Bekijk het origineel

Christus de schoonste! (33)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Christus de schoonste! (33)

6 minuten leestijd

Meditatie

Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Ps. 45: 3a.

Geliefde lezer,

De tekstwoorden die we thans aan het overdenken zijn staan vermeld in 'een lied der minne', of wel 'een huwelijkslied', hetwelk de wederzijdse liefde te kennen geeft van Christus en Zijn Kerk, ook wel genoemd 'een lied van geliefde vrienden', wijzende op de vriendschapsband tussen Christus, Die de geliefde Vriend is en te allen tijde liefheeft (Spr 17 : 17), en Zijn Kerk, die Christus' vriend is (Jes. 5 : 1); of ook wel maagden genoemd (Hoogl. 1 : 3), en 'liefhebbers van de Bruidegom' (Joh. 3 : 29). O, eeuwig en onbegrijpelijk wonder van vrije genade, dat verdoemelijke mensen naar Vaders welbehagen en op grond van Christus' gerechtigheid door het werk van de Heilige Geest zo genoemd mogen worden! De Drieënige God heeft Zelf voor een weg gezorgd dat twee ongelijke partijen verzoend kunnen worden op rechtsgronden, zodat Christus Zijn Kerk 'Mijn bruid' (Hoogl. 5 : 1), en 'vrienden' (Joh. 15 : 15) noemt, en zij Hem door het geloof 'De Schoonste aller mensenkinderen' mogen noemen door het zielszaligend geloof

Het houdt dan wel in, dat de tekstwoorden: "Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen" geuit zijn in de vorm van een lied. Daarom zal 's Heeren volk ook tijden in het zieleleven kennen waarin zij de Schoonste aller mensenkinderen mogen bezingen in het door God gegeven lied (Ps. 40 : 4).

Thans willen we met de hulp des Heeren stilstaan bij: De tegenstelling tussen een ziel die de harp aan de wilgen gehangen heeft (Ps. 137 : 2), en Christus, Die een nieuw lied in haar mond geeft (Ps. 40 : 4), waardoor zij mag zeggen: "Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen."

De oneindige en grote daden des Heeren kan men verkondigen, uitspreken, vermelden en roemen, maar ook bezingen met de mond als een uiting van het hart.

Het zingen is een heilige kunst en een godsdienstige oefening die de Heere Zijn volk leert om met een gepaste buiging van de stem tot Hem te bidden. Hem te danken en te loven. Nee, niet de stem en de melodie is God aangenaam, maar de gesteldheid des harten over de geestelijke zaken die men bezingt.

Niets is meer in staat om de aandoeningen van het hart uit te drukken dan in gezang, en dan wel in het bijzonder de blijdschap des geloofs. De dichter van Ps. 108 zegt ervan: "O God, mijn hart is bereid: Ik zal zingen en psalmzingen, ook mijn eer." Er zijn liederen en psalmen in het leven van Gods volk waarop zij een bijzondere betrekking hebben vanwege de geestelijke inhoud die zij door genade ontdekt hebben gekregen. Zij hebben de gehele Schrift lief als het Woord van God, en alle psalmen zijn een medicijn voor hen en vertolkers van hun zieletoestand, doch er zijn ook psalmen die hen het naast aan het hart liggen. Zo heeft David vele psalmen gedicht, maar er waren er onder hen, die hij bewaarde als een heilig sieraad, zoals de psalmen 16, 56-60, welken hij 'een gouden kleinood' noemde vanwege de bijzondere inhoud voor zijn ziel. Salomo heeft zijn 'Hooglied', of wel 'het Lied der liederen', geschreven, een gesprek tussen Christus en Zijn bruid, hetwelk voor hem een lied was bij uitnemendheid en dierbaarheid. Zo was voor Luther Psalm 118 zijn uitverkoren psalm, zijn vriend, die hem dierbaarder was dan alle eer en macht op aarde... Christus, de Bruidegom van Zijn Kerk heeft Zelf de aandacht van Zijn volk op de psalmen gevestigd. De psalmen waarin al de heilsfeiten worden aangewezen en die in Hem vervuld zijn. Daarom sprak Christus tot de Emmaüsgangers: "Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes en de profeten en Psalmen (Luk. 24 : 44, 45). De Heilige Geest gaf als het ware de woorden op, en de dichters maakten de toon naar de beweging des harten. In het bijzonder liet Christus' Geest David, als de voorvader van de Messias, Hem Zelf spreken. Ook dit bruiloftslied getuigt hiervan, waarin Christus als het ware persoonlijk optreedt en spreekt.

Doch niet alle liederen die Gods volk mag zingen zijn lof- en dankpsalmen. Er zijn, behalve andere klaagzangen, ook zeven boeteliederen (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143), opgenomen in het register der psalmen, waarin de dichters hun lichamelijke- en zielenood hebben geuit.

Toen het volk in gevangenschap aan de rivieren van Babel was, hingen zij hun muzikale instrumenten aan de wilgen die daar groeiden. De vijanden wilden hebben dat zij een lied des HEEREN zouden zingen, hetwelk zij onmogelijk konden doen (Ps. 137 : 1-4). Maar zo kan het geestelijk Sion zelf geen lied van vreugde en blijdschap zingen wanneer hun ziel in pijnlijke Godverlatenheid, akelige duisternis, helse aanvechtingen en in onbegaanbare drukwegen voor het vlees verkeert. Tevens kan hun smart verzwaard worden indien anderen zomaar lofzangen gaan zingen, daar Salomo zegt: "Die liedekens zingt bij een treurig hart, is gelijk hij, die een kleed aflegt ten dage der koude, en als edik op salpeter" (Spr. 25 : 20).

Welk een nare gesteldheid, indien de Heere Zich verbergt, want dan wordt Christus, het Voorwerp van al de lofzangen der heiligen, niet ontdekt, waardoor zij in een kwijnende toestand verkeren. Of nu Christus als het Voorwerp van al de lofzangen ontdekt mag worden, of dat hun ziel kwijnt in dorre streken, maar zij verfoeien toch al die tegenwoordige zanguitvoeringen die gegeven worden, omdat Christus er totaal in gemist wordt. Al die uitvoeringen zijn niet anders dan om het godsdienstig vlees te strelen, en de schoonheid van de stem te laten horen. Maar de Schoonste aller mensenkinderen wordt er gemist!

De Heere had het volk Israël Zijn dienst voorgesteld met verordening van zangmeesters, zangstukken en muziekinstrumenten, tot zielsopwekking, geloofsversterking en geestelijke vervrolijking van Zijn volk, en tot een voorspel van dat nieuwe lied, dat eenmaal zal gezongen worden onder de dag des Nieuwen Testaments, het Lied des Lams (Openb. 14 : 3; 15:3).

Doch indien de opperzangmeester Heman nog geleefd zou hebben, hij zou in zijn kwijnende zieletoestand echt niet uitgenodigd worden voor zulke gelegenheden (Ps. 88), en zou er zelf ook geen behoefte aan hebben. Ook Ethan, die geloven mocht, dat hij eeuwiglijk zou zingen van Gods goedertierenheid (Ps. 89 : 1), zou toch daar zijn hart niet hebben kunnen ophalen.

We hopen, dat onze gemeenten toch bewaard mogen blijven voor al die zanguitvoeringen waarin het oor gestreeld, het godsdienstig vlees gevoed wordt, en het

Meditatie vervolg

hart leeg van God blijft.

De volgende keer willen we overdenken op welke wijze Christus de Schoonste aller mensenkinderen wordt voor de ziel die de harp aan de wilgen gehangen heeft.

Moge de Heere ons deze heilige kunst leren, en de beoefening schenken aan degenen die het verstaan mogen door het geloof tot Zijn eer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 augustus 1995

De Wachter Sions | 8 Pagina's

Christus de schoonste! (33)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 augustus 1995

De Wachter Sions | 8 Pagina's

PDF Bekijken