Bekijk het origineel

Kerkelijke berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerkelijke berichten

2 minuten leestijd

Beroepen te Almelo Ds. B. v. d. Berg te Vlissingen.
Namens den Kerkeraad der Chr. Ger. Gem. te Almelo:
J. BOERRIGTER.

Steenwijk, 8 Febr. 1914.
Zondag 11 Januari nam onze geliefde Leeraar Ds. Joh. v. d. Vegt afscheid van onze gemeente, na ruim 2½ jaar alhier werkzaam te zijn geweest. Gelukkig, wanneer wij mogen gelooven, dat ’s Heeren wil alleen heilig en goed is, en wij dus hebben te zwijgen, zoodat wij bij het verbreken der banden, die er bestonden tusschen Leeraar en gemeente, van ganscher harte onzen scheidenden Leeraar zingende konden toebidden het 4de vers van Ps. 121.
Zoo waren wij dan herderloos, en ook hier kunnen wij van getuigen: des eenen droefheid is des anderen vreugd.
Boven verwachting, boven bidden en denken heeft de Heere getoond onzer te gedenken. Van onzen beroepen Leeraar Ds. W.F. v.d. Kodde mochten wij Zondag 8 Febr. de blijde tijding hooren (bij monde van den dienstdoenden ouderling) dat Z.Eerw. de roeping onzer gemeente had aangenomen.
Ruste des Heeren zegen op dit besluit, Zijn naam tot eer, Zijn gemeente tot welzijn.
Namens den Kerkeraad:
G. POELMAN, Scriba.

Lutten, 30 Jan. 1914.
Heden ontvingen wij het teleurstellend bericht, dat den door ons beroepen Leeraar, Ds. L.H. Beekamp, geen vrijmoedigheid had, onze roeping op te volgen. Geve Hij, die zegt „mijn Raad zal bestaan,” ons op Zijn tijd den man Zijns Raads.
H. VAN LAAR, Scriba.

D. V. zal de Classis Leeuw. verg. op ”Woensdag 25 Febr, e. k. in de consistorie der Chr. Geref. gem. te Leeuwarden. Aanvang ’s morgens half tien. Instructien zenden tot 18 Febr. aan den Cl.-Corresp.
DS. W. F. v. D. KODDE.
Harlingen, 9 Febr. ’14.

CLASSIS AMSTERDAM.
Vergadering D.V. op Dinsdag 17 Febr. a. s. Lauriergracht 132. Aanvang v.m. 10 uur.
Instructien uiterlijk 5 Febr., te zenden aau den Classis-correspondent,
F. LENGKEEK.
P.S. Tot ons leedwezen bleef dit bericht per ongeluk de vorige week op onze schrijftafel liggen.
Red.

Harlingen, 10 Febr. 1914.
Aangenomen naar Steenwijk door Ds. W.F. v.d. Kodde.
Namens den Kerkeraad,
C. ALTA, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 februari 1914

De Wekker | 4 Pagina's

Kerkelijke berichten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 februari 1914

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken