Bekijk het origineel

Kerkelijke berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerkelijke berichten

4 minuten leestijd

Lutten, 8 Januari 1914.
Heden werd onder leiding van den WelEerw. Heer Ds. Joh. van der Vegt van Steenwijk, met toestemming van onzen geachten consulent, den WelEerw. Heer Ds. J.J. van der Schuit van Kampen, met bijna algemeene stemmen tot Herder en Leeraar onzer gemeente beroepen de WelEerw. Heer Ds. L.H. Beekamp van Arnhem. Neige de Koning, van Zijn duurgekochte kerk het hart van deze Zijnen dienstknecht zóó, dat we na 21 jaar herderloos geweest te zijn, door ’s Heeren daden mogen verblijd worden. Dat de Heere daartoe, allen die bidden hebben geleerd, het van Hem vragen, die aller hart in Zijne hand heeft.
Namens den Kerkeraad en de gemeente, H. VAN LAAR, Scriba.

CLASSIS DORDRECHT.
De vergadering zal D. V. gehouden worden 4 Februari in het kerkgebouw Museumstraat Dordrecht, aanvang 9½ uur.
Instructiën worden ingewacht tot Zaterdag 24 Januari bij den corresp. der Classis.
Dordt, 12 Jan. ’14. M. DEN BOER.

DE CLASSIS ZWOLLE
zal D. V. 10 Februari vergaderen in het kerkgebouw Torbeckegracht te Zwolle. Instructiën enz. worden ingewacht tot Zaterdag 31 Januari bij den Classis corr.:
J. W. POLMAN.
Hoogeveen, Jan. 1914.

Arnhem, 12 December 1914,
Zondagmorgen na de godsdienstoefening, werd door een der Brs, ouderlingen bij afwezigheid van den Leeraar, aan de gemeente bettend gemaakt, dat onze geliefde Leeraar, Ds. L.H. Beekamp, een roeping heeft ontvangen naar de gemeente Lutten a/d Dedemsvaart.
De Heere geve Z.Ew. een Hem welbehagelijke keuze te doen, kon het zijn tot blijdschap van den kerkeraad en gemeente.
Namens den Kerkeraad,
G. SCHUURMAN, Scriba.

CLASSIS UTRECHT.
De vergadering der Classis Utrecht zal D. V. gehouden worden Dinsdag 10 Febr. a.s. Aanvang 10 uur. Kerkgebouw Witten-vrouwensingel Utrecht. Stukken voor de vergadering inzenden vóór I Febr. bij de corr.
Ds. L. DE BRUIJNE.
Bunschoten. Cl. corr.

Steenwijk, Jan. ’14. Bedankt voor Steenwijk Ds. A. H. Hilbers van Drachten.
G. POELMAN, Scriba.

Zeist.
In het kerkgebouw der Christ. Geref. Gemeente alhier, wordt een nieuw pijporgel geplaatst, waarvan de bestelling is opgedragen aan den orgelfabrikant de heer A. S. J. Dekker te Goes.

Nieuwpoort, 13 Jan. 1914.
De Kerkeraad der Christ Geref. Gem. heeft behoefte om langs dezen weg hunne blijdschap uit te drukken voor de weldaad ons bewezen met te zeggen: „Loof den Heere en vergeet nooit een van Zijne weldaden”, werd er op de Kerkeraad gesproken om een orgel te plaatsen daar het gezang te wenschen overliet, zoo kon de Kerkeraad er niet toe besluiten wegens de financieele toestand der gemeente, maar broeder C. Baardwijk stelde zich bereid om vrijwillige giften in ontvangst te nemen, om te zien wat de loop der zaken zoude wezen. De gaven vloeide ruimschoots en er werd een orgel geplaatst, wat de leveranciers J. en A. Groeneveld te Schoonhoven alle eer aandoet, zoodat Ps. 150 : 4b ook bij ons vervuld werd; maar toen de vraag: wat doet de Kerkeraad met het overige geld, en daar in ons kerkgebouw het licht en de lucht te wenschen overliet, werd besloten tot het plaatsen van ramen en luchtkokers, wat een groote verbetering is, en wat billijk en netjes bewerkt werd door A. Woudenberg te Schoonhoven; maar blijve bij deze weldaad maar meer nog de behoefte aan het licht wat in Ps. 43 : 1a beschreven wordt. En nu onzen hartelijken dank aan de gevers en geefsters voor de gaven door hun geschonken, waardoor alle kosten die gemaakt waren, gedekt konden worden, en inzonderheid onzen dank aan broeder C. Baardwijk voor de vele werkzaamheden hiervoor verricht.
A. WOUDENBERG, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 januari 1914

De Wekker | 6 Pagina's

Kerkelijke berichten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 januari 1914

De Wekker | 6 Pagina's

PDF Bekijken