Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Levend water. (1)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Levend water. (1)

5 minuten leestijd

„Indien gij de gave Gods kendet, en wie Hij is, die tot u zegt: „Geef Mij te drinken; zoo zoudt gij van Hem hebben begeerd, en Hij zoude u levend water gegeven hebben. Joh. 4:10 b.

Wat iemand niet kent, kan hij ook niet begeeren. Onbekend maakt onbemind. Wat we in bovenstaande woorden lezen, is het antwoord van den Heere Jezus op het zeggen van de Samaritaansche vrouw: Hoe begeert Gij, die een Jood zijt, van mij te drinken. Deze vrouw gaf daarmede hare verwondering te kennen, dat Jezus, dien zij voor een gewoon Joodschen man aanzag, met haar sprak, en van haar iets begeerde, naardien de Joden geene gemeenschap houden met de Samaritanen.
Op reis van Judea naar het noordelijk gelegen Galiléa, moest Jezus door Samarië gaan. Gekomen te Sichar, was aldaar een waterput, door de Samaritanen in hooge eere gehouden, als eene nalatenschap van den Aartsvader, dien zij hun vader Jakob noemde. Vermoeid van de reis, zit Jezus bij de waterput van Sichar, waar de vrouw, gekomen uit Samaria om water te putten, den Heere ontmoet. Deze ontmoeting was van geheel bijzonderen aard; predikt ons Gods wondervolle leiding met zondaren, en is eene blijvende leerschool des geloofs. Niet slechts de Samaritaansche vrouw, maar ook de discipelen van Jezus, die naar de stad waren gegaan om spijs te koopen, waren bij hun wederkomst verwonderd, dat Jezus met eene vrouw, en dan nog wel met eene Samaritaansche sprak. Dit één en ander vloeide voort uit de verhouding waarin Joden en Samaritanen tot elkander stonden.
Een dieper grond dan deze maakt echter de ontmoeting van Jezus met de Samaritaansche vrouw tot eene voorbeeldige, onvergetelijke leer- en troostrijke geschiedenis, In de Samaritaansche vrouw zien we de openbaring van behoefte aan het mindere, zonder bewustheid te hebben van behoefte aan het meerdere.
In Jezus zien we juist het tegenovergestelde: behoefte aan het mindere, onafgescheiden van de openbaring eener macht en heerlijkheid, waardoor Hij zich kennen doet, als den Eeniggeborene van den Vader, vol van genade en waarheid.
De vrouw kwam naar de fontein te Sichar om water. Zij kan zonder vervulling eener allereerste levensbehoefte niet bestaan. Maar al kan deze behoefte zich ook nog zoo sterk en bij herhaling doen gevoelen, behoefte aan Jezus was deze vrouw tot hiertoe onbekend.
En wie zou het vermoed hebben, dat in den nederigen Profeet uit Nazareth, vermoeid van de reis, aan Sichars fontein gezeten, vervulling was voor al de behoeften des zondaars.
Met de woorden: „Indien gij de gave Gods kendet” teekent de Zaligmaker al de armoede en al het gemis van de vrouw uit Samaria. Duidelijk was met die opmerking uitgesproken, dat zij Jezus niet kende. Met de gave Gods toch bedoelde de Heere niemand en niets anders, dan zich zelven. Hij is de gave Gods bij uitnemendheid. Een geheel eenige Gave. De Gave, waarvan apostel Johannes getuigt: alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijnen eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. De grootste, de alleruitnemendste gave, welke God de Heere aan de wereld schenken kan, gaf Hij in den Zoon Zijner eeuwige liefde. Die Gave aanschouwt de Samaritaansche vrouw in Jezus, maar helaas! zij kent die Gave niet. Zij beseft ook niet, zoomin als iemand van nature dit doet, dat zij zonder deel te hebben aan die Gave, voor eeuwig moet omkomen. Inderdaad, de grootste Rijkdom, en de grootste armoede ontmoeten hier elkander. De opperste Wijsheid en de diepste onkunde vinden we in tegenstelling hier bijeen. Om levend water komt de vrouw, want alzoo werd het bronwater uit de fontein te Sichar aangemerkt, in onderscheiding van regen- of stilstaand water, en in het algemeen van alle water, dat geen nieuwen toevoer ontvangt. Maar welke uitnemende eigenschappen het water uit de bron te Sichar ook hebben mag, geen dorst der ziele kan daarmede gelescht. Zoodra deze zielsbehoefte in des zondaars hart ontwaakt, door de werking des Heiligen Geestes, blijkt de ongenoegzaamheid van al het ondermaansche, om die behoefte te vervullen.
Treffender ontmoeting als tusschen Christus en den zondaar is op aarde niet denkbaar. In en door het Evangelie komt nog steeds de Gave Gods in Christus geschonken tot zondaren. En nog altijd even ernstig, als aandoenlijk en aangrijpend wordt allen, die onder het Evangelie leven, gepredikt, en als uit den hemel toegeroepen: „Indien gij de Gave Gods kendet, gij zoudt die Gave zekerlijk begeeren!”
Want hetzij ge arm of rijk zijt naar de wereld; hetzij ge oud of jong, geleerd of niet geleerd zijt, deze Gave is ons allen onmisbaar. Alleen in die Gave is de vervulling voor al onze behoeften. Deel te hebben aan die Gave door het geloof, doet u met opgeheven hoofde voortreizen door de woestijn dezer wereld. En bij al wat ge doorleeft en verliest; — bij alles wat u drukt en dreigt, is het steeds de groote vraag, waar alles op aankomt en die alles beheerscht: Kent gij Christus Jezus den Heere? Kent gij Hem als de Gave Gods. Hij alleen is dat levend Water, gepast voor al uw zielsbehoeften. O, kenden zij allen Jezus, die nu nog als de vrouw uit Samaria, bij hun komen tot de fontein hun onbekendheid met Hem doen blijken! Bij al het woelen en worstelen, bij al het lijden en strijden, bij al de klachten en al het geween op deze wereld, zou dan als antwoord op de vraag: wat is uw troost in en onder dit alles, kunnen getuigd: Ik ken Hem, die als de Gave Gods, ook mij geschonken, mij zal leiden naar Zijnen raad om mij daarna op te nemen in eeuwige heerlijkheid.

Wijlen Ds. J. WISSE Czn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 mei 1926

De Wekker | 4 Pagina's

Levend water. (1)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 mei 1926

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken