Bekijk het origineel

Kort Verslag van de Handelingen der 48ste Vergadering van het Curatorium der Theologische School gehouden van 10—12 Juli 1917

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kort Verslag van de Handelingen der 48ste Vergadering van het Curatorium der Theologische School gehouden van 10—12 Juli 1917

3 minuten leestijd

Maandagavond trad in de Eben-Haëzerkerk op de voorzitter van de vorige vergadering der Curatoren, Ds. Joh. Jansen van Leiden, om voor te gaan in de ure des gebeds voor examina. Z.Eerw. bepaalde zijn gehoor bij de bede van Psalm 90 :17b: „En bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat."
De spreker lichtte het historisch verband van den tekst toe en sprak naar aanleiding van de bede van Mozes over: "De bede om den bijstand des Heeren bij onzen arbeid", waarin 1° de onmisbaarheid, 2° de profijtelijkheid en 3° de vruchtbaarheid dezer bede werd aangetoond.
Daarna droeg Z.Eerw. de nooden en behoeften zoowel, van de kerk in haar geheel als van de school in het bijzonder den Heere op.
Dinsdagmorgen vergaderde het Curatorium met de Docenten. Alle curatoren waren tegenwoordig, ook Ds. M. Schouten, die ten vorigen jare door ernstige krankheid verhinderd was. Het praesidium der vergadering ging naar toerbeurt over op Ds. M. Schouten. De notulen der 47ste vergadering werden gelezen, goedgekeurd en geteekend. Het rapport der curatoren, die in den cursus 1916/17 de lessen aan de school bijwoonden, luidde bevredigend.
Ter sprake wordt gebracht het gebouw onzer Theol. School. Het curatorium besloot, inzake den aankoop van een geschikt gebouw, deze zaak in de handen der bouw-commissie uit het curatorium te laten. Deze commissie zal niet behoeven te wachten om te handelen, wanneer zich een geschikte gelegenheid tot aankoop voordoet. —
Het curatorium zal der Synode eene salarisregeling voor de docenten aanbieden. Student Ed. Hostijn heeft een schrijven ingezonden, mededeelende, dat hij op medisch advies geen deel kan nemen aan het overgangs-examen. —
Volgens het besluit vangt het examen met Theol. B. aan.
De studenten D. Driessen en W. Vos werden bevorderd tot candidaat in de Heilige Bediening. Met goed gevolg hebben de B. Brs. Jac. Croes, J. Meijering, P. de Smit, Johs. Vreugdenhil en J. de Vries het Theol. A. afgelegd. — De studenten W. Bijleveld, S. v. d. Molen en C. v. d. Zaal werden van de IIIe tot de IVe klasse bevorderd, C. v. d. Ven en P. Zwier van de Ilde tot de lIlde klasse, en G. Alberts, M. Holtrop, Adv. Zwiep van de Iste tot Ilde klasse.
Het Bouwfonds der Theol. School bedraagt f 640,435.
Het Jubileumfonds f 5977,515.
De kas der Theol. School sloot met een batig saldo van f 3666,29. De ontvangsten bedroegen f 11689,565, de uitgaven f 8023,275. Ds. Wiese stortte uit de Wekkerkas f 800, en de helft der jaarboekjes en scheurkalenders bedroeg f 225,80.
De vergadering voor het admissie-examen wordt vastgesteld D. V. op 30 Augustus a. 8. De nieuwe cursus 1917/1918 zal aanvangen Vrijdag 14 September.
De Rector der Theol. School, Doc. A. V. d. Heijden, sluit den cursus en de Curatorenvergadering met dankzegging en vraagt de School met hare leeraren en studenten op aan den troon der genade..

Namens het Curatorium-,
Ds. T. A. BAKKER, Secretaris.
Den Haag, 12 Juli 1917.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 juli 1917

De Wekker | 4 Pagina's

Kort Verslag van de Handelingen der 48ste Vergadering van het Curatorium der Theologische School gehouden van 10—12 Juli 1917

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 juli 1917

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken