Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

15 punten die tot geestelijk verval leiden.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

15 punten die tot geestelijk verval leiden.

5 minuten leestijd

1. Het nalaten van 't verborgen gebed.

Ja, gij vernietigt de vreze, en neemt het gebed voor het aangezicht Gods weg (Job 15 : 4). Doch gij hebt Mij niet aangeroepen, o Jacob! als gij u tegen Mij vermoeid hebt, o Israël !(Jes. 43:22).

2. Veronachtzaming van de Bijbel.

Hoor toe, gij aarde! Zie, Ik zal een kwaad brengen over dit volk, de vrucht hunner gedachten; want zij merken niet op Mijne woorden en Mijne wet verwerpen zij (Jer. 6: 19). Want Ik heb lust tot weldadigheid, en niet tot offer; en tot de kennis Gods, meer dan tot brandofferen (Hos. 6 : 6).

3. ’t Verzaken van de middelen der genade.

Want de kinderen Israels en kinderen van Levi moeten hefoffer van koren, most en olie in die kameren brengen, omdat aldaar de vaten des heiligdoms zijn, en de priesteren, die dienen, en de poortiers, en de zangers; dat wij alzo het huis onzes Gods niet zouden verlaten (Neh. 10 : 39). En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zooveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert (Hebr. 10 ; 25).

4. Wereldsgezindheid.

Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen, en is naar Thessalonica gereisd (2 Tim. 4 : 10). Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem (1 Joh. 2 : 15).

5. Lichtzinnige gesprekken.

Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veel meer dankzegging (Efeze 5 : 4). Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hunne eigene begeerhjkheden zullen wandelen (2 Petr. 3 : 3).

6. Een twistzieke geest.

Die enen mens schuldig maken om een woord, en leggen dien strikken, die hen bestraft in de poort; en die de rechtvaardige verdrijven in het woeste (Jes. 29 : 21). Want gij zijt nog vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en wandelt gij niet naar den mens? (l Kor. 3 : 3).

7. Uitweiden over de gebreken van anderen.

En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?

Of, hoe zult gij tot uwen broeder zeggen: Laat toe, dat ik de sphnter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog ? Gij geveisde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen (Matth. 7:3-5).

8. Haastig tot toorn.

Die haastig is tot toorn, zal dwaasheid doen; en een man van schandelijke verdichtselen zal gehaat worden. (Spr. 14 : 17). Een broeder is wederspanniger dan ene sterke stad; en de geschillen zijn als de grendel van een paleis (Spr. 18:19).

9. Een murmurerende, morrende geest.

En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van den verderver (1 Kor. 10 : 10). Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken (Fil. 2 : 14).

10 Het kittelachtig beluisteren van het woord.

Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen naar hunne eigen begeerlijkheden (2 Tim. 4 : 3).

11. Gierigheid.

En Hij zeide tot hen: Ziet toe en wacht u van de gierigheid; want het is niet in de overvloed gelegen, dat iemand leeft uit zijne goederen (Luk. 12 : 15). En de vreze Gods heerse in uwe harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam; en weest dankbaar (Kol. 3 : 5).

12. De zonden licht ach ten.

En het geschiedde (was het ene licht zaak, dat hij wandelde in de zonden van Jeróbeam, den zoon van Nebat? ), dat hij nog ter vrouwe nam Izébel, de dochter van Eth- Baal, den koning der Sidoniërs, en heenging, en diende Baal, en boog zich voor hem (1 Kon. 16 : 31). Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijnen akker, gene tot zijne koopmanschap (Matth. 22 : 5).

Onmatigheid.

Bij wien is wee ? bij wien och arme ? bij wien gekijf? bij wien het geklag ? bij wien wonden zonder oorzaak? bij wien de roodheid der ogen? Bij degenen, die bij den wijn vertoeven; bij degenen, die komen om gemengden drank na te zoeken. Zie den wijn niet aan, als hij zich rood vertoont, als hij in den beker zijne verve geeft, als hij recht opgaat; In zijn einde zal hij als een slang bijten, en steken als een adder (Spr. 23 : 29 - 32).

Hovaardigheid.

Hovaardigheid is vóór de verbreking, en hoogheid des geestes vóór de val (Spr. 16 : 18). Ik heb aan de gemeente geschreven; maar Diótrefes, die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan (3 Joh. 9). Want een iegelijk, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden; en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden (Luk. 14 : 11).

15 Zich uitleven in verborgen zonden.

Indien gij daarentegen alzo niet zult doen, ziet, zo hebt gij tegen den Heere gezondigd; doch gij zult uwe zonden gewaar worden, als zij u vinden zal! (Num. 32 : 23). Want God zal ieder werk in het gericht' brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad (Pred. 12 : 14).

De weg terug naar de Heere staat in Hosea 14:1 - 8.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 mei 1982

De Wachter Sions | 8 Pagina's

15 punten die tot geestelijk verval leiden.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 mei 1982

De Wachter Sions | 8 Pagina's

PDF Bekijken