Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De geest des tijds

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De geest des tijds

6 minuten leestijd

De geest des tijds, welken wij beleven, kenmerkt zich inzonderheid door den geest van ontevredenheid tegen het wettige gezag en lust tot revolutie tegen degenen die de Heere in Zijne Voorzienigheid over ons gesteld heeft. Niet dat die revolutiegeest eerst in onze dagen is opgekomen of zich thans voor het eerst geopenbaard heeft, want zijne oorsprong ligt in het Paradijs, waar de eerste zonde niets minder was dan opstand en revolutie tegen God.
Thans echter is de maat van die zonde van opstand tegen de door God over ons gestelde machten al zeer hoog geklommen, zij uit zich op allerontzettendste wijze, zij tracht alle kringen der maatschappij te doordringen en steekt al driester het hoofd op. Onbeschaamd predikt het socialisme de wettigheid van dien opstand, zij moedigt haar aan door het steunen of veroorzaken van werkstakingen en werkt in ’t bijzonder op de minder met aardsche goederen bedeelden, om den geest van ontevredenheid aan te kweeken. En waar nu de oorsprong dier zonde in het Paradijs ligt, en wij door onzen diepen val eigenlijk allen revolutionair zijn geworden, waar in ons aller hart de zucht tot opstand tegen God woont en het enkel de bewarende ontferming des Heeren is, als wij niet medegetuigen: laat ons Zijne banden van ons werpen en Zijne touwen verscheuren, daar laat het zich wel verstaan, dat ook die geest des tijds, die zucht tot revolutie zulk een machtigen invloed ook op den Christen uitoefent. Wel heeft in de wedergeboorte eene groote verandering plaats gegrepen, wel wordt de zondaar dan van een vijand en rebel in een vriend en volgeling des Heeren herschapen, wel gaat dan de lust en keuze der ziel uit om niet alleen naar sommige, maar naar al Gods geboden te leven, maar de wedergeborene heeft nog zijne oude natuur overgehouden, hij draagt nog een zondig vleesch en bloed om, een bedenken des vleesches, dat zich der Wet Gods niet onderwerpt en strijdt tegen de wet zijns gemoeds. Vandaar dan ook dat die geest des tijds, die zoo krachtig werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid en de wereld voert tot het: ni Dieu, ni maître (geen God, geen meester), ook zulk een invloed nog in de kerk des Heeren doet gelden, en ook daar zich de geest des tijds openbaart. Maar al te veel wordt het vergeten, dat hetgeen daar kookt en bruischt in de wereld, helaas zoo pijnlijk nawerkt in de Gemeente des Heeren. Waar, om een voorbeeld te nemen, de modezucht en de weelde ten top zijn gerezen in de wereld, gelijk in de groote steden, daar vloeien Gods kinderen al onbewust door in het navolgen van die zonde, en waar, gelijk in enkele provinciën, het dagelijksch gebruik van sterken drank in de woningen gewoonte is geworden, daar heeft men ook in de gemeente het meeste gevaar dat die zonde als de kanker voortvreet.
Zoo is het ook met den geest van revolutie, waardoor vele Christenen, menigmaal onbewust, tot bandeloosheid worden gevoerd op kerkelijk gebied. Van eene geopenbaarde kerk van Christus, waarin naar Gods Woord de tucht wordt geoefend, willen velen niet weten. Men wil vrij zijn, men richt vrije gemeenten op, die menigmaal tot bandeloosheid voeren, en die men weder vaarwel zegt, zoodra ook daar iets wordt gevonden, wat tot ontevredenheid stemt. Door dien geest medegevoerd, vraagt men niet in de eerste plaats: wat vraagt de Heere, waardoor bevorder ik het heil van Sion? maar: wat begeert het eigenlievende en hoogmoedige hart?
Als de ouders van huis zijn, dan meent ieder der kinderen, van den grootste tot den kleinste, dat hij den baas mag spelen en ontstaat er al ras twist en tweedracht, daar de jongere meent evenveel recht te hebben als de oudere en zich door dezen niet wil laten gezeggen, en diezelfde geest vertoont zich al meer en meer in de Kerk des Heeren, naarmate de laatste dagen naderen.
Straks zal de Koning der Kerk wederkomen, maar waar Hij thans nog vertoeft, meenen velen dat zij zich niet aan de orde der kerk behoeven te onderwerpen, en het schijnt alsof voor hen niet geschreven stond: Alle ziel zij den machten over haar gesteld onderworpen, want daar is geen macht dan van God. Die geest des tijds is dus ook een kenteeken van de laatste dagen, en daartegen kan niet genoeg gewaakt en gebeden worden, opdat men daardoor niet medegevoerd worde. Zoolang een mensch met de genade Gods klein en afhankelijk blijft en hij zich den minste der heiligen en den grootste der zondaren rekent, acht hij een ander uitnemender dan zichzelven en is het gevaar voor den revolutiegeest niet zoo groot, doch zoodra geestelijke hoogmoed ons met de geschonken genade tot iets maakt, worden wij groot in eigen oog en voor groote menschen is het zoo moeilijk te buigen. Evenals in het Paradijs de hoogmoed (God gelijk te willen worden) leidde tot volslagen opstand tegen God, zoo brengt nog de hoogmoed (al is zij ook in de wedergeboorte aanvankelijk van den troon des harten gestooten) velen van Gods kinderen tot den val van oppositie en revolutiegeest.
En wat het ergste van dit alles is, is wel dit, dat door dien geest des tijds de oogen in zulke mate worden verblind, dat men het zondige er van niet ziet en men daardoor in het Eldorado van geluk meent gebracht te zullen worden, evenals de slang in het paradijs de schoonste vooruitzichten voorspiegelde. De geest des tijds spreekt van het recht der arbeiders, het recht om tot werkstaking over te gaan, het recht op een menschwaardig bestaan, terwijl de Geest des Heeren den mensch leert verstaan alle recht op tijdelijke en eeuwige zegeningen verbeurd te hebben en hem als doemwaardig zondaar tot God doet komen.
De geest des tijds, die den antichrist kenmerkt, maakt den mensch ontevreden in kerk en staat, omdat men niet verheven wordt tot die hoogte, waarop men zich eene plaats waardig keurt, terwijl de geest van Christus tot ootmoed en buigen onder Gods ordinantiën en instellingen brengt. Zij er in de kerk veel gebed om dien Geest, die alleen de banier kan opheffen tegen den geest van den antichrist.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juli 1902

De Wekker | 4 Pagina's

De geest des tijds

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juli 1902

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken