Bekijk het origineel

Kerst

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerst

6 minuten leestijd

Meditatie

(I) Kerst

En Hij zal over het huis Jacobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Ko-

ninkrijks zal geen einde zijn. Lukas1 : 33

Gel.,

In Ezechiël 34 vinden wij de belofte des Heeren aangaande de enige Herder, Die de Heere Zelf verwekken zou om Zijn schapen te weiden. De profeet moest profiteren tegen de herders van Israël, die zichzelf weiden inplaats dat zij de schapen weiden. De Heere sprak ervan dat Zijn schapen ten roof waren over gegeven, in plaats dat de herders er hun zorg over uit zouden strekken. Het zwakke werd niet gesterkt, het kranke werd niet geheeld, het verbrokene niet verbonden, het weggedrevene werd niet wedergebracht en het verlorene niet gezocht. Maar met strengheid en met hardheid heersten zij over de hen toebetrouwde kudde. De Heere zal Zich over Zijn schapen gaan ontfermen door een enige Herder over hen te verwekken. Daarom spreekt de Heere in het 23e vers: „En Ik zal een enige Herder over hen verwekken en Hij zal ze weiden, namelijk Mijn Knecht David; Die zal hen weiden en Die zal hun tot een Herder zijn". Dus dit werk zal van God uitgaan. Vrij en soeverein zal de Heere Zich ontfermen over een verloren liggende doch uitverkoren zondaar. En dat kan nu alleen in en door dien' enige Herder Die de Heere van eeuwigheid heeft verordineerd, maar Die Zich ook van eeuwigheid daartoe heeft Borg gesteld, daar het Zijn lust was het welbehagen Zijns Vaders te volvoeren. Doch niet alleen verordineerd, doch in de volheid des tij ds ook verwekt, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. De enige en eeuwige Zone Gods, eenswezens met de Vader en de Heilige Geest, heeft vlees en bloed aangenomen en is alzo Zijn uitverkoren schapen. Zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonden. Op een Godeverheerlijkende, voor. ons verstand onbegrijpelijke wijze, heeft Maria de ware Zoon Gods gebaard in een onzondige menselijke natuur. Dus een Goddelijk Persoon is vlees geworden. O, diepten des rijkdoms, beiden der wijsheid en der kennisse Gods! Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn Zijn wegen. God geopenbaard in het vlees. En dat opdat de verlorene schapen van het huis Israels zullen worden opgezocht en opgeraapt van het vlakke des velds waarop zij van nature liggen in de walgelijkheid van hun bloed. Maar wie is in staat de eeuwige wijsheid Gods te doorgronden om zulk een weg uit te denken waardoor nu een verloren liggend volk doch van eeuwigheid uitverkoren, weer in de gemeenschap Gods teruggebracht kan en zal worden. Neen, dan zegt een onzer oudvaders: „Daar moet men nu God voor zijn". En wanneer er in onze tekst gesproken wordt van dien enige Herder, dan staat er: „En Ik zal". Dus het is geen twijfelachtige zaak, neen dan zal dat welbehagen des Heeren door de hand van die door God verwekte Herder gelukkiglijk voortgaan en dat tot de ere Gods en de zaligheid der uitverkorenen. O, geliefden, nu is de zaligheid in geen ander. En weet u wat ik nu stilletjes denk? Gelukkig niet. Een ander had nooit die prijs der ziel kunnen opwegen in de hand van een rechtvaardig God. En als er enige kennis mag zijn van die dierbare Persoon des Middelaars, dan mag men als men iets van de dadelijke bediening mag hebben, toch wel eens uitroepen:

Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote Zoon.

O gel., als men nog nooit de zaligheid en de heerlijkheid in die Persoon heeft zien liggen, dan bent u nog nooit uit Hagars tent uitgeleid hoor. Tegenwoordig zijn er wel die met Hagar wenen, ziende op de dood van Ismaël, maar die toch maar stilletjes het nog verwachten van de wet. Die zijn nooit recht uitgeworpen en op het einde der aarde terecht gekomen. Nooit is het eens onmogelijk geworden om ooit nog zalig te worden. Maar die enige Herder zal Zijn schapen weiden en dan moet u er toch maar op rekenen, dat dan ook de wol wel eens aan het prikkeldraad blijft hangen, want zij zullen geleid worden langs wegen | en paden, die zij niet gekend hebben. Om maar steeds meer ontledigd te worden van al het onze, opdat die grote Knecht David waarde zal krijgen en Hij Zijn profetische en priesterlijke maar ook Zijn koninklijke bediening zal gaan verheerlijken. Want wij lezen ook in het 24e vers: En Ik de Heeire, zal hun tot een God zijn en Mijn Knecht David zal Vor^t zijn in het midden van hen. Ik, de Heere heb het gesproken". En opdat nu die Knecht David Vorst zal zijn, moeten wij nu altijd maar koning af gemaakt worden. In onze diepe val wilden wij koning zijn en al is het dat wij nu slaven van de vorst der duisternis geworden zijn, we proberen ons toch altijd maar te handhaven voor God. Gelukkig degene die het voor God krijgt te verspelen en in wiens leven die Vorst David heerschappij gaat voeren. Och geliefden, het is niet te zeggen in welk een nameloze staat der ellende wij terechtgekomen zijn. En daar kan de mens zichzelf nu nooit meer uit verlossen. Maar hij heeft van nature ook geen enkele aantrek of begeerte om er uit verlost te worden ook. Neen, dan ligt de mens in een totale doodstaat. Doch de uitverkoren kerk zal door de almachtige kracht Gods getrokken worden uit het slijk der zonden in het uur van Gods welbehagen. Dan zal het briesende paard eindelijk sneven en op Gods tijd onder de heerschappij van Koning Jezus gelegd worden. Daartoe is de Middelaar verordineerd want: Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid". Daarom lezen wij dan ook in Lukas 1 : 33: En Hij zal over het huis Jacobs Koning zijn in der eeuwigheid en Zijn Koninkrijk zal geen einde zijn". Nu, bij deze tekstwoorden hopen wij u met de hulp des Heeren in deze weken te bepalen.

Wij zien ons dan hier voorgesteld: De aankondiging van de geboorte des Heeren en letten

Ie: Het welbehagen Gods geopenbaard; 2e: Het welbehagen Gods bevestigd; 3e: Het welbehagen Gods bewonderd.

Wordt vervolgd

A.

V.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 december 1985

De Wachter Sions | 8 Pagina's

Kerst

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 december 1985

De Wachter Sions | 8 Pagina's

PDF Bekijken