Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vragenbus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vragenbus

4 minuten leestijd

K. S. te O. schrijft ons dat hem de uitdrukking in 1 Cor. 15:28 „dat ook de Zoon zelf zal onderworpen worden” zeer duister is. Een van beiden is zeker: òf K. S. is eerst in den laatsten tijd lezer van „de Wekker” geworden òf K. S. heeft geen acht geslagen op hetgeen wij ongeveer een jaar geleden N. v. H. te N. hebben geantwoord op zijn vraag over bovengenoemde uitdrukking. Nu zouden wij K. S. te O. wel kunnen verwijzen naar „de Wekker” van verleden jaar, doch gedachtig aan het woord van Paulus dat dezelfde dingen te schrijven hem niet verdrietig en der gemeente te Filippi zeker was, willen wij in kort dan nog iets over dezen tekst zeggen.
De Apostel handelt in 1 Cor. 15 over de opstanding des vleesches ten jongsten dage en de heerlijke voltooing van het Godsrijk, waarin Christus als Koning zal heerschen, gezeten aan de rechterhand des Vaders, al Zijne vijanden aan zich onderwerpende. Zelfs de dood zal te niet gedaan worden en niet meer rondwaren tot straf der goddeloozen en tot overbrenging der godvruchtigen uit de strijdende in de triumfeerende kerk. Alle tegenstand tegen het rijk van Christus zal ophouden en alle dingen zullen den Zoon onderworpen worden, zoodat dan het woord uit Ps. 110 vervuld zal zijn: „Zit aan Mijne rechterhand, totdat Ik Uwe vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.”
Dit alles is duidelijk, maar wat wil het zeggen, dat ook de Zoon zelf onderworpen zal worden Dien, die Hem alle dingen onderworpen heeft, met andere woorden, dat de Zoon dan aan den Vader zal onderworpen worden ? Men houde hier vooral in het oog, dat het onderworpen worden van den Zoon geen vernedering of vermindering van zijn luister, geen degradatie, zooals de Socinianen zeggen, inhoudt. Na den oordeelsdag echter is Christus’ werk als Middelaar geëindigd. Wij hebben niet te vergeten dat het karakter van den verhoogden Heiland in den hemel tweeledig is. Hij is èn de Zoon des Vaders, de tweede Persoon in het Goddelijk Wezen, èn de Middelaar van het verbond der genade. Als Zoon blijft Hij eeuwig dezelfde en vermindert niets van Zijn goddelijken glans. Hij blijft eeuwig de Logos, het Woord door hetwelk alle dingen gemaakt zijn en door Wien de Vader alle dingen draagt en onderhoudt.
Maar Christus is behalve de eeuwige Zone Gods ook Middelaar, aan Wien de Vader opdroeg Zijn volk hier op aarde te verlossen, te vergaderen, te heiligen door Woord en Geest, door dienaren, prediking, sacramenten en tucht te regeeren en te besturen, onder druk en kruis te bewaren en tegen de vijanden te beschermen.
Deze Middelaarsregeering duurt voort tot den jongsten dag. Dan heeft de Middelaar dit werk afgedaan, Zijn volk gezaligd en als eene gemeente zonder vlek of rimpel de Zijnen tot den Vader gebracht, zoodat Hij dan tot den Vader kon zeggen: „De strijd is gestreden en de vijanden liggen onder Mijne voeten.” De uitverkorenen zijn dan allen toegebracht, geen schaap wordt er gemist, alles, alles is dan volbracht en Christus zal dan het koninkrijk weder aan den Vader overgeven, want Zijn taak als Middelaar is dan voleindigd. Het zal dan niet zijn een gedwongen onderwerping, maar vrijwillig zal de Middelaar Zijn taak neerleggen aan de voeten Zijns Vaders. Als Zone Gods blijft Hij met den Vader regeeren, want de Vader doet alles door den Zoon, doch als Middelaar is de taak neergelegd. Het is dus een vrijwillig Zich onderwerpen of liever zooals het in 1 Cor. 15:24 genoemd wordt: „Een overgeven van het koninkrijk aan den Vader.” Met alle de Hem onderworpen dingen zal dan de Zoon zich aan den Vader onderwerpen, zich onder Hem stellen evenals een gezant na volbracht werk onder Zijn zender, zoodat alles uitloopt tot heerlijkheid Gods des Vaders. Onze kantteekenaars drukken het kort en bondig uit als zij zeggen: „Hij zal zich onderwerpen in die bijzondere hoedanigheid, betrekking en bediening, welke Hij als gezant des Vaders dan volkomenlijk volbracht en uitgevoerd zal hebben.”
Christus zal dan op eene andere wijze in het rijk der heerlijkheid eeuwig regeeren met den Vader en den Heiligen Geest, en niet alleen de Vader, maar God, de drieëenige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die drieëenige God zal dan alles in allen zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 februari 1905

De Wekker | 4 Pagina's

Vragenbus

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 februari 1905

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken