Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Brieven aan Percontator

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Brieven aan Percontator

6 minuten leestijd

De vorige week had te ’s-Gravenhage de plechtige opening plaats van de Kamers der Staten-Generaal door H. M. onze Koningin-Regentes. Gebrek aan plaatsruimte belette mij reeds de vorige week u den inhoud der troonrede mede te deelen.
ik laat deze hier nog volgen, met het voornemen u zoo mogelijk elke week iets over staatkundige of maatschappelijke belangen te melden.

Troonrede.

Mijne Heeren!

Bij de hervatting van Uwen arbeid mag Ik, met een gevoel van dankbaarheid, in menig opzicht bevredigende mededeelingen geven omtrent den toestand van land en volk.
De betrekkingen tot alle buitenlandsche Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard.
Zee- en landmacht, zoowel hier te lande als in de Koloniën, kwijten zich bij voortduring op loffelijke wijze van hare taak.
De uitkomsten van den oogst en de toestand van den veestapel zijn gunstig. Hetzelfde kan niet in allen deele worden gezegd omtrent handel, scheepvaart en nijverheid.
De algemeene gezondheidstoestand is bevredigend. Besmettelijke ziekten, die zich in den loop des jaars vertoonden, behielden een plaatselijk karakter. Door in het buitenland heerschende Aziatische cholera werd in de laatste weken de volksgezondheid bedreigd. Tot dusverre mocht ons land voor den voortgang dezer ziekte bewaard blijven.
Bleef de veestapel niet geheel verschoond van mond- en klauwzeer, dat sedert geruimen tijd langs onze grenzen in het buitenland heerschte, de ziektegevallen bleven tot enkele plaatsen| beperkt,
Behalve tot verzekering van den geregelden gang des bestuurs en afdoening van aanhangige voordrachten, zal Uwe medewerking worden: ingeroepen voor gewichtigen arbeid.
Ter regeling van het kiesrecht voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal en voor de Provinciale Staten, wordt U eene voordracht aangeboden.
Voorstellen tot invoering eener beroeps- en bedrijfsbelasting en tot verbeterde heffing der grondbelasting, zullen U binnen kort bereiken.
Tot organisatie der landmacht en tot versterking van het materieel der zeemacht, zullen U voorstellen worden gedaan.
Wetsvoordrachten, zoowel tot verdere uitvoering van de bepalingen der Grondwet als tot verbetering van de wetgeving, van de weerbaarheid des lands en van maatschappelijk toestanden, worden inmiddels bewerkt en in gereedheid gebracht, om, naarmate de voortgang van den wetgevenden arbeid dit mogelijk maaka aan de overweging der Staten-Generaal te woij dèn onderworpen,
Voor Nederlandsch-lndiê” zal reeds spoedig Uwe medewerking worden gevraagd tot maatj regelen betreffende het leger, de financiën, koffiecultuur, het inlandsen onderwijs en het mij wezen.
Andere voorstellen in het belang der Kolniën worden voorbereid.
Met vertrouwen, Mijne Heeren, doe Ik ei beroep op Uwen ijver en Uwe toewijding t de vervulling Uwer gewichtige en veelomvattende taak.
Moge Uw arbeid, onder Gods zegen, de we vaart en den bloei verhoogen van ons dierbare Vaderland.
In naam der Koningin, verklaar Ik de gewone zitting der State n-Generaal te zijn geopend
Gij ziet uit dit alom de ronde doende staatsstuk, dat het in Nederland met de zaakjes nog zoo heel kwaad niet uitziet. Een andere vraag is het, of alles in werkelijkheid zoo rooskleurig is als de dingen in de troonrede worden voorgesteld.
Als ik, eenvoudig man int het volk, over elk punt, dat in deze rede genoemd is, U mijne gedachten eens zou zeggen, dan zoudt ge moeten toestemmen, dat er nog al wat tusschen de regels te lezen is in de troonrede, Laat mij slechts één punt noemen.
Als er gezegd wordt, dat zee- en landmacht, zoowel hier te lande als in de Koloniën zich bij voortduring op loffelijke wijze kwijten van hare taak, dan staat daar natuurlijk niet bij, hoeveel kostelijk menschenbloed weder in één jaar is vergoten en hoevelen onzer dapperen in Atjeh zijn gesneuveld. Ook is hierbij niet op té maken of te voorzien, hoelang het verslinden onzer millioenen en het oorlogen in Atjeh nog duren zal. Weet men echter hoe er de zaakjes daar uitzien, dan vraagt men wel eens: hoe Lang zal die onhoudbare toestand nog blij ven bestaan ï Beide, de regeering en het volk, schijnen thans alles te verwachten van uitbreiding van het kiesrecht. Of de daartoe reeds ingediende wetsvoorstellen aan de verwachting zullen beantwoorden, zal echter de vraag zijn. Ongetwijfeld is er ook op dit gebied veel te verbeteren en iedere poging als zoodanig mag door ons worden toegejuicht. Ook belangrijke hervormingen in ons belastingstelsel wil de Regeering bewerken. Het wil mij echter voorkomen, dat geheel onze Staatsinrichting, op zoo weelderigen voet aangelegd, met vele en velerlei wijzigingen steeds tot hetzelfde resultaat zal komen, namelijk een geweldigen belastingdruk, die zooveel mogelijk gelijkelijk kan verdeeld, maar in geen geval weggenomen worden. En wanneer zal aan al de grove onrechtvaardigheden op dit terrein eens een einde komen? Wanneer zal men eens niet langer moeten betalen voor godsdienstige en voor wereldsche doeleinden, waai’ men niet van gediend is ? Verdraagzaamheid tegenover ieder als burgers van dezelfden Staat, is roeping en plicht; maar tonnen gouds op te brengen voor instandhouding van comedie’s, kerkgenootschappen en andere dingen, waar men niet van. zeggen kan, dat zij dienstbaar zijn voor kei algemeen belang, — daartegen moet ieder j?echtgeaard Vaderlander protesteeren,
Met groetenis, de Uwe:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 september 1892

De Wekker | 4 Pagina's

Brieven aan Percontator

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 september 1892

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken