Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie

6 minuten leestijd

En zij begonnen Hem te bidden dat Hij van hun landpalen wegging. En als Hij in het schip ging, bad Hem degene die bezeten was geweest, dat hij met Hem mocht zijn.

Geliefde lezer,

In deze geschiedenis treffen we de Heere Jezus voor het eerst aan buiten Israël. Ook nu bewijst Hij dat Hij gekomen is om de werken des duivels te verbreken. Vrijmachtig en almachtig ontrooft Hij een bezetene die in vijandschap op Hem toeliep aan satan en brengt hem aan Zijn voeten. Het legioen duivelen dat in hem woonde is in de zwijnen gevaren die daar geweid werden. Hierdoor stortte de kudde van de steilte in de zee en versmoorde. De zwijnenhoeders zijn uit angst gevlucht en hebben het gebeurde geboodschapt ’in de stad en op het land’. Wat was het gevolg? De inwoners zijn uitgegaan om te zien wat er gebeurd was. Wat zien ze? Dat in Jezus het onmogelijke mogelijk is. De man sprak geen woord, maar Gods werk werd openbaar in zijn leven. Ze zagen niet langer een mens, gedreven door wreedheid en moordlust, maar een mens die de vruchten des Geestes uitstraalde.

Geliefde lezer, ook u bent van nature bezit van satan en briest van vijandschap tegen de Heere. Beeld u niet in dat er iets in u is dat de Heere kan en wil dienen. Mocht dat nood in uw leven worden. Mocht het in uw leven naar recht onmogelijk worden om zalig te worden. Voor zulke vastlopers zal het een oorzaak van eeuwige verwondering zijn dat hetgeen onmogelijk is van mensenzijde wel mogelijk is bij Hem, Die gekomen is om zondaren zalig te maken. Wat was de uitwerking bij de menigte toen ze dit zagen? In de hemel is er blijdschap over een zondaar die zich bekeert. Was dat ook zo bij de inwoners van Dekápolis? (Is dat ook bij u als u mag zien wat genade vermag?) Smeekten ze aan de voeten van Hem Die vrede boodschapt: Ontferm U onzer, Heere, Gij Zone Davids? Nee! ze baden de Heere dat Hij van hun landpalen wegging omdat ze bevreesd waren nog meer zwijnen te moeten verliezen. Ze kozen voor hun aardse goederen en verwierpen Christus en Zijn Evangelie. Ze kiezen voor de zwijnenwereld, de zonde en satan. Hier komt openbaar wat ook in uw en mijn hart leeft: ...dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God.

Wat blijkt hier? Dat niet alleen het Joodse volk Christus veracht maar dat ook de heidenen in Dekápolis Christus verachten. En… ook u bent van dezelfde lap gescheurd. Is het u tot smart dat u iedere kerkdienst onder de lokstem van het Evangelie verkeert maar in vijandschap deze stem veracht? Kiest u nog steeds voor de (digitale) wereld en haar begeerlijkheden? Als u daarin volhardt zal uw oordeel zijn: Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood.

Wat zal dit vijandige, op zelfhandhaving gerichte gebed de verloste bezetene gesmart hebben. Hij zal zich niet boven hen gesteld hebben. Immers, nog maar een uur geleden had hij ook in vijandschap tegen de Heere geroepen. Wat zal het hem aangegrepen hebben dat de Heere dit gebed van de inwoners van Dekápolis verhoorde. Zijn Meester, Die alles voor hem is, verlaat Dekápolis en dus ook hem! Als het geloof in oefening is dan is het: ”JEZUS is ’t alleen, Daar mijn hart gaat heen, Naar dien Levensvorst, Mijne ziel gedurig dorst.” Hij wil bij zijn Meester blijven, Hem dienen, Hem volgen waar Hij ook heengaat. Daarom smeekt hij dat hij met Hem mocht zijn. Uiteraard was dit gebedje gedreven door de liefde tot Christus. Maar het zal ook geweest zijn uit vrees voor zichzelf. Want de geringste ontdekking doet vrezen terug te vallen in het oude bestaan. Buiten de gemeenschap met Christus kan men niet staande blijven voor een legioen duivelen, een menigte Jezus-vijandige mensen en een vijandige oude mens. Uit het grondwoord blijkt dat het gebedje van de verloste bezetene een aanhoudend gebed is. Hij kleefde Jezus aan. Verhoorde de Heere dit door de liefde tot Christus gedreven gebed zoals Hij het door vijandschap gedreven gebed van de schare verhoorde? NEE! Doch Jezus liet hem dat niet toe (hieruit blijkt dat een gebedsverhoring geen bewijs van genade is). Wat geeft een onverhoord gebed strijd, twijfel en nood. Wat komt dan vaak ons rechthebbende bestaan boven. ’Zou God Zijn genâ vergeten? Nooit meer van ontferming weten?’ Onverhoorde gebeden zijn nodig om alle rechten te verliezen. Als men echter de liefde Gods in het niet verhoren van het gebed bemerkt moet men getuigen: ”of de Heere het gebed verhoort of niet verhoort, wat de Heere doet is goed”.

Onverhoorde gebeden zijn ook nodig om te leren: Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Dat zien we ook in het antwoord op het onverhoorde gebed van de verloste bezetene. De Heere wijst hem een andere weg. Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem: Ga heen naar uw huis tot de uwen, en boodschap hun wat grote dingen de Heere u gedaan heeft, en hoe Hij Zich uwer ontfermd heeft.

Hij mocht niet mee het schip in maar moest terug naar zijn afkomst om daar het Evangelie van vrije genade te verkondigen. Hij moest verder zonder de zoete lichamelijke tegenwoordigheid van Jezus. Hij moest wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Een gang die de discipelen pas na Pasen beoefenden! Wat is wandelen door geloof? Over onbegrepen, onmogelijke, donkere wegen gaan en toch vertrouwen dat de Heere blijft zorgen, zal bewaren en zal leiden, omdat niets zal scheiden van de liefde van Christus. Hij moest terug naar zijn afkomst. Dat was een weg van zelfverloochening. Want daar kenden ze zijn gruwelijke verleden. Die weg kunnen we niet in eigen kracht bewandelen maar alleen als in geloofsvertrouwen ervaren wordt: ”Maar, trouwe God, Gij zijt Het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op U vest ik het oog; Gij heft mijn hoofd omhoog, En doet m’ Uw gunst aanschouwen.”

Wat is de Heere goedertieren! De inwoners van Dekápolis wierpen Christus uit, maar Christus zond een knecht om ”’t nakroost, dat de Heer’ wordt toebereid, te melden ’t heil van Zijn gerechtigheid en grote daden”. De Evangeliebanier mag ook wapperen in onze gemeenten. Wat is de uitwerking bij u? ”Ga weg, Jezus!” of smeekt u of u bij Hem mag blijven?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 oktober 2015

De Wachter Sions | 8 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 oktober 2015

De Wachter Sions | 8 Pagina's

PDF Bekijken