Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christus de schoonste! (65)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Christus de schoonste! (65)

7 minuten leestijd

Meditatie

Gij zijt veel schoner dan de mensenkinde­ ren. Ps.45:3a.

Geliefde lezer, De Heere leidt Zijn volk langs wegen van beproevingen en langs de afgronden van verzoekingen naar het Kanaan der ruste. Doch hoe komt het dan, dat zij niet omkomen in al hun druk, kruis, en satans aanvechtingen? O vrienden, omdat de Heere daarvoor Zelf gezorgd heeft in de stilte der nooit-begonnen eeuwigheid! Daar in de eeuwige vrederaad is Christus als Borg voor Zijn volk tot de Vader genaderd, en heeft alle eisen ingewilligd om Vaders deugden te verheerlijken en om Zijn Kerk zalig te maken op rechtsgronden. Daarom is Christus in de volheid des tij ds gekomen en heeft onze menselijke natuur aangenomen om Zichzelf op te offeren in de plaats van hen. Dit was noodzakelijk, opdat zij verlost zouden worden uit de geestelijke doodstaat, en Christus ingelijfd te worden door het geloof. Doch ook om door Zijn Geest geleid te kunnen worden op het pad van kruis, verzoeking en verdrukking opdat zij Hem gelijkvormig zouden worden, alsook om straks eeuwig God de eer toe te brengen. Die Hij waardig is. Om reden dat Christus onze menselijke natuur heeft aangenomen en in ziel en lichaam geleden heeft, kan Hij degenen die verzocht worden, te hulp komen (Hebr. 2 : 18). Dit alles is schaduwachtig voorgesteld in de oud-testamentische tabernakeldienst. Alles wat in de Israëlitische eredienst plaats vond, zag op hetgeen de Heere naar Zijn eeuwig welbehagen in Christus bereid heeft. We willen ook ditmaal nog even uw aandacht vragen voor het feit: Dat Christus veel schoner is dan Aaron. Christus, de hemelse Hogepriester, is veel voortreffelijker dan Aaron, en daarom schoner, omdat hij Christus afbeeldde. Die voortreffelijkheid bestaat in het grote verschil van de roeping tot het hogepriesterlijk ambt. Aaron en zijn nageslacht werden hogepriester bij erfopvolging, doch Christus was echter Hogepriester naar de ordening van Melchizédek (Hebr. 7 : 21, 22). Dat wil zeggen, dat Christus niet uit opvolging Priester is geworden, maar bij de absolute soevereiniteit Gods. Christus is dan ook de enige, eeuwige en algenoegzame Hogepriester, Die Aaron ver overtreft. Daarvan zegt de apostel: "Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden" (Hebr. 7 : 16).

Doch die voortreffelijkheid geldt niet alleen met betrekking tot de roeping tot het priesterschap, maar ook tot de gevoelens tot het volk, en wel het medelijden met de smarten en noden van Zijn volk! We lezen, dat de oud-testamentische hogepriester behoorlijk medelijden kon hebben met de onwetenden en dwalenden (Hebr. 5 : 2). Zij konden het hebben, indien zij hun eigen onwaardigheid recht gevoelden, en zelf geen vreemdelingen waren van de geestelijke strijd des geloofs. Maar hoevelen hadden dit? En indien er werkelijk medelijden was vanuit de beleving van hun eigen ziel en lichaamsnoden, dan was dit toch zeker niet een medelijden in de diepste zin van het woord. Want medelijden hebben betekent met iemand lijden. Bij ons is dit niet recht, want niemand kan met ons meelijden in de volste zin van het woord.

Ieder heeft zijn eigen zorgen en noden, die ons geheel in beslag kunnen nemen, zodat er weinig plaats is voor de nood van onze naaste. We zijn zo op onszelf gericht. We kunnen wel meeleven, maar laten we eerlijk zijn, voordat we het weten zijn we de smart van de ander weer vergeten. Indien één van onze familieleden smarten lijdt, dan delen we hierin mee. Doch indien de smart aanhoudt, en dag aan dag, week aan week gaat voorbij, dan wennen we aan dat zuchten en kermen van een geliefde. Dat is ons medelijden. Men kan nooit ten diepste de nood peilen noch de smart van een ander recht gevoelen. Hoe duidelijk kwam dit openbaar bij Christus' discipelen, toen Hij Zijn zwaar zielelijden moest ondervinden in de hof van Gethsémané. Hij zei tot hen: "Blijft hier, en waakt" (Mark. 14 : 34). Doch konden zij meelijden? Nee, ze konden nog niet eens waken, en vielen uit droefheid in slaap (Luk. 22 : 45). En toen Christus hen verantwoording vroeg voor het zelfs niet waken met Hem, lezen we: "En zij wisten niet, wat zij Hem antwoorden zouden" (Mark. 14 : 40). Juist daarom ging Christus weer terug om voor hen te lijden door Zelf te waken en te bidden. Al sliepen zij niet uit onverschilligheid maar uit droefheid, nochtans moest Christus alleen lijden, en niemand kon met Hem meelijden. Is dit al niet voorzegd: "Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met Mij" (Jes. 63 : 3a). Maar daarom is Christus ook de enige Hogepriester, Die Zijn strijdend erfdeel kan bijstaan en verlossen. Hij alleen heeft voor hen geleden, en lijdt mee in al hun verdrukkingen. Omdat Hij in alles is verzocht geworden, kan en zal Hij daarom hen allen te hulp komen (Hebr. 2 : 18). Laat Gods volk maar eens getuigen hoe de Heere hen te hulp gekomen is toen men geen uitkomst meer wist, en er verder niemand was die helpen kon. Daarom vraagt men om hulp vanuit het heiligdom: "Geef Gij ons hulp uit de benauwdheid, want des mensen heil is ijdelheid" (Ps. 60 : 13). Christus alleen is de enige Hogepriester geweest. Die met en voor Zijn volk geleden en gestreden heeft. Bij Hem is nooit verkoeling of gewenning bij het zien lijden van Zijn volk. Paulus roept daarom de Hebreeën toe: "Want wij hebben geen hogepriester. Die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen is verzocht geweest, doch zonder zonde" (Hebr. 4 : 15). Hij is in al hun benauwdheid benauwd en in alles met hen beproefd geweest, doch zonder zonde. Daarom overtreft Christus Aaron de hogepriester. Indien het geloof mag beoefend worden, wordt Hij werkelijk veel schoner dan Aaron. Christus heeft medelijden met hun zwakheden. Het woord 'zwakheden' betekent hier geen 'zonden', want de hemelse Hogepriester

Meditatie vervolg

kan nooit medelijden hebben met onze zonden. Zelfs Gods volk kan het nooit voor hun zonden opnemen, maar leert dat dit juist de oorzaak is van de scheiding tussen God en de ziel. Men verontschuldigt zich dan ook niet om zijn zonden, noch verschuilt zich hier achter, maar leert door genade ertegen strijden. De zonde smart de ziel op het diepst, en de ziel gevoelt dan ook terdege dat dit de oorzaak is geweest van Christus' zwaar lijden. De geestelijke strijd houdt dan ook wat in, want de Geest strijdt tegen het vlees en het vlees tegen de Geest, en deze staan tegen elkander (Gal. 5 : 17). Doch Christus lijdt mee met het lijden van Gods volk! Het lijden, dat men hier lijdt, ziet Hij aan, en het zuchten om het inwendig verderf hoort Hij aan. Christus was omringd met zwakheden, maar geen zondige zwakheden. Zijn volk is om der zonde wil alles onderworpen, en Christus zal hen daarin helpen. Hij heeft niet alleen de schuld van Zijn volk willen dragen en weggedragen, maar ook de gevol­ gen van de zonde op Zich willen nemen. Al datgene wat Zijn strijdend erfdeel hier op aarde zal ondervinden, heeft Christus voor hen reeds ondervonden, en daarom lijdt Hij als de medelijdende Hogepriester niet alleen mee, maar zal hen ook te hulp komen.

Vrienden, er wordt wat in dit tranendal geleden als gevolg van de zonde. Het is onze wens, dat we bij de oorzaak gebracht mochten worden, opdat er plaats gemaakt wordt voor Christus en Zijn werk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 april 1996

De Wachter Sions | 8 Pagina's

Christus de schoonste! (65)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 april 1996

De Wachter Sions | 8 Pagina's

PDF Bekijken