Bekijk het origineel

Kerkelijke Berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerkelijke Berichten

2 minuten leestijd

Zaandam, 22, 8, '04.
Zondag 21 Aug. was bij vernieuwing voor de gemeente van Zaandam een blijde dag, daar we van onzen zeer geachten leeraar, de WelEerw. Heer Ds. M. den Boer, mochten hooren, dat hij voor de roeping naar AlfenOudshoorn had bedankt.
Schenke de Heere zijnen onmisbaren zegen over dit besluit en moge Hij Z.Eerw. nog vele jaren aan de gemeente gebonden doen blijven tot heil van Sion en ter eere Zijns naams.
Namens den Kerkeraad:
T . VAN DER AA, Scriba.

Lisse, 29 Aug. 1904.
Tot blijdschap van Kerkeraad en Gemeente mochten wij van onzen beroepen candidaat, den Eerw. Heer J. de Bruin van 's Gravenhage, het bericht ontvangen, dat hij de roeping naar onze gemeente met volle vrijmoedigheid kan aannemen.
Bekrone de Koning Zijner duurgekochte Kerk dit besluit met Zijnen onmisbaren Zegen, tot verheerlijking van Zijnen Naam en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk, én schenke Hij de teleurgestelde gemeenten den man Zijns Raads.
Namens den Kerkeraad,
J. FAAS.

Noordeloos, 29 Aug. 1904.
In de voorgaande week ontvingen wij het teleurstellend bericht, dat de Eerw. Heer Johs. Jansen, Theol. Cand., voor de roeping onzer gemeente moest bedanken.
Geve de Heere ons in Zijn doen te berusten, dat toch Majesteit en Heerlijkheid is. Vervulle de Heere de ledige plaats met den man Zijns Raads!
Namens den Kerkeraad,
G. VAN DEN HAM, Scriba.

Almeloo, 29 Aug. 1904.
Bedankt voor Almeloo door den Eerw. Heer J. de Bruin, candidaat te 's Gravenhage.
H. BOERIGTER, Scriba.

Steenwijk, 20 Aug. 1904.
Heden ontving de Kerkeraad de blijde tijding van den door de Gemeente beroepen candidaat, den Eerw. Heer K. Zuidersma, dat ZEd. onze roeping wenscht op te volgen. Bekrone de Heere dit besluit met zijnen zegen tot heil van Zion en welzijn der Gemeente.
Namens den Kerkeraad der Christ. Geref. Gemeente alhier:
J. BOS, Wzn. Scriba.
P.S. We ontvingen dit bericht eerst heden!
Red.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 september 1904

De Wekker | 4 Pagina's

Kerkelijke Berichten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 september 1904

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken