Bekijk het origineel

Vragenbus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vragenbus

Espéranto

4 minuten leestijd

A. v. E. te U. vraagt: Is het een Christen geoorloofd Espéranto te leeren of is het zondig?”

Voor hen, die niet weten, wat „Espéranto” beteekent, zij opgemerkt, dat onder dezen naam een nieuwe taalvorm wordt aangediend, bestemd als toekomstige wereldtaal. Het is een poging om in verband met het toenemend internationaal verkeer een taal te scheppen, welke in alle werelddeelen verstaan en gesproken wordt. Het Esperanto past dus geheel in den stijl van onzen modernen tijd. Reeds eerder werd een proef genomen met z.g.n. „Volapük,” dat spoedig en volkomen mislukte. Deze wereldtaal, heette het, klonk, hoewel op streng wetenschappelijke grondslag opgebouwd, ongemeen hard. De woorden zagen er zoo vreemd uit en waren zoo moeilijk te onthouden, zoodat de studie in de nieuwe wereldtaal weinig aanlokkelijks had.
Na het fiasco van het „Volapük” trad Dr. Zamenhof op, die een poging deed onder het pseudoniem „Doktoro Espéranto”. Deze Russische dokter scheen meer succes te zullen boeken. In verschillende landen althans vindt men ijverige beoefenaars van de nieuwe wereldtaal, die is haar welluidendheid op het Italiaansch gelijkt.
De bedoeling van den vrager is nu om te weten of het Espéranto een poging is om het Godgericht in de Babylonische spraakverwarring op te heffen. Indirect bedoelt het natuurlijk een uitwissching der taalgrenzen. Maar men make zich niet ongerust ten dezen opzichte. Het ingrijpen Gods in de historie van Babel is te radicaal, dan dat het een mensch gelukken zou de spraakverwarring te doen ophouden. Sedert het uiteengaan der menschen spreekt een ieder ook zijn eigen taal. En daarmede hangt ten nauwste saam zijn geschiedenis en cultuur. Elk volk heeft zijn taal lief en hoeveel strijd is er op taalgebied al niet gestreden. Denkt maar eens aan den taalstrijd in België. De straf des volkeren te Babel opgelegd, moest naar Gods Raad dienen tot verwezenlijking van Zijn wereldplan, tot ontwikkeling en ontplooiing van de geestelijke en zedelijke krachten der menschheid. Op het Pinksterfeest te Jeruzalem heeft de H. Geest het taalonderscheid niet op, maar geeft te spreken in de verschillends talen der volkeren. Laat de volgelingen van „Dokter Esperanto” daarom hun pogingen maar staken, om een wereldtaal te maken. En de H. Schrift èn de wereldgeschiedenis wijzen op mislukking van dergelijk menschelijk geknutsel. Men moet het met het Esperanto niet al te ernstig opnemen; wereldtaal is het niet en zal het nimmer worden. God heeft daartoe afdoende maatregelen genomen. Eerst in de nieuwe Schepping zullen alle volkeren en natiën weer ééne taal spreken; en die taal zal zijn een heerlijke schepping Gods.
Dat het nu zondig is Esperanto te leeren, kan moeilijk bewezen worden. De studie der klassieke en moderne talen is toch ook geoorloofd? Ja maar, Esperanto wil toch wereldtaal zijn? Maar daarom is het dat nog niet. Om nu voor liefhebberij deze wereldtaal (?) te bestuderen, daarvoor is de tijd te kostbaar. Maar het kan zijn, dat men tot het verkrijgen van een positie „Esperanto”, moet kennen, en dat kan noodzaken van deze hooggeroemde (?) wereldtaal nader kennis te nemen.

A. A. P. te D., vraagt of het bij de Chr. Gereformeerden ook bezwaar oplevert om op Zondag melk te koopen?
Natuurlijk bestaat hiertegen een ernstig bezwaar. Gods Wet verbiedt dergelijke dingen onvoorwaardelijk. Het leveren van melk aan fabrieken op Zondag is even strafbaar als de particuliere verkoop. En nu kan men trachten aan de wet te ontkomen, door te wijzen op bijzondere omstandigheden, het is en blijft zonde. Alleen in een bijzonder geval, b.v. wanneer een zuigeling of zieke versche melk behoeft, laat de Wet het toe. Hoewel, die nauwgezet is in het bewandelen van de inzettingen Gods, weet in vele gevallen oók wel raad, om de melk op Zaterdag gekocht, voor den Zondag goed te houden.
Een verklaring van Spreuken 31:6 en 7 werd vroeger al eens gegeven, zoodat we in verband met tijd en plaatsruimte niet is herhaling kunnen treden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 december 1923

De Wekker | 4 Pagina's

Vragenbus

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 december 1923

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken