Bekijk het origineel

Vragenbus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vragenbus

4 minuten leestijd

A. S. te ’s Gr. Is vaccinatie geoorloofd? Moet zij niet beschouwd worden als behoorende tot den weg der middelen, ons door God geschonken?
De beantwoording dezer vraag stelt ons voor eene bijzondere gevolgtrekking, want ons antwoord kan niet anders luiden, dan dat vaccinatie niet geoorloofd is d. w. z. de vaccinatie, zooals wij die kennen, niet als middel tegen de pokziekte, maar als voorbehoedmiddel. Nergens in de geheele Heilige Schrift vinden we iets dat met de vaccinatie evenwijdig loopt, zoodat we ons daarop zouden kunnen en mogen beroepen. Wel lezen we van het afzonderen van patiënten in gevallen van melaatschheid, van bijzondere reiniging van woningen, door melaatschen bewoond enz. maar van voorbehoedmiddelen tegen eene krankheid wordt in de Schrift niet gewaagd. Dat de Heiland zich bij Zijne wonderdadige genezingen ook van middelen bediende, gelijk in uwe toelichting wordt herinnerd, doet in verband met de vaccinatie niets af. Als de Heiland middelen bezigt, is er eene ziekte of gebrek, als de vaccinatie wordt toegepast behandelt men geen zieken maar gezonden. We zouden zeggen dat hier van toepassing is het woord des Heilands: „Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van noode, maar die ziek zijn.” Daarbij achten we het niet alleen een God vooruit loopen, maar ook een God verzoeken. Of is het geene verzoeking Gods als men zijn lichaam aan vaccinatie blootstelt, waarbij eene ziektestof in het lichaam wordt ingebracht? De vaccinatie heeft geene kracht volgens de geneesheeren, indien de pokken niet zijn opgekomen, d. i. als niet duidelijk gebleken is, dat het bloed de stof heeft opgenomen en er eene zwering is ontstaan in en bij de wonden. Men verwekt feitelijk eene ongesteldheid en tast derhalve het leven aan. De ervaring heeft bewezen, dat menigwerf de vaccinatie oorzaak is van eene verandering van lichaamsgesteldheid, waardoor de gevaccineerde, te voren gezond, begint te sukkelen. Voor mij persoonlijk stel ik wel eens de vraag, of het veelvoudig voorkomen van tuberculose in allen vorm geen verband houdt met het vaccineeren.
De bijzondere gevolgtrekking bovenbedoeld is dat er eene moeilijkheid rijzen moet voor hen wier geweten tegen de vaccinatie opkomt en die er toch toe verplicht worden. Tot nu toe zijn de oogen van ons volk wel gesloten voor deze zaak. De „Bond ter bestrijding van den vaccinedwang” tracht wel ons volk tot inzicht te brengen en afschaffing van den gewetensdwang te verkrijgen, doch tot heden zonder veel resultaat. Tegen hun wil worden ouders gedwongen tot vaccinatie hunner kinderen die de school moeten bezoeken. Eigenlijk is deze dwang eene zijdelingsche, omdat de kinderen zonder bewijs van vaccinatie niet op school mogen komen.
In dezen mobilisatietijd is het vraagstuk voor velen onzer jonge mannen en jongelingen weer op den voorgrond getreden. Hoevele jongelingen ook van Christelijk Gereformeerden en Gereformeerden huize hebben hun schouder ontbloot om de smetstof te ontvangen!! Eere aan hen, die om des gewetens wil, weigerden zich aan de kunstbewerking te onderwerpen, ook al was soms spot hunner kameraden en meerderen, ja, soms achteruitzetting, onthouding van verlof (onrechtmatig) hun deel.
Laat mij er ten slotte nog aan mogen toevoegen, dat het nut der vaccinatie wetenschappelijk bij lange niet zoo vast staat, als wel eens beweerd wordt.

S. L. te H. Wie zijn de Nicolaïeten, van wie meermalen gesproken wordt in de Openbaring aan Johannes?
Waarschijnlijk volgelingen van zekeren diaken Nicolaos, die „het vleesch kruisigen” opvatte in den zin van het vleesch misbruiken, zoolang tot het geene kracht tot zondigen meer bezat.
Tot welke schandelijke handelingen dit vrijheid gaf, behoeft niet gezegd te worden, evenmin dat het te verklaren is, dat de Heilige Schrift in zoo sterke mate zijne afkeuring over en afkeer van hen uitspreekt.

d.H. (den Haag) L.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 oktober 1916

De Wekker | 4 Pagina's

Vragenbus

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 oktober 1916

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken