Bekijk het origineel

Zijn smaadheid dragen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zijn smaadheid dragen

5 minuten leestijd

Meditatie

Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende. Hebreeën 13:13

Geliefde lezer,

Waar zoekt u voor uzelf het leven in? In de wereld, in het hier en nu? Neemt het zienen zinnelijke u geheel in beslag? Hoor dan toch de waarschuwing uit Gods Woord: ant de gedaante dezer wereld gaat voorbij (1 Kor. 7:31b). Bedenk dat u op doorreis bent naar de eeuwigheid. Niets uit deze wereld zullen we mee kunnen nemen. Het is de realiteit die we in onze natuurstaat ten diepste niet verstaan. Ds. Ledeboer stelt het zo eenvoudig voor, wanneer hij een kind laat vragen: Wat is de grootste ellende? ' Dan klinkt het ontstellende antwoord: Zijn ellende niet te gevoelen'.

Of zoeken we het leven in godsdienstige verrichtingen? Gronden we onze zaligheid heimelijk op onze tranen, onze gebeden, onze worstelingen, onze kerkgang, onze ingetogen levenswandel? Het is zeker groot wanneer we met diepe indrukken van dood en eeuwigheid onze weg gaan. Werd het nog maar meer gevonden. Toch ligt daarin niet de grond van zaligheid. Ook deze voorrechten die de Heere in Zijn algemene werkingen nog geeft aan de mens die onder de waarheid leeft, zullen ons bij het sterven niet kunnen helpen.

De apostel Paulus had dit door genade mogen leren. Daar in Damascus was hij ontdekt aan al zijn godsdienst en mocht hij een verloren zondaar voor God worden. Hier mag hij nu door de Heilige Geest geïnspireerd heenwijzen naar het enige Redmiddel, Jezus Christus en Die gekruisigd. Doch wij prediken Christus den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid, Maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de Kracht Gods en de Wijsheid Gods (1 Kor. 1:23-24). We vinden dat in de tekstwoorden die we nu overdenken terug. Paulus wijst erop dat allen die het leven buiten de mens in Christus prediken en zoeken, er verzekerd van kunnen zijn dat ze dan smaadheid zullen moeten dragen. Het is een weg die tegen vlees en bloed ingaat.

Allereerst klinkt de oproep om uit te gaan buiten de legerplaats. De apostel wijst erop dat de Hebreeën alle ceremoniële verrichtingen moeten loslaten. Het vrome Jodendom vindt het leven in een stipte onderhouding van al de ceremoniële wetten. Het zoekt daarin het leven en de zaligheid voor de ziel. Het is de werkzaamheid van elke ziel die in het verbroken werkverbond ligt. Hij is daarin een eigenbedoelend schepsel, dat in al zijn vrome godsdienst gericht is op zijn eigen eer. Tenzij de Heere een mens zaligmakend wederbaart, zal hij nooit van die hoogten afkomen.

Lezer, bent u al ontdekt geworden aan uw werkheilige natuur? Het is alleen de Geest des oordeels en der uitbranding Die ons uit deze droevige staat kan uitdrijven. We moeten als een geheel onreine buiten de legerplaats gebracht worden. De weg daar naartoe is door onszelf nooit te vinden. Die wordt alleen maar gevonden in een weg van ontdekking en afsnijding van alle wegen die zelfhulp op het oog hebben. Allereerst wordt ontdekt dat men in al zijn godsdienstige verrichtingen buiten God en Zijn gemeenschap leeft. In de inleving wordt men een onreine fontein van misdaden en zonden, waardoor men voor de vlekkeloos heilige en rechtvaardige God niet kan bestaan. Men kan niet naderen tot het wezenlijke heiligdom des Heeren. Al de eigen offeranden zijn geheel onvolkomen. Het valt niet mee om zich al die beweegoffers van tranen, gebeden en eigengerechtigheid als een wegwerpelijk kleed te zien ontvallen.

Uit-en inwendige kastijdingen moeten ertoe dienen om de ziel buiten de legerplaats te drijven. Het zijn onnaspeurlijke en onbegrijpelijke wegen. Maar toch is het zo waar wat de apostel uitdrukt: n alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid dengenen die door dezelve geoefend zijn (Hebr. 12:11).

Wat een indringende oproep: o laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats! Buiten de legerplaats is een onreine plaats waar de misdadigers veroordeeld werden. Het is bovenal de plaats waar de Zone Gods werd heengeleid naar Golgotha, om daar het vuur van de toorn Gods tegen de zonde te ondergaan. Hij werd daar als het ware volkomen tot as verteerd. Juist dit offer ontzondigt en reinigt volkomen van alle zonden. Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden (Hebr. 10:14). Uit eeuwige soevereine liefde droeg Hij de eeuwige toorn Gods tegen de zonde weg voor al de Zijnen. Hij liet zich gewillig binden en leiden buiten de legerplaats, om de gebondenen vrijheid te geven. Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen (Joh. 10:11).

Door Gods Geest moeten we als een geheel onreine en misdadige zondaar in onszelf, geleid worden. Zo alleen krijgt Hij waarde, Die Zich buiten de legerplaats openbaart aan zulke misdadigers, en hen toeroept: Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet. Zo alleen wordt Hij dierbaar, gepast en onmisbaar voor een geheel onreine ziel. Maar dan zal ook erop volgen waar de apostel toe aanspoort: Zijn smaadheid dragende. Dat houdt een weg in van kruis en druk. Zo alleen zullen zij gaan verlangen om Zijn beeld gelijkvormig te mogen worden.

Wie het leven buiten zich in Christus zoekt en vindt, zal smaad en hoon vanbinnen en vanbuiten ondervinden. Bemoedigend roept Hij Zijn ware Kerk van vandaag in de verdrukking toe: en dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; (Joh. 15:20). Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u , want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten die vóór u geweest zijn (Matth. 5:12-13).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 maart 2010

De Wachter Sions | 8 Pagina's

Zijn smaadheid dragen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 maart 2010

De Wachter Sions | 8 Pagina's

PDF Bekijken