Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De komst van Zions koning (I)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De komst van Zions koning (I)

9 minuten leestijd

»Ziet, uw Koning zal u komen.” Zach. 9 : 96

Uit hetgeen wij lezen in Matth. 21 :4,5 blijkt op afdoende wijze, dat we in bovenstaande woorden aan niets anders te denken hebben dan aan eene Messiaansche profetie, ’t Is de komst van Zions Koning, welke daarin wordt voorspeld. Al wat van dezen Koning wordt gezegd, bewijst, dat in Hem wat anders dan een aardsch Monarch moet verwacht worden. Bij de geboorte van aardsche vorsten wordt gewoonlijk aan praal en rijkdom gedacht, met den vorstenstand in overeenstemming. Zions Koning daarentegen zal komen: » rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm en radende op eenen ezel en op een veulen, een jong der ezelinnen.” Van dien Koning mag de dochter Zions, dat is de Kerk des Heeren, heil verwachten. Zijne komst is eene stof tot vreugde. Daarom roept de profeet in den naam des Heeren de dochter Zions, die ook de dochter Jeruzalems wordt genaamd, op tot vreugde en tot gejuich.
De komst van Zions Koning zal niet zijn die van een Koning, die te voren niet bestond, maar die Koning zal op eene bijzondere wijze zich komen openbaren.
't Is geen aardsch, maar een geestelijk Koning. De Koning, dien Zacharia bedoelde, dezelfde als van Wien we lezen in den tweeden psalm: »Ik toch heb Mijnen Koning gezalfd over Zion, den berg Mijner heiligheid.” Het is dezelfde, die later zelf omtrent Zijn koningschap verklaart: » Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou.” Hij is dezelfde, van wien de engel Gabriël getuigt, vóór Zijne komst in het vleesch: »Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden, en God de Heere zal Hem den troon van Zijnen vader David geven. En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn, en Zijns koninkrijks zal geen einde zijn.” Die Koning komt niet als een vreemde tot de dochter Zions; want Hij wordt beloofd te komen als haar Koning. Dat was de belofte, door den Heere aan Zijn Zion gedaan. Dat was belofte, waarop al de eeuwen door was gehoopt. |Dat was de belofte, waar Gods volk heil verwachtte; want van dezen Koning getuigd door den mond Davids: »Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen,
Wél scheen die belofte te falen, — wél werd het geloof in die belofte eeuwen lang beproefd, maar telkens werd die belofte vernieuwd en verlevendigd, telkens wordt die belofte nader omschreven en duidelijker verklaard, zoodat bij de duisternis der tijden die belofte, aan Zion gedaan, als een lichtstraal schitteren bleef, zelfs in den donkersten nacht.
De komst van den Koning der dochter Zions zal eene openbaring zijn, gelijk de wereldgeschiedenis er geene tweede kan aanwijzen.
Dat komen van dezen Vorst en Koning, onder welke omstandigheden dan ook, zal de hoogste openbaring zijn van Gods liefde va. ontferming, welke ooit op deze aarde zal worden aanschouwd. Rijk zijnde, zal die Koning vrijwillig afstand doen van Zijnen rijkdom ; Hij zal den glans Zijner goddelijke heerlijkheid voor eene wijle tijds afleggen, Hij zal in gedaante en in de gestaltenis van een dienstknecht komen; Hij zal lijden en sterven, na veel smaad en verachting, en dat alles, om zich daarna in te grooter heerlijkheid te doen kennen als een Heiland, een Verlosser, op wiens dijen geschreven staat: »Heere der Heeren, en Koning der Koningen.”
Voor haar, die, als de gemeente des levenden Gods, met den naam van dochter Zions wordt aangesproken, kan deze voorzegging met recht eene stof van groote vreugde worden genoemd.
Onderworpen aan zooveel vernederingen ellende, — blootgesteld aan zooveel smaad en verguizing, — verstrooid als schapen op het gebergte zonder herder, — hulpbehoevend en afhankelijk als weerlooze schapen, klinkt de aankondiging van de komst van Zions Koning Gods bedrukte Zion als eene liefelijke muziek in de ooren.
Al beantwoordt die Koning niet aan de vleeschelijke verwachting van aardschgezinde menschen, al zullen velen in dien Koning geene heerlijkheid zien, al zullen zelfs velen, door ongeloof verblind, vragen: kan uit Nazareth iets goeds zijn — toch zal in de komst van dezen Vorst de hoop en de verwachting der vaderen worden aanschouwd.
Van een Koning, wiens komst en optreden als de stof tot groote vreugde wordt voorspeld, mag men groote dingen verwachten. Te meer, als we bedenken, dat die voorspelling wat anders dan een ijdele wensch van menschen is. Het is een .profeet des Heeren, die het in den naam van Zijn God en Zender openbaart, en daarom, wat ook gebeure, deze woorden zullen vervuld worden op des Heeren tijd.
Niet om staatkundige redenen, niet om politiek beleid, niet om aardsche grootheid, gunst of eer, maar om oneindig hoogere belangen, mag de komst van Zions Koning met vreugde worden begroet.
De zegeningen, onder Zijne regeering te genieten, zullen van geheel eenigen aard zijn.
Zijne regeering zelve zal door wijsheid, zachtmoedigheid en rechtvaardigheid zich kenmerken.
Wie in Zijne bescherming mag deelen, wat al Zijnen onderdanen is toegezegd, die heeft geen kwaad te vreezen.
Zoo groot zal Zijne macht, zoo heerlijk Zijne heerschappij zijn, dat geen vijand iets tegen Hem vermag.
Al is Zijn optreden nederig, al is Zijne naaste omgeving, naar het uiterlijke geoordeeld, gering en zonder aanzien, toch zal deze Koning getuigen, wat nooit eenig sterveling zeggen kan: »Mij is gegeven alle macht in den hemel en op aarde.”
Aan de dochter Zions wordt de belofte gedaan; »Ziet, uw Koning zal u komen”. Haar en haar alleen strekt die belofte tot vreugde. Zijns volks zaken zal Hij richten, Zijns volks belangen zal Hij behartigen, Zijns volks Koning zal Christus zijn.
En wat zouden de onderdanen van dezen Koning zijn, wat zou van dat Zion Gods worden, als zij niet zulk een Koning hadden! Wie zou hen verlossen uit de macht van den vijand; wie zou hen beschermen in alle gevaar! Zions Koning zal komen en regeeren in gerechtigheid.
»Alle koningen zullen zich voor Hem nederbuigen, alle Heidenen zullen Hem dienen want Hij zal den nooddruftige redden, die daar roept, mitsgaders den ellendige, en die geen helper heeft,” »Hij zal heerschen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde.”
In de veelheid der onderdanen zal des Konings heerlijkheid openbaar worden. Uit alle geslachten der aarde zal Hij de Zijnen vergaderen, door Zijn Geest en Woord, en deze alle zullen zich als het geestelijk Zion in hunnen Koning verblijden.
Van ontzettende gebeurtenissen zal de aarde getuige zijn, op geweldige wijze zal de macht des vijands zich tegen dezen Koning openbaren; zoolang deze bedeeling duurt, zal de vijandschap tegen Gods gezalfden Koning op allerlei wijze en onder allerlei vorm zich doen gelden, maar geen nood; want die Koning zal, als de God des Vredes, den Satan onder zijne voeten verpletteren.
Daarom is de staat van Christus’ onderdanen zoo veilig; daarom is de zegen, een onderdaan van dezen Koning te zijn, zoo groot. Daarom ook mogen al zijne vijanden voor Zijne komst wel beven; want Hij komt, de Heere, de Immanuel, als de Verlosser Zijns volks. Die verlossing zal wel door een duren prijs worden verkregen, maar al kost het Hem ook Zijn dierbaar bloed, Hij zal er Zijn leven niet te kostelijk voor achten, om te verlossen degenen, die Hij van eeuwigheid heeft liefgehad. Dat komen van Zions Koning is dan ook eene geheel vrijwillige daad, In de rolle des boeks is van Hem geschreven en getuigd: »Ik kome, o God! om uw welbehagen te doen, en ik draag uwe wet in het midden mijns ingewands.” Gods welbehagen zal door Zijne hand gelukkiglijk voortgaan. Daartoe brandden Zijne liefde en ijver ; want Hij zal Zijne vijanden verslaan, gelijk pottebakkersvaten verbroken worden.
Draagt die beloofde Koning, tijdens zijne omwandeling op aarde, geene kroon, en siert Hem geen koninklijk purper, gelijk de vorsten dezer aarde, Zijne kroon is eene onvergankelijke, en Zijn glans en luister zijn slechts waarneembaar voor het geloof.
Wie Hem daardoor kennen en aanschouwen mag, roept onwillekeurig uit met den dichter-profeet uit Israël; »Gij zijt veel schooner dan de menschenkinderen; genade is in uwe lippen uitgestort: daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid.”
Zoo was het van oude dagen, zoo is het nog, en zoo zal het blijven voor Gods Zion hier beneden.
En zoo menigmaal we in ons leven den tijd mogen tegemoet gaan, dat de komst van Gods Zoon in het vleesch opzettelijk in de gemeente staat herdacht te worden, mag ook dit woord der profetie: »uw Koning zal u komen”, als eene goede tijding uit verren lande, worden herinnerd.
Bij zooveel duisternis als van alle zijden ons omringt, bij zooveel, dat tot droefenis Gods kinderen stemt; bij zooveel beproeving als waaraan Christus’ onderdanen in dit leven onderworpen zijn en blijven, staat het onwrikbaar vast: de gemeente des Heeren kan en mag met het oog op deze heilprofetie nog juichen: »en onze Koning is van Israëls God gegeven.”
Met het aandacht wekkend woord: ziet” wordt in des Heeren Naam de komst van Zions Koning uitgeroepen, en wat aan Zion wordt beloofd, zal straks alom alten volkeren worden gepredikt: niet uw Koning, maar de Koning komt.
Groote blijdschap zal allen volke weten, als vruchtgevolg van de komst van dezen Vorst.
Allen, die Mem als Koning erkennen, zich aan Zijn gezag onderwerpen, heil zoeken alleen in Zijne bescherming, dien zal Hij genade schenken.
Hij, die uw Koning is, o Zion! is ook uw God, uw Ontfermer en Verlosser!
Daarom mogen hemel en aarde wel weergalmen van Zijn lof en Zijne glorie!
De Heere zal zich ontfermen over Zion; de tijd om haar genadig te zijn is gekomen.
»Uw Koning zal u komen!”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 december 1895

De Wekker | 4 Pagina's

De komst van Zions koning (I)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 december 1895

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken