Bekijk het origineel

Wat dunkt u van de Christus? (19)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Wat dunkt u van de Christus? (19)

8 minuten leestijd

Meditatie

HIJ IS MIJN RIJKE WELDOENER

Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden. 2 Kor. 8:9

Geliefde lezer, Wat een rijke Weldoener is Jezus voor armgemaakte zondaren! Er is in Hem volheid en leven. Het is één van de heerlijkste waarheden van het verbond der genade, dat Christus de rijke Weldoener is voor arme bankroetiers. In Adam hebben we ons van al de paradijsgaven beroofd, maar door Christus wordt een arme zondaar rijk voorzien van genadegaven voor tijd en eeuwigheid.

De Heere heeft dit naar Zijn Goddelijk welbehagen uitgedacht, opdat arme bankroetiers rijk zullen worden. Daarom moest Christus arm worden, om arme zondaren te overtuigen van hun armoede, en om armgemaakte zondaren rijk te maken.

Vrienden, wat denkt u van Christus? Wat denkt u van deze rijke Weldoener? U denkt werkelijk niet goed van Hem als u nog rijk en verrijkt bent, en geen gebrek aan God in Christus hebt (Openb. 3:17). Maria heeft ervan gezongen: ongerigen heeft Hij met goederen vervuld, en rijken heeft Hij ledig weggezonden (Luk. 1:53). De Heere geve maar armmakende genade, opdat u inziet dat al uw kosten en moeite vergeefs zijn om uw ziel te verzadigen (Jes. 55:2a). Alleen dan zal de inhoud van onze tekst die we met u overdenken waarde krijgen. Het is alleen Gods Geest Die deze tekst als een bezielende waarheid in ons hart kan verklaren, juist als wij recht behoefte hebben aan de Heere en aan de rijkdom van Zijn genade.

De apostel Paulus was ervan overtuigd dat de Korinthiërs deze geloofswetenschap hadden, zodat hij schrijft: Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.

Hij had deze gemeente gesticht en is daar anderhalf jaar geweest. Ondanks de tegenstand van de vrome joden had de Heere hem vertroost door tot hem in een nachtgezicht te spreken: ijt niet bevreesd, maar spreek, en zwijg niet; Want Ik ben met u, en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen; want Ik heb veel volk in deze stad (Hand. 18:9 en 10). De Heere beloofde dat vele uitverkorenen door zijn prediking bekeerd zouden worden. Wat een versterking is dit voor een leraar, als de Heere hem dit in moeilijke omstandigheden belooft!

Welnu, de Heere zegende het gepredikte woord, en Paulus mocht de gezegende vruchten waarnemen. Met vrijmoedigheid schrijft hij dan ook het volgende: Gij weet. Wat wisten zij dan? Wel, onze tekst zegt: de genade van onzen Heeren Jezus Christus. Helaas kunnen we niet van velen zeggen dat zij kennis aan Christus hebben. Er ontstaat verborgen vijandschap als men alle gronden buiten Christus blootlegt. Paulus kon echter van de Korinthiërs zeggen dat Gods Geest hen de genade van Christus' diepe vernedering verklaard had. Het woord 'genade' wijst ons op de vrije en onverdiende gift, op Gods soeverein welbehagen en eeuwige zondaarsliefde, om arme doch verkoren zondaren rijk te maken in en door Christus.

Vrienden, de rijke zegeningen die Gods volk ontvangt, staan in verband met Christus' diepe vernedering. Daarom lezen we dat Hij is arm geworden, daar Hij rijk was. Christus was rijk, omdat Hij eenswezens is met de Vader en de Heilige Geest. Hij is rijk in de volmaaktheden van Zijn Goddelijke natuur; rijk in het werk van de schepping; rijk in eer en heerlijkheid. Doch deze rijke God is arm geworden! Is dat niet een Goddelijk geheim, een geestelijk raadsel en een heilige verborgenheid? Paulus riep daarom in verwondering uit: diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods! (Rom. 11:33).

De Zoon van God heeft het Vaderhuis verlaten om onze menselijke natuur aan te nemen met de zwakheden en gebreken, uitgenomen de zonde. Hij werd geboren uit een arme maagd, en gelegd in een kribbe. Zijn gehele leven was een leven van armoede. Maar voor wie leed Hij dit? Voor Zichzelf? Nee! Christus bleef de rijke God. Voor gevallen engelen? Nee! Zij kunnen nooit hersteld worden. Voor wie dan? Lees maar wat Paulus schrijft: om uwentwil. Wie zijn dat? Dat zijn de gekenden van eeuwigheid, degenen die de Vader in Christus verkoren heeft in de stilte van de eeuwigheid. Zij zijn allen van God afgevallen, zij zijn doorbrengers, arme bankroetiers, wetsovertreders en vijanden van God en Christus.

Rechtvaardig had God alle mensen in de geestelijke armoede kunnen laten liggen, maar de genade van onzen Heeren Jezus Christus is de verdienende oorzaak om arme zondaars rijk te maken.

Wie van onze lezers mag deze geloofswetenschap in beginsel bezitten, zodat het ook voor u geldt: gij weet? Die dit weten hebben ingeleefd zonder God en zonder genade in de wereld te zijn. U riep uit: ”Wat ben ik arm, ik mis God.” Niets ter wereld kon deze armoede vervullen.

Uw godsdienst en uw eigengerechtigheid achtte u door de bediening van Gods Geest als schade en drek te zijn. U bezat geen kwadrantpenning om uw hemelhoge schuld te betalen. Gods recht eiste betaling en Gods wet volkomen gehoorzaamheid. U werd behalve een geestelijke bankroetier ook een onwaardige in uzelf om een kruimeltje genade te ontvangen.

U stemde met het oordeel des doods in, en dacht niet anders dan voor eeuwig om te komen.

Maar toen dat eeuwige wonder. Gods Geest verklaarde u toen dit Goddelijk geheim, zodat u kennis kreeg aan deze geloofswetenschap.

Hoe deed de Heere dit? Door u het volgende aan te raden: k raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden (Openb. 3:18). Christus verklaarde u het beproefde Goud in de oven van Gods toorn te zijn om u rijk te maken. Hij ráádt niet alleen aan, maar máákt u ook rijk, door u Zijn dierbare gemeenschap te schenken.

Bent u dan niet rijk om nabij God te mogen zijn? Thomas Watson zegt ervan: ”Ik zou liever in de gevangenis zijn in de gemeenschap met God, dan in een prachtig paleis zonder Gods gemeenschap.” Vervolgens maakt Hij u rijk door u Zijn liefde te laten proeven.

Vrienden, wat een rijkdom is dit! Als u de verkwikkende warmte van deze liefde gevoelt, bedenk dan wel dat dit de vrucht is van de diepe vernedering van uw dierbare Borg en Middelaar. Hoe raakt uw ziel in vervoering als u een teug mag nemen uit die oceaan van Christus' liefde. Werkelijk, dit veroorzaakt wederliefde tot Christus. Nog eens, Hij maakt u rijk door u geloofskennis van Zijn gezegende Namen te schenken, zodat u iets verstaat van de genade van onzen Heere Jezus Christus. Hoe dierbaar worden deze aanbiddelijke Namen in uw ziel gespeld. U mag dan zeggen: Ook ik mag dit weten. Doch om nu die geloofszekerheid te bezitten Hem te kennen als onze Jezus en Zaligmaker, als onze Christus, de Profeet, Priester en Koning, en als onze Heere, Die ons gekocht heeft met Zijn bloed en gerechtigheid. Laat

Meditatie vervolg

het onze verzuchting zijn: pdat ik Hem kenne (Fil. 2:10a).

Vrienden, laten we nooit vergeten dat het een grote genade is om arm te worden, maar een nog grotere genade om arm te blijven en Christus' bloed en gerechtigheid nodig te hebben.

We lezen in Zefanja 3:12: aar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op den Naam des HEEREN vertrouwen. Overdenk daarom het volgende:

1) De armoede van een christen is beter dan de rijkdom van de wereld.

Hoewel de tegenheden bitter voor Gods volk zijn, is echter de gunst van Christus zo zoet dat zij van de bittere tegenheden niets af willen hebben. Christus' gunst maakt hen onderworpen en gewillig om het opgelegde kruis te dragen en Zijn voetstappen te volgen.

2) De armoede van een christen uit zich in afhankelijkheid om uit Christus' rijkdom te leven.

Als bedelarmen leren zij alles van Hem verwachten. Gelijk een kindermond en kinderhand gauw gevuld is, zo zijn zij als een kind bijzonder tevreden met het kleinste kruimeltje genade.

3) De armoede van een christen wordt straks eeuwig vergoed met de hemelse rijkdommen.

U moet hier arm door het leven gaan om de rijkdom in Christus te leren waarderen, maar straks zult u volkomen rijk zijn in de volkomen gemeenschap met de Drie-enige God. Vrienden, hoe arm bent u toch als u deze geestelijke rijkdom in Christus mist. We zijn bewogen om uw zielenheil. De Heere geve u maar armmakende genade.

Volk, u bent reeds een erfgenaam van de hemelse gelukzaligheid. U krijgt straks de rijke en volzalige gemeenschap met God, omdat Christus voor u is arm geworden. Wat een rijkdom!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 2007

De Wachter Sions | 8 Pagina's

Wat dunkt u van de Christus? (19)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 2007

De Wachter Sions | 8 Pagina's

PDF Bekijken