Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nog meer dwang?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nog meer dwang?

4 minuten leestijd

Naar prof. D.P.D. Fabius in „De Rotterdammer” meldt, heeft de regeering een wetsontwerp ingediend, om alle vaste werklieden te dwingen zich en tot hun gezin behoorende personen te verzekeren tegen de geldelijke gevolgen van ziekte en overlijden.
Na den leerdwang van liberale zijde ons volk opgedrongen, zal er dus van Christelijke zijde een verzekeringsdwang komen. Het is te hopen dat het nooit zoo ver komen zal. Met prof. Fabius zeggen wij: „Gaat dit aan?”
Hoewel ons blad een kerkelijk blad is, nemen wij toch met instemming over als prof Fabius verder schrijft:
„Maar voor dien dwang is geen rechtsgrond te vinden.
„Dit dient uit het wetsontwerp te worden gelicht, zal het ook voor antirevolutionairen aannemelijk zijn.
„Welk recht heeft de staat om aan particulieren voor te schrijven hoe zij zullen zorgen voor den kwaden dag van ziekte en overlijden?
„Mag de staat dwang gebruiken, omdat zij verzekering gewenscht acht en velen het toch niet doen?
„Mag gedwongen worden tot alles, ook al behoort het naar zijn aard tot het particuliere leven, omdat zij die de macht in handen hebben, dit nuttig oordeelen?”
Prof. Fabius komt dan tot de conclusie dat zulk een dwang niet mag worden opgelegd. Wij vragen dan ook: Waar gaat het heen? De Staat kan nuttig oordeelen dat alle onderdanen verzekerd zijn tegen brandschade, tegen ongelukken, tegen ziekte, tegen ouderdom enz. Maar wettigt dit den assurantiedwang? Met prof. F. zeggen wij: Neen.
Maar toch is dit ons eenig bezwaar niet en daarom zwegen wij er niet van in ons blad.
Hier is gewetensdwang en zal, wordt ooit dit wetsontwerp, zoo als het er thans ligt, tot wet verheven eene nieuwe vervolging plaats vinden van die Christenen die uit gemoedsbezwaren in geen enkele verzekering zijn. Hoevele kinderen Gods worden er gevonden die betuigen: Ik mag, ik kan, ik durf in geen verzekering te gaan, daar ik in mijn gemoed overtuigd ben, dat de Heere het verbiedt. Zullen die straks door een wet gedwongen worden zich te verzekeren tegen de geldelijke gevolgen van ziekte en overlijden? Zoo dit geschiedt, dan voorzien wij dat weder in ons vaderland, evenals in de dagen der Afscheiding, de gevangenissen zullen ontsloten worden voor teedere en godvreezende menschen, die liever gevangenisstraf willen lijden dan hunne conscientie bezwaren door het sluiten eener verzekering. Verleden jaar werden in de „Wachter” de levensverzekeringen geteekend als „Engelen van Mammon,” waarmede wij geheel instemden, maar is het dan niet ontzettend als een wetsontwerp, ingediend door een niet-liberaal ministerie, een ieder, dus ook den Christen dwingen zal voor Satans engelen zich te buigen? Ten zeerste verblijdt het ons dan ook dat prof. Fabius zulk een dwang afkeurt en het ontwerp onaannemelijk acht, indien de dwang er niet uitgelicht wordt, al bestrijdt prof. F. dezen dwang meer uit een vrijheidsoogpunt, dan wel uit gemoedsbezwaar tegen het verzekeringswezen.
Ook dit wetsontwerp draagt het kenmerk van den geest des tijds, van het anti-christelijk standpunt om zich te redden buiten God. De geest des tijds zegt: Redt u buiten God. Is er vrees voor ziekte, voor de bezoekende hand Gods, voorkom die, door u intijds tegen ziekte te verzekeren. Hebt gij vrees voor brand, ongelukken op reis of in uw zaken, voor ouderdom, voor het inwerpen uwer glasruiten, voor diefstal, zijt ge bekommerd geen kapitaal te bezitten om uw zoon te laten studeeren of uwe dochter een uitzet te geven, dat gij vroeg sterft en uwe echtgenoote onverzorgd achterblijft, welnu gij hebt niet langer bezorgd te zijn, help u zelven en sluit voor dat alles verzekeringen, dan hebt gij voor de bezoekende hand Gods niet meer te vreezen, maar zijt gewaarborgd. En tot zulke dingen zal nu van regeeringswege dwang opgelegd worden? Zulk een dwang draagt het kenmerk van den tijd, dat niemand meer iets koopen of verkoopen mag dan die het teeken des beestes (redt u buiten God) heeft ontvangen. Het liberalisme gaf ons vaccine- en leerdwang, zal er nu nog meer dwang bijkomen?
P.J.M. de Bruin

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 december 1904

De Wekker | 4 Pagina's

Nog meer dwang?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 december 1904

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken