Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Avondgedachten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Avondgedachten

4 minuten leestijd

ZATERDAG.

Hand. 12 : 20. Herodes had in den zin tegen de Tyriërs te krijgen. Herodes is vol schaamte over de overwinning, welke over hem behaald is, naar Cesarea ontweken. Het gebed der gemeente was machtiger dan hij. Nu zal hij zich op anderen wreken en zijn boosheid keeren tegen Tyrus en Sidon. Dat voornemen van den vernederden en teleurgestelde ? koning is zielkundig gemakkelijk te verklaren. Hij was een Adamskind als wij en wat wij van hem lezen, roept ons tot zelfonderzoek, tot waakzaamheid. Teleurstelling, van welken aard ook, maakt licht hartstochten gaande. Heere ! behoed !

ZONDAG.

Hand. 12; 20. Zij begeerden vrede, omdat hun land gespijzigd werd van des konings land. Vrede is een begeerlijk iets. De Heere Jezus, de Vredevorst, beval den Zijnen vrede te houden zooveel mogelijk is, met alle menschen. Het komt er echter op aan, wat ons tot de begeerte daarnaar dringt, Zoo veel is eigenbelang de drijfveer, en wel in zulk eene mate, dat de waarheid er om verkracht wordt en men met alle winden mededraait. Dat moet voor den Christen onmogelijk zijn. Voor ’s Heeren zaak moeten wij kunnen strijden en om des Heeren wil schade en onrecht kunnen lijden, opdat de vrede niet worde verstoord. De nederige van hart vermag zachtmoedig te zijn.

MAANDAG.

Hand. 12 : 21. Herodes deed eene rede tot hen. Ten aanhoore van het volk zal Herodes zijne gunstige beschikking op het verzoek der Fenicische gezanten bekend maken en daarbij zich in zijne koninklijke heerlijkheid vertoonen. Met zoo menige rede op den kansel, met zoo menig verhaal of woord wordt niet de eere Gods, maar eigen eer gezocht Beproeven wij onszelven wet of zelfverhooging door ons wordt nagejaagd en worde de mond gesloten als wij gevoelen dat niet de verheerlijking des Heeren ons beweegt. Zelfs de waarheid, zelfs de bevinding moet soms dienst doen om wetenschap of godzaligheid te tooner. Arglistig is het hart. Alleen de liefde Christi besture ons !

DINSDAG.

Hand. 12 : 22. Het volk riep hem toe : Eene stem Gods en met eens menschen. Daar was het Herodes om te doen, en de menigte was gedienstig genoeg tot vleijerij. Zij verheft hem, die den Zone Gods en de Zijnen vervolgde, tot Gode gelijkheid en het is welgevallig in zijn oog. Nooit ging de Apostel Paulus met pluimstrijkende woorden om. Gelijken wij aan Paulus of aan dat volk? Men kan, wie geroepen is voor de vergadering te spreken, vermoorden door tegenstand, maar ook vermoorden wat het geestelijk leven betreft, door hemelhoog verheffen. Make de Heere ons getrouw en liefderijk en jage niemand naar menscheneer.

WOENSDAG.

Hand. 12 : 23. Hij werd van ie wormen gegeten. Rechtvaardig oordeel Gods ! De Heere laat Zich niet bespotten. Geen koninklijk kleed, geen rechterstoel, geen volksgevlei bewaart Herodes voor den arm des Heeren. Letterlijk wordt vervuld wat Jesaja (51 : 8) heeft geprofeteerd : de mot zal ze opeten als een kleed, en het schietwormje zal ze opeten als wol. Ontzettende krankheid, maar verdiend. Dat was omdat hij Gode de eer niet gaf. Als gij Gode de eere niet geert, vrees dan de wrake Gods, maar mij, o Heere ! zij het gegeven met een Halleluja te leven en te sterven.

DONDERDAG.

Hand. 12 : 23. En. gaf den geest. Het is voor Herodes met het wegeten der wormen niet uit. Jesaja gaat in het gisteren gelezen woord verder en voegt er het Godswoord aan toe: »maar Mijne gerechtigheid zal in eeuwigheid zijn» Zoo te sterven spreekt van eene ontzettende eeuwigheid. Mijn lezer ! hoe zal uw sterven zijn? Uw dag is wellicht reeds zeer nabij. Geeft gij Gode de eer? Niet alleen zullen de Herodessen buiten den hemel gesloten worden, maar ook gij, indien gij sterft zonder dat de Heere Jezus de uwe en gij de zijne geworden zijt.

VRIJDAG.

Hand. 12 : 24. Het Woord Gods wies en vermenigvuldigde. Is de wereld tegen, wat schaadt het, als God voor ons is; juist dan als de vijand woedt, toont de Heere het meest Zijne macht. Inwendig bleek de waarheid steeds meer eene kracht Gods te zijn, en uitwendig overwon het steeds meer de harten. De gemeente werd bekrachtigd maar ook uitgebreid. Dat deed geene menschen-wijsheid, maar Gods Woord; geene vonden der verbeelding, maar het eenvoudig Evangelie, dat bij de wereld eene dwaasheid was. Die beide gaan tezamen. Wordt het Woord en niets dan het Woord duidelijk gepredikt, daar groeit de gemeente aan. Houd u, mijne ziel ! toch vast aan de getuigenissen Gods. Niets er van afdoen, niets er aan toedoen is de eisch.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 november 1896

De Wekker | 4 Pagina's

Avondgedachten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 november 1896

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken