Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Synode van Utrecht (VI)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Synode van Utrecht (VI)

5 minuten leestijd

Sinds Dr. A. Kuyper Sr. „Het Werk van den Heiligen Geest” heeft uitgegeven, zijn er in de Gereformeerde Kerken ook zeer onschriftuurlijke leeringen aangaande roeping en wedergeboorte verkondigd.
In dat werk sprak Dr. Kuyper van. de Roeping der Wedergeborenen, en eene zoodanige roeping hebben onze vaderen nimmer gekend. Wel eene roeping krachtens welke de zondaar zekerlijk uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht en uit den dood tot het leven kwam, eene roeping ten leven dus, maar eene roeping van hen die reeds levend gemaakt waren, was htm vreemd.
Het verschil tusschen het oude en nieuwe Calvinisme in dit gewichtige stuk schuilt dan ook daarin dat het eerste als regel eene middellijke wedergeboorte beleed, terwijl het laatste juist de onmiddellijke wedergeboorte tot regel verheft.
Volgens Dr, Kuyper werkt de Heere het eerste stadium der wedergeboorte, zijnde de levendmaking, zonder middel.
Dit zelfde geldt nu volgens hem evenzeer van het geloofsvermogen, dat met die zelfde daad der levendmaking in den mensch wordt gewrocht.
Op grond daarvan maakt hij de daad der levendmaking dns geheel los van de prediking des Woords en alzoo komt hij er toe om van eene roeping der reeds wedergeborenen te spreken.
Dit gevoelen is van af dien tijd hoe langer hoe meer de Geref. Kerken binnengedrongen, zoodat men van onbekeerde wedergeborenen ging spreken, en vergis ik mij niet, dan is door Ds. Klaarhamer destijds in de Utrechtsche Kerkbode de bewering geuit dat de Heidenen reeds wedergeboren waren alvorens de prediking des Evangelies tot hen werd gebracht, en heeft ”Dr, Kuyper van Makkum, die wel het verst in dezen gegaan is, geschreven in de Friesche Kerkbode, dat Heidenen en Roomschen op deze wijze konden zalig worden, al hadden aij het Evangelie niet gehoord.
Op grond nu van deze „leeringen” was de Synode van Utrecht voor de vraag geplaatst, hoe over deze „onmiddellijke wedergeboorte” op grond van Schrift en Belijdenis moest worden gedacht, en de Synode heeft op advies der Commissie aangaande de onmiddellijke wedergeboorte uitgesproken, dat deze uitdrukking in goeden zin gebruikt kan worden in zooverre onze Kerken steeds tegenover de Luthersche en Roomsche Kerk hebben beleden, dat wedergeboorte niet geschiedt door het Woord of de Sacramenten als zoodanig, maar door de almachtige en wederbarende werking des Heiligen Geestes ; dat deze wederbarende werking des Heiligen Geestes echter niet in dien zin mag losgemaakt worden van de prediking des Woords alsof beide van elkander gescheiden zouden zijn; want al leert onze Belijdenis, dat wij aangaande de zaligheid onzer jonggestorvene kinderen niet te twijfelen hebben, alhoewel ze de prediking des Evangelies niet hebben gehoord, en voorts aangaande de wijze, waarop de wedergeboorte bij deze en andere kinderen geschiedt, nergens in onze Belijdenisschriften uitspraak wordt gedaan, dat toch aan de andere zijde vaststaat, dat het Evangelie een kracht Gods is tot zaligheid een iegelijk die gelooft en dat bij de volwassenen de wederbarende werking des Heiligen Geestes de prediking des Evangelies vergezelt. Al betwist de Synode niet, dat God machtig is ook buiten de prediking des Woords om, met name in de heidenwereld, degenen die Hij wil tot wedergeboorte te brengen, toch oordeelt de Synode dat wij op grond van Gods Woord over de vraag of dit ook werkelijk geschiedt, geen uitspraak kunnen doen en daarom ons te houden hebben aan den regel, dien het geopenbaarde Woord ons geeft, en de verborgene dingen hebben over te laten aan den Heere onzen God. Het eerste deel van deze „uitspraak” is beslist.
De wederbarende werking des Heiligen Geestes mag niet in dien zin van de prediking des Woords los gemaakt worden, alsof beiden van elkander gescheiden zouden zijn. Had de Synode niets anders aangaande dit punt meer gezegd, dan kon men zeggen, dat hier de leer van Dr. Kuyper veroordeeld was, want deze leert: dat de wederbarende werking des Heiligen Geestes aan de prediking des Woords vooraf gaat, ja dat dit nieuwe ingeschapen ingeente leven nog lang als een tarwekorrel werkeloos in de aardkluis liggen kan. Hij heeft dus de daad der levendmaking en de prediking des Woords geheel van elkander losgemaakt, daar de prediking des Woords als kracht Gods eerst tot den wedergeborene komt op dat tijdstip, waarop naar Gods souverein welbehagen de wedergeboorte in de bekeering zal uitkomen, De Synode heeft daartegenover uit gesproken én dat beiden niet van elkander mogen ge-scheiden worden, én dat bij de volwassenen de wederbarende werking des Heiligen Geestes de prediking des Evangelies vergezelt. Tot zooverre loopt dan ook alles conform en kan gezegd worden dat de Synode de beginselen van Dr. Kuyper in dit stuk niet heeft gehuldigd. Maar wat daarop volgt, maakt niet slechts het eerste karakterloos, maar bevat een element waarin tal van dwalingen verborgen liggen die daaruit te zijner tijd zekerlijk zullen ontkiemen. In het laatste gedeelte heeft de Synode zulke verbazende concessiën gedaan aan do partij van Dr. Kuyper, dat zij als kerk heeft uitgesproken, wat tot nu toe slechts door enkele voormannen was beleden. Ds, Klaarhamer en Dr. Kuyper van Makkum kunnen tevreden zijn, want de Synode heeft ook hun meening niet afgewezen in zake de heidenen, en met de zen- ding is geen bizondere haast meer te maken, nu de Utrechtsche Synode de meening van genoemde predikanten niet durft te betwisten.
Over het halfslachtige en gevaarvolle van dit tweede deel der derde conclusie nog iets naders iu een volgend artikel.

L. (Leiden) J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 oktober 1905

De Wekker | 4 Pagina's

De Synode van Utrecht (VI)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 oktober 1905

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken