Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het bloed, dat van alle zonden reinigt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het bloed, dat van alle zonden reinigt

7 minuten leestijd

»En het bloed van Jezus Christus, Zijnen Zoon, reinigt ons van alle zonden.” 1 Johs. 1: 7b.

De bijbel is voor veel menschen een boek zonder waarde. De bloedtheologie, daarin geleerd, vindt men iets verschrikkelijks. Anders zou dit zijn, als diezelfde menschen het verschrikkelijke en vreeselijke van de zonden kenden. Geneesmiddelen, welke ons minder aangenaam voorkomen, te verachten, gaat gemakkelijk voor menschen, die gezond zijn, en geene smarten lijden.
En welke smart is grooter dan deze: levendig te gevoelen en zich duidelijk bewust te zijn, tegen God gezondigd te hebben en schuldig te zijn aan de overtreding van zijne heilige geboden.
Wat zal en wat kan de wereld voor verkwikking bieden aan een arm Adamskind, dat treurt en weent over zijne zonden!
Al het goud dezer aarde is ongenoegzaam om ook maar ééne ziel te redden van den dood. Wat is er gezocht naar en geärbeid om een middel te vinden tot rust en verkwikking van een ontwaakt geweten. Wat wordt er niet nog alle dagen geld gegeven voor hetgeen geen brood is, en arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. De dood wordt zoo zeer gevreesd, en de gedachte dat na den dood ieder mensch het oordeel wacht,waar de eeuwige en onherroepelijke eindbeslissing op volgen zal, doet menigeen vragen als de rijke jongeling: »wat doende zal ik het eeuwige leven beërven?”
Slechts één middel wijst ons het eeuwig blijvend Woord van God aan. Eén raad, één weg, één Middelaar Gods en der menschen, de mensch Christus Jezus. Zijn bloed, en dat bloed alleen, reinigt van alle zonden. Tot dat bloed der verzoening namen en nemen allen den toevlucht, die door Gods Geest niet alleen aan hunne zonden ontdekt, maar ook met den weg der zaligheid worden bekend gemaakt. Zonder bloed-storting geschiedt geene vergeving. Hoe duidelijk was dit aan Israël onder de Mozaische wet voorgesteld. Het bloed van stieren en bokken kan echter de zonde niet wegnemen. Het bloed der offerdieren wees steeds op een ander bloed, dat eenmaal voor de zonde van Gods uitverkorenen zou vergoten worden.
Jesaja, de profeet des Heeren, ontwikkelt de gedachte, door David in zijne Messiaansche psalmen bezongen, dat het Lam Gods ter slachting zal geleid worden,en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzoo zal dat Lam Zijnen mond niet opendoen. En toen de volheid des tijds was aangebroken, en alle deze dingen in vervulling zouden treden, zien wij den Zoon des menschen opgaan naar Jeruzalem-, waar aan Hem zal volbracht worden, alles wat van Hem geschreven was. Christus wordt veroordeeld tot den dood des kruises. Gods zoon sterft den vloekdood. Zijn gezegend bloed stroomt op Golgotha. Hoe werd Hij geperst tot dat alles volbracht ware! En nu alles volbracht is, en door Hem aan al de eischen der goddelijke wet is voldaan, nu is er verzoening in en door zijn bloed. De Apostel Johannes schrijft het zijnen medegeloovigen: »Hij (nl. Christus) is eene verzoening voor onze zonden, Deze leer, zoo veracht en gehaat door het ongeloof, bevat het grootste heil, wat ooit op deze aarde kan gehoord en verkondigd worden. Die leer verzekert aan dood- en dqemschuldige zondaren, dat er genade en vergeving is bij God. Reinigt Christus’ bloed van alle zonden, dan is er ook geene zonde te groot en geen zondaar te oud. Al is de rekening uwer schulden bij God gemaakt, eene lijst als van de aarde lot den hemel; — al moet ge met schande en schaamte voor uw’God belijden: »Heere! Ik heb tegen alle uwe geboden zoo zwaar gezondigd;” — ja, al komt in boetvaardigheid der ziele de bange klacht aan de lippen: »Ik ben in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren,” — in de openbaring en verzekering van Godswege, dat Christus bloed van alreinigende kracht is, komt de God aller genade met de vertroosting des evangelies tot u.
Wie deze openbaring Gods, zoo rijk in genade en barmhartigheid, gelooft, behoeft niet wanhopig te vragen: wie of wat zal mij zondaar of zondares verlossen van het eeuwige verderf ?Al had dan een stroom van ongerechtigheden, de overhand op u, — al waart ge in uwe schatting de grootste en de snoodste aller oververtreders;— al moest ge als de tollenaar in den tempel, op uwe borst slaande, met schaamte overdekt uitroepen: »o God! wees mij zondaar genadig!” dan nog waarborgt u het alreinigend bloed van den Heere Jezus Christus, dat de Heere uwe bede uit genade niet zal afwijzen. Al zijt en gevoelt ge u zelven zoo arm en nooddruftig, dat ge Gode geen enkele penning ter betaling van uw schuld kunt aanbieden, ja, al ontdekt ge na ontvangene genade, dat ge u aan de zonde niet kunt ontworstelen, en dat er in uw vleesch geen goed woont, — de verzekering dat Christus’ bloed van alle zonden reinigt, hebt ge slechts door ‘t geloof aan te grijpen, en al uwe beschuldigers en aanklagers zullen beschaamd moeten aftrekken. O, die bloed-theologie! wat staat zij de hel in den weg. Welk eene ergernis voor den satan en zijn gansche rijk! Die dwaasheid in ‘t oog der wereld is de openbaring van de hoogste wijsheid en de liefde Gods.
Die wijsheid Gods gaat het verstand van engelen te boven.
Die openbaring van genade legt Gods kinderen de juichtoon op de lippen: »Door U, door U alleen om ‘t eeuwig welbehagen!”
Dat is het reddingskoord, dat den drenkeling wanneer hij het aangrijpt, doet behouden worden. Dat is de spijs, waarop de arme van geest tuurt. Dat is het licht, waarbij Jezus’ dicipelen wandelen, en wat hen met blijde hoop vervult in alle smart en droefenis.
Als bij het naderen van den dood Satan zijne giftige pijlen op u richt, —als ge in uw laatste stond nog geschud en geslingerd wordt gelijk een boom door storm ginds en weder wordt bewogen: als alles, wat buiten God is, U ontvallen gaat, lees dan nog, o bedrukte en als door onweder voortgedreven ziele, het dierbaar en zalig troostwoord van uw’ God, dat u toeroept: »bet bloed van Jezus Christus Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde.” Bedenk daarbij dan tevens, dat in het woordje »ons” duidelijk is uitgesproken, dat er geen middel tot zaligheid bestaat, en dat allen, die zalig worden, aan dat bloed van Christus hunne behoudenis te danken hebben. Hebben we gemeenschap met elkander uit kracht dezer belijdenis, laat ons dan in die gemeenschap des geloofs wandelen in het licht der waarheid. Dan zullen we door Gods genade, afkeerig van alle werken der duisternis, wandelen als kinderen des lichts, en steeds ervaren, dat naar Gods beloften, den oprechten het licht opgaat in de duisternis. Als we gemeenschap hebben met den Vader, dan hebben we ook gemeenschap met den Zoon,— gemeenschap met den H. Geest, — gemeenschap met elkander. Wat ons overigens ook scheiden mag, de gemeenschap aan het bloed van Christus, dat van alle zonden reinigt, doet ons met allen, die den Heere Jezus Christus in onsterfelijkheid liefhebben, denzelfden strijd tegen de zonde strijden, in dezelfde hoop der eeuwige heerlijkheid leven, om alzoo hier bij aanvang, en namaals in volkomenheid, God drieëenig voor zijne onuitsprekelijke genade eeuwiglijk te loven en te prijzen.
Kinderen Gods! Gij zijt duur gekocht. Vergeet dan niet, dat ge uws zelf niet zijt. Hij, die zijn bloed voor u stortte, heeft recht op u, en als de recht- en machthebbende roept Hij al de zijnen toe: »volgt Mij.” Wie Christus volgt, die het Licht der wereld is, zal in de duisternis niet komen, maar het licht des levens hebben.

Een licht, zoo groot, zoo schoon,
Gedaald van ‘s Hemels troon,
Straalt volk bij volk in d’ oogen;
Terwijl het blind gezicht
Van ‘t heidendom verlicht,
En Isr’el zal verhoogen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 23 June 1893

De Wekker | 4 Pagina's

Het bloed, dat van alle zonden reinigt

Bekijk de hele uitgave van Friday 23 June 1893

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken