Bekijk het origineel

Biddag of biduur (3)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Biddag of biduur (3)

4 minuten leestijd

Naar aanleiding van het bericht „Biddag of biduur” in de Wekker van 22 Februari j.l., waarin kennis wordt gegeven van de ontvangst door de Synodale Commissie onzer kerk van het besluit door de Classis 's Gravenhage der „Geref. kerken” inzake het uitschrijven door die classis van een biddag (biduur) op 27 Februari, schrijft ons een broeder, lid onzer kerk, het navolgende:
„Mijns inziens neemt de Christ. Geref. kerk een zeer zwak standpunt in door gehoor te geven aan een oproep van eene Classis der „Geref. kerken”, om biddag te houden op een door die classis gestelden datum”.
Bedoelde broeder kan zich hiermede niet vereenigen en schrijft zelfs: „Door gevolg te geven aan zulk eene oproeping komen onze predikanten met een zaak aandragen, waarvan zij zelfs de noodzaak niet of althans niet voldoende gevoelen, want ware dit zoo, dan behoefden zij niet te wachten op eene aanmaning van buiten.’
Daar in dit schrijven van dien broeder waarheid schuilt, doch ook eenig misverstand, willen wij aan zijn verzoek om bespreking van deze zaak in „de Wekker” ditmaal voldoen. (De geachte medewerker die de vragenbus behandelt, zal er wel niet op tegen hebben, dat wij voor een enkele maal eene kerkrechtelijke vraag beantwoorden).
Het misverstand in het schrijven van dien broeder ligt hierin, dat de kennisgeving van de Classis
's Gravenhage der „Geref. kerken” door hem als een oproep beschouwd wordt. Dit is niet het geval. Die Classis roept alleen de „Geref. kerken” op, den uitgeschreven biddag te houden en geeft aan de Synodale Commissie onzer kerk slechts kennis van haar besluit om voor de „Geref. kerken” een biddag (biduur) uit te schrijven. Evenzoo heeft ook de Ned. Herv. kerk van dit besluit kennis gekregen.
Wanneer dan ook door die Classis in onze kerk een oproep werd gedaan, zou het zeker zwakte verraden daaraan te gehoorzamen. De Syn. Commissie deed dan ook op de kennisgeving van die Classis zelfs geen oproep uitgaan in onze gemeenten, maar gaf alleen den gemeenten kennis van de ontvangst van dit besluit. Dit is dan ook zeer correct van die Commissie, daar zij zelfs geen recht heeft een biddag uit te schrijven. Dat recht heeft, volgens het besluit onzer Synode van 1916, alleen de classis Amsterdam der Christ. Ger. kerk (zie Art. 57 van de Notulen dier Synode). Dus is het niet de Christ. Geref. kerk, die een zwak standpunt inneemt, maar zijn het die kerkeraden in onze kerk, die, zonder dat de classis Amsterdam een biddag (biduur) uitschreef, nu den oproep der classis 's Gravenhage aan de „Geref. kerken”, gaan volgen, alsof er bij ons geen Classis bestaat, die naar Synodaal besluit biddagen kan uitschrijven.
Wel is het jammer, dat de classis Amsterdam geen biddag (biduur) uitschreef, en dit doet ook bij mij de vraag rijzen of dan in onze kerk de noodzaak van verootmoediging en gebed niet gevoeld wordt. Werd deze gevoeld, dan stem ik met u in, zou „eene aanmaning van buiten” niet noodig zijn. Nu krijgt het althans den schijn dat in onze kerk geen behoefte aan gebed bestaat en dat wij in het zog der „Geréf. Kerken” meevaren.
Overigens achten wij het wel wenschelijk dat er overeenstemming is in datum van biddag houden. Doch ook zelfs in de „Geref. kerken” is er aanmerking gemaakt op dien datum, zóó kort voor den gewonen voorjaarsbiddag. Wij hopen, dat echter in het openbaar zoowel als in het verborgen, het gebed voor den nood der tijden vermenigvuldige. De Heere spreekt zoo ernstig door Zijne oordeelen op aarde, en roept het allen kinderen Gods toe: „Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods”. Mochten de inwoners der aarde onder die gerichten buigen en gerechtigheid leeren, en ons volk, ook ons Christ. Geref. volk, een biddend volk zijn aan den troon der genade.

's Gr. ('s Gravenhage) de Br.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 maart 1918

De Wekker | 4 Pagina's

Biddag of biduur (3)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 maart 1918

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken