Bekijk het origineel

Onze Kerkregeering (XVI)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Onze Kerkregeering (XVI)

Hoofdstuk VIII De Diensten

4 minuten leestijd

Na de inhoudsopgave in Artikel I, begint de Kerkorde van Dordrecht in Artikel 2 met eene beschrijving van da diensten, welke de Heere in Zijne kerk heeft gegeven. Volgens 1 Cor. 12 : 5 is er verscheidenheid van bedieningen of diensten is de gemeente des Heeren. De Heere toch heeft verschillende ambten gesteld in Zijn kerk. Sommigen gaf Hij tot Herders en Leeraars, anderen moeten als Opzieners of Ouderlingen toezicht houden op de leer en het leven en wederom is aan anderen de dienst der barmhartigheid of verzorging der armen toevertrouwd. In de Apostelen zien wij eerst al die diensten vereenigd, doch wegens de murmureering van de weduwen der Griekschen in Jerusalem, worden afzonderlijke broeders gekozen voor de bediening der tafelen of armverzorging, terwijl de Apostelen volharden zullen in den dienst des Woords.
Later wordt het ouderlingenambt gesplitst in leer- en regeerambt. Daarom spreekt dan ook onze Nederlandsche geloofsbelijdenis in Artikel 30:
„Wij gelooven, dat deze ware Kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke bediening, welke ons onze Heere geleerd heeft in Zijn Woord, namelijk dat er Dienaars of Herders moeten zijn om Gods Woord te prediken en de Sacramenten te bedienen; dat er ook Opzieners en Diakenen zijn om met de Herders te zijn als de Raad der Kerk, enz.”
Op dezen grond luidt dan ook Artikel 2 der Kerkorde van Dordrecht:
„De diensten zijn vierderlei: der Dienaren des Woords, der Doctoren, der Ouderlingen en der Diakenen.”
Sommigen hebben gemeend, dat hier strijd bestaat tusschen onze Belijdenis en Kerkorde. De belijdenis toch noemt drie ambten en de Kerkorde spreekt van viererlei dienst, daar zij bij de drie in de belijdenis genoemde ambten nog het ambt der Doctoren voegt. Toch is hier geen strijd. De belijdenis spreekt van de geestelijke bediening of regeering, welke gemeenschappelijk den Kerkeraad vormt en waarin de Doctoren krachtens hun ambt geen zitting hebben, terwijl de Kerkorde spreekt van de verschillende ambten, onverschillig of zij al dan niet tot den raad der Kerk behooren, zoodat dan ook de Doctoren moeten genoemd worden.
Daarbij, de belijdenis spreekt van Herders en Leeraars (Pastoren en doctoren), zoodat daaronder dan ook de doctoren gerekend kunnen worden. Calvijn zegt dan ook, dat er tweeërlei Dienaars zijn, n.l. zij die alleenlijk de Heilige Schrift hebben uit te leggen, waaronder hij de doctoren verstaat en zij die al het gemeentelijk werk verrichten, waaronder hij de Dienaren verstaat, die als Herder in de gemeente de kudde des Heeren verzorgen. De Dienaren des Woords en de Doctoren, die voor de opleiding van leeraars zorgen, hebben dus wel een verschillende dienst, maar toch in den grond der zaak hetzelfde ambt, n.l. het leeraarsambt. Ook Calvijn spreekt in zijn Kerkorde van vier ambten en verstaat dan onder de doctoren de mannen der wetenschap, die tot den dienst des Woords opleiden.
De Kerkorde van Dordrecht en evenzoo die van Middelburg 1581 en 's Gravenhage 1586 spreken dus van vier diensten. Het ambt van hen die tot den dienst des Woords opleiden is dus volgens de Kerkorde zoowel een kerkelijk ambt als dat der predikanten, ouderlingen en diakenen. Wij zeggen dus niet te veel als wij hierbij opmerken, dat onze oude Kerkorden de opleiding tot den dienst des Woords als de taak der Kerk beschouwen. Kerkelijke opleiding door de Kerk voor de Kerk, zooals wij in onze Theologische School bezitten is dus in den geest onzer Kerkorde.

's Gr. ('s Gravenhage)DE BR.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 januari 1919

De Wekker | 4 Pagina's

Onze Kerkregeering (XVI)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 januari 1919

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken