Bekijk het origineel

Vragenbus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vragenbus

4 minuten leestijd

J. K. te L. vraagt of in 1 Petr. 3:3 een beslist verbod gegeven wordt in zake den opschik der vrouwen en tevens of in het volgende vers van den Heiligen Geest gesproken wordt.
De bedoeling van dezen tekst is niet moeilijk. De Apostel maakt in vers 3 en 4 eene vergelijking. Hij zegt waarin het ware versiersel der vrouwen wel en waarin het niet bestaat. Het bestaat niet in ijdelen opschik, zooals vlechting des haars, kostelijke kleeding of omhanging met goud, integendeel in het hebben van zachtmoedigen en stillen geest. Hiermede wordt dus niet de Heilige Geest bedoeld, maar wel eene gave des Heiligen Geestes, en daarom is die gave kostelijk voor God. Na wordt in vers 3 wel niet een direct verbod gegeven, maar duidelijk blijkt toch dat de Apostel in afkeurenden zin van den ijdelen praal spreekt en tegenover het afkeurenswaardige van den uiterlijken opschik het aanbevelenswaardige van het geestelijk sieraad, ootmoed en zachtmoedigheid des harten stelt.
Waar het laatste gevonden wordt, zal het eerste niet nagejaagd worden, Wel gebeurt het soms dat onder een nederig kleed toch een hoogmoedig hart woont, maar het ootmoedige hart zal een afkeer hebben van den hoogmoedigen tooi.

R.W. d. K. te U. wenscht een antwoord op de volgende vraag:
„Hoe moet de bekeering der Ninivieten verstaan worden? Was het eene waarachtige bekeering des harten of slechts eene uitwendige bekeering van de zonde tot de deugd? De aanleiding tot deze vraag is deze: ik lees in Mattheus 12:41 en Lukas 11:33 dat de mannen van Ninivé opstaan zullen in het oordeel met het geslacht, dat tijdens Christus’ omwandeling op aarde leefde, en zij zullen hetzelve veroordeelen, omdat zij zich bekeerd hadden op de prediking van Jona. Zullen niet de rechtvaardigen de wereld mede oordeelen?”
De uitspraak van Christus in Mattheus 12:41 en Lukas 11:32 zegt ons niet direct dat de Ninivieten, die zich bekeerd hebben, ware geloovigen zijn geworden. Christus legt er vooral den nadruk op dat de Ninivieten tegen het ongeloovig geslacht in zijne dagen levend, als getuigen zullen optreden en wel als getuigen à charge, als getuigen die hun oordeel zullen verzwaren. De Ninevieten zullen dan zeggen, dat zij op de prediking van één profeet zich bekeerden, terwijl Israël aan de prediking van den Messias geen gehoor heeft gegeven. Dat de Ninevieten Jona’s prediking geloofden, zal Israël tot verzwaring in het oordeel strekken.
Wat nu de bekeering van Ninevé’s inwoners betreft, de groote hervormer Calvijn zegt er van: „Of zich de Ninevieten voorts waarlijk en volkomen tot God bekeerd hebben, laat ik in het midden, daar het ons voldoende is te weten, dat zij door de prediking van Jona bewogen werden om boete te doen.”
Dit is zeer voorzichtig uitgedrukt, daar de Schrift ons nergens zegt dat de bekeering der Ninevieten geen bekeering des harten is geweest. Dat de boete welgemeend was, blijkt duidelijk uit de geschiedenis in Jona 3, doch dat tevens het berouw meer ging om van de straf verlost of liever voor dezelve bewaard te worden, is daar eveneens niet onduidelijk te lezen. Op hunne bekeering volgt eenen uitwendigen zegen, namelijk, dat de stad gespaard wordt. Lezen wij daarbij in Nahum 3 de teekening van Ninevé’s ongerechtigheid en in Nahum 2 de oordeelen door dien profeet over het goddelooze Ninevé voorspeld, dan blijkt daaruit zonneklaar dat eenige jaren na Jona’s prediking Ninevé weder een stad vol ongerechtigheid was. Dit alles wijst er op dat de bekeering der Ninevieten slechts eene uitwendige en kortstondige was.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 september 1908

De Wekker | 4 Pagina's

Vragenbus

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 september 1908

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken