Bekijk het origineel

Antwoord.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Antwoord.

3 minuten leestijd

Van de Synode der Christ. Geref. Kerk in Nederland aan de Generale Synode der Geref. Kerken in Nederland.

Aan den kerkeraad der Geref. Kerk te Utrecht.
WelEerw. en Eerw. Broeders!
De Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, ontvangen hebbende het schrijven dat u namens de generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Amsterdam in 1908, haar hebt toegezonden, inhoudend een verzoek om onderhandelingen te voeren over bet saam leven in één kerkelijk verband, heeft de eer u daarop het navolgende te antwoorden.
Dat zij met belangstelling kennis genomen heeft van uw schrijven en erkent dat er naar den eisch van Gods Woord een zoodanig kerkelijk samenleven moest zijn tusschen allen die dezelfde belijdenis, liturgie en kerkorde hebben, hoewel de Synode niet kan nalaten uit te spreken, dat er in theorie dezelfde belijdenisschriften kunnen zijn, terwijl er in de practijk vele afwijkingen kunnen wezen, gelijk de leergeschillen in uwe kerken ons doen zien, en o. a. blijkt uit de aangenomen stellingen in 1905.
Dat zij met u betreurt de gedeeldheid, die er thans bestaat.
Zij veroorlooft zich echter onder uwe aandacht te brengen, dat de oorzaak van deze gedeeldheid niet ten laste komt van de Christelijke Gereformeerde kerk, om reden ook in 1886 deze eisch van Gods Woord gold, maar toen door de „Ned. Geref. Kerk (doleerende)” met voeten getreden werd; dat er in 1892 eene „vereeniging” is doorgedreven, waardoor het werk Gods van 1834 werd miskend;
dat de geschiedenis der „Gereformeerde kerken” voor ons de duidelijkste bewijzen levert, dat er destijds geene „vereeniging” gesloten is, om reden de beginselen der separatie en der doleantie nog altijd gescheiden naast elkander voortbestaan en tot allerlei wanverhoudingen aanleiding geven.
Om bovengenoemde redenen kan de Christelijke Gereformeerde Kerk, als wettige voortzetting van de kerk van 1834, zijnde de historische voortzetting der Gereformeerde Kerk in Nederland, nimmer samengaan mot „de Gereformeerde Kerken” , daar alle Gereformeerden naar den eisch van Gods Woord en de formulieren van eenigheid geroepen zijn tot de Christelijke Gereformeerde Kerk zich te voegen.
De Koning der Kerk geve u dit biddend te overwegen en bewerke u door Zijnen Geest, opdat de gedeeldheid worde weggenomen en eene uit den Heiligen Geest geboren eenheid worde aanschouwd.

De Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk, vergaderd te Utrecht, Juli 1910.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juli 1910

De Wekker | 4 Pagina's

Antwoord.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juli 1910

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken