Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente-bearbeiding (6)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gemeente-bearbeiding (6)

5 minuten leestijd

Goed huisbezoek doen is geen gemakkelijk werk en vraagt ook veel tijd.
Het kan in eene groote gemeente aan hst laatste wel eens ontbreken. Er moet tijd zijn voor de voorbereiding voor den Zondag, al geven wij gaarne toe, dat de Heere Zijne knechten niet verlegen zal laten staan, indien de tijd door bijzondere omstandigheden eens ontbreken mocht. Maar „door bijzondere omstandigheden” en dit zoo opgevat, dat die bijzondere omstandigheden niet afhankelijk zijn van den wil des predikers, maar hem door den Heere beschikt zijn. Er moet tijd zijn voor de catechisatiën en de voorbereiding daartoe. Er moet tijd zijn voor het bs-zoeken der kranken, wien het Woord des levens gebracht wordt naar de behoeften huns harten. Er moet tijd zijn voor de kerkeraads- en andere kerkelijke vergaderingen. Er moet tijd zijn voor de gedwongen bezoeken, dat zijn bezoeken, die met het oog op de tucht moeten worden afgelegd, die ook wel tot het huisbezoek behooren, maar het eigenlijke huisbezoek in zijn geregelden gang zeer belemmeren. Zij trekken dikwijls, omdat hun opkomen niet te berekenen valt, een leelijke streep door de rekening van den herder, die daardoor genoodzaakt is weer andere, toch ook zoo hoogst noodige en nuttige, bezoeken uit te stellen. Ieder leeraar kent ze in hun plannenbrekende kracht. Voor eenige dagen sprak mij een dienaar van een onzer groote gemeenten, naar aanleiding van ons vorig schrijven, over den tijdroovenden arbeid, dien een enkel geval vragen kan. Ik weet niet meer, hoeveel van die gedwongen bezoeken en hoeveel extra kerkeraadsvergaderingen er voor de behandeling van die ééne zaak noodig waren geweest in de twee-en-een-half jaar, die het geval noodig had om tot afwikkeling te komen. Het is te begrijpen, dat onder zulke omstandigheden van gezet, geregeld huisbezoek, waarbij binnen een betrekkelijk korten tijd de gemeente „afgewerkt” wordt, geen sprake kan zijn. En nu spreken wij nog niet van groote afstanden, van vergeefsche reizen als b.v. het lid of het te bezoeken huisgezin niet thuis gevonden wordt of „belet” heeft.
Toch zal de prediker, die het wel meent met het Koninkrijk Gods, met het geestelijk welzijn der gemeente, niet nalaten zich, niettegenstaande weinig tijd en teleurstellingen, te geven aan het huisbezoek. In gemeenten met een klein zielental zal hij wel „rond kunnen komen”. In grooter gemeenten zal hij dien arbeid moeten deelen met de ouderlingen. Is het waar, dat huisbezoek door enkel ouderlingen niet op prijs gestold wordt in den regel (hetgeen niet in den haak is, omdat niet alleen de onderling, die arbeidt in de leer maar ook de regeerouderling heeft te waken voor de zielen), indien geweten wordt, dat zulks niet is, omdat de dommé geen huisbezoek doet, maar anders de gemeente niet genoeg bearbeid wordt, dan zal ook het huisbezoek door ouderlingen meer gewaardeerd werden. Als echter de prediker zich van het huisbezoek afmaakt, dan behoeft het niet te verwonderen, dat de gemeente doet als hij. Zoo priester, zoo volk!
Nu moet vanzelf het huisbezoek niet plaats hebben, om de gemeente tevreden te stellen. Da prediker, die zich daarom aan het huisbezoek geeft, ziet het hooge belang van het huisbezoek over het hoofd. Hij zoekt in dies arbeid ten slotte niet de gemeente en haar heil, maar eigen persoon. Het gaat bij het huisbezoek om hetzelfde, waarom het in de prediking gaat, de bekeering van zondaren en den opwas van Gods kinderen in de kennis en genade van den Heere Jezus Christus, opdat de mensch Gods volmaakt zij. Heerlijk es gewichtig doel! De rechte dienaar des Woords zal daarom ook het huisbezoek in eere houden.
Toen wijlen Ds. J. Schotel eens gepredikt had voor eene gemeente in een groote stad, maakte hij tot den ouderling, bij wien hij logeerde, de opmerking, dat het wel moeilijk zou zijn de gemeente te bearbeiden, gezien de afstanden en vooral bet vele trappenklimmen. De ouderling, die Ds. S. wilde winnen — de gemeente was vacant! — zeide: „Dat is heelemaal geen bezwaar, dominé, De dominé doet hier geen huisbezoek; dat doen de ouderlingen.” Ds. Schotel antwoordde: „Dan moet ge mij niet hebben; ik zou hier niet blijvend kunnen prediken.” Dat was goed geantwoord. Een dominé, die geen contact houdt met zijne gemeente, moet verarmen, al is hij overigens nog zoo goed thuis in de dogmatiek en aanverwante vakken.
Ik zou dan ook allen dienaren des Woords op het hart willes binden, de gemeente in te gaan, met de gemeente te leven. 't Is niet noodig, „aangenomen” werk van het huisbezoek te maken, zoodat men van den een naar den ander vliegt, maar 't is wel noodig, zooveel als mogelijk is, persoonlijk zich op de hoogte te stellen van de geestesgesteldheid der gemeente, hare behoeften te kennen, met haar in te leren, om, zonder bepaald persoonlijk te worden, naar hare behoeften te prediken. Wie als prediker zijne gemeente verzuimt, berooft zichzelf van een fonds, waarover hij anders zou kunnen beschikken. Voor eigen persoonlijk es ambtelijk leren zal hij van getrouw huisbezoek de bate trekken es de gemeente zal er door gesticht worden.
De gemeente zelf heeft het noodig, dat zij langs den weg van huisbezoek bearbeid wordt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 oktober 1924

De Wekker | 4 Pagina's

Gemeente-bearbeiding (6)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 oktober 1924

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken