Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de Nachtzijde dezer tegenwoordige Wereld

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de Nachtzijde dezer tegenwoordige Wereld

9 minuten leestijd

Wie nog meenen mocht, dat hij leeft in de beste aller mogelijke werelden, moge van dezen waan genezen worden bij het lezen en indenken van onderstaande verzamelde gegevens, die wel in staat zullen zijn, ons een indruk te geven van den huidigen jammer toestand van zonde en ellende, waarin onze tegenwoordige wereld zich bevindt. Het zijn gegevens, die ons met ontzetting doen verstaan, in welk een tijd we leven, en hoe deze wereld zich thans rijpt voor het eindgericht.
Door en nà den wereldoorlog is blijkbaar de al ge me ene wereldverwording en ontwrichting ingetreden, tot een teeken des tijds. De zich uitlevende mensch is op het wereldtooneel verschenen.
Het practisch materialisme viert hoogtij, met al den aankleve van dien.
Wie nog meenen zon, dat de moderne beschaving de menschheid verbeterd had, moge ontnuchterd worden. Haat en nijd alom, wrevel vervult aller hart. Terecht kon ons von Hartmann reeds zeggen: „in den „grond der zaak is de mensch een alles „vretend, woest, ontzettend dier, hetwelk „wij kennen in den toestand van onderlinge „breideling en temming, die beschaving „heet, maar welks occasioneele uitbarstingen „van onverstand en blinde woede wel ge schikt zijn, om ons voor onszelven te doen rillen.” Zoo schreef destijds, vóór den oorlog reeds, deze bekende Duitsche philosoof.
En thans?
De mensch schijnt almeer de leuze „laten we eten en drinken” op zijn schild te gra-veeren en gruwelijk uit te leven, 't Is als in de dagen van Noach. De arbeids-cultuur is tot genotscultuur verworden. Gelijk bet steeds gaat, als de vondsten van wetenschap en kunst buiten God worden beleefd.
De honger naar pret en vermaak, liefst vieze pret, is onverzadiglijk. Geef ons brood en spelen, zoo klinkt het alom.
Daar hebt ge de sportwedstrijden, met name van het z.g.n. voetbalspel.
Alléén in Den Haag en goeddeels op den Dag des Heeren, werden deze wed strijden bezocht door c.a. 160 duizend menschen in één jaar.
De bioscoop! In één jaar tijds bedroeg alleen in Den Haag het aantal bioscoop bezoekers Z à 3 millioen. Het aantal theaterbezoekers was aldaar ook in één jaar 1 à 2 millioen.
In Amsterdam 6 millioen bioscoopbezoekers in 1 jaar.
In een jaar tijds werd in Den Haag 4 millioen gulden ontvangen alleen aan belasting op publieke vermakelijkheden.
Daar zijn thans niet minder dan 50 duizend bioscopen in Europa.
In Utrecht werden in één jaar tijds 800.000 biljetten voor de bioscoop uitgegeven.
Dan de danswoede!
Alleen in Parijs zijn overde duizend danszalen.
In Berlijn werden dezen winter over de 500 bals georganiseerd. Daar verhuurt men ook balcostuums, waaronder er zijn van 1000 mark huur voor één avond. Hoe het in deze bordeel-voorportalen van de hel toegaat, laat zich niet beschrijven, en mag een fatsoenlijk mensch niet ter lezing onder de oogen worden gebracht.
De stoutste voorstellingen gaat het te boven.
Wat hiervan de gevolgen zijn voor de eerbaarheid laat zich lichtelijk denken.
Trouwens alle schaamtegevoel is geweken, voornamelijk geldt dit den … „modernen” dames. De gruwel die op badplaatsen te aanschouwen zelfs is, gaat alle perken te buiten.
Zoo b.v lazen we van hetgeen geschiedt op de Fransche Noordzee-badplaats Deauville. Daar komt des zomers uit alle landen der wereld een „uitgezocht” gezelschap samen, welks „adeltitel” de .. geldbuidel is. Daar ziet men de dames nà het „bad” in een badcostuum, dat op de meest ge raffineerde wijze „berekend” is op de meest goddelooze hartstocht-prikkeling;— openlijk te kijk zitten, tot handelingen die slechts de Satan kan uitvinden.
Helaas, we kunnen op deze lijn ook reeds onthaald en vergiftigd worden in Schevingen, Zandvoort enz, in ons eigen diepgezonken vaderland.
En met welke lectuur voedt men zich?
Vragen is reeds beantwoorden.
Alleen in Duitschland wordt 70% van het Duitsche papier gebezigd voor … slechte boeken.
Prof. Montgomery in Californië zegt, dat daar 70% van de studenten meer belang stelt in dansen dan in bun studie.
In Europa zijn c.a. 8 millioen vrouwen en meisjes die leven van „verdiend” geld als blanke slavinnen; dus in den dienst der zedeloosheid.
Heel Europa, ja de gansche wereld schier lijkt wel één groot bordeel van de hel.
In Amerika zijn in één jaar tijds 6000 vrouwen en meisjes spoorloos verdwenen. Zij zijn „opgeborgen” in de holen en riolen der schande.
In Oost-Europa werd onlangs een man gearresteerd, die (hij alleen) 300 meisjes had helpen „verdwijnen,”
In Keulen werden in één jaar c.a. 300 meisjes beneden de 14 jaar verpleegd, wegens ziektegevolgen van onzedelijkheid.
Daar werden tevens 2300 kinderen geboren, in één jaar, buiten den echt.
In Rusland (hoe kan het ook anders) is de toestand ongeveer weergaloos. Daar zijn thans ongeveer 3 millioen verwaarloosde kinderen.
Er zijn Russische mannen die 20 vrouwen hebben, ieder met een kind.
't Gebeurt daar, dat mannen 10 X in één jaar een huwelijk sluiten, en ook even zooveel malen zich laten scheiden.
Onder de bevolking lijdt 63% aan de gevolgen van onzedelijk leven.
In Frankrijk hadden in één jaar 5 honderd duizend (opzettelijk veroorzaakte) mis geboorten plaats.
In Duitschland: afdrijvingen en voorkomingen ongeveer 1 millioen in één jaar. Geneesheeren praten daar van de „witte pest.”
In Duitschland berekent men het aantal kinderlooze huwelijken (n.l. dan bedoeld als gevolgen van zonde of moedwillig voor komen) op 75 duizend minstens.
In Duitschland zijn ruim 8 millioen echt verbintenissen, waarvan berekend wordt dat 40% der mannen aan geslachtsziekten hebben geleden. 10% van dezen gaan er jaarlijks aan ten gronde. Aldaar zijn 6 millioen lieden, die geboren zijn, besmet met syphilis.
Op een Berlijner volksschool werd een inzameling gedaan van slechte litteratuur (schandlectuur). In de eerste meisjesklasse werden o.a. „afdrijvings”geschriften gevonden.
De schandjongens (Sodom) van het heiden dom zijn zelfs niet afwezig. Alleen in Duitschland moeten 1500 jonge mannen zijn, die daarmede hun dagelijksch brood verdienen.
Dr. Roeschmann in Duitschland berekent het aantal homosexueelen alleen in Berlijn op 50 à 60 duizend. Daar zijn o.a. 150 speciale lokalen die door zulke ellendige wezens worden bezocht.
Het is Sodom en.Gomorra gelijk, neen erger !
Duizenden jonge dochters, zoo deelt Dr. Ds, Schreiner mede, geven voor een plak chocolade zonder gewetens-bedenkingen hunne eer prijs.
Men behoeft niet te vragen wat het peil van het huwelijk is tegenwoordig. Met elkaar „verouden” heet antiek.
In Engeland, vinden thans 6 X zóóveel echtscheidingen plaats als vóór 25 jaar.
Alleen in Londen moeten dit jaar van Januari—Maart 600 echtscheidingsprocessen behandeld worden.
In Pruisen vonden in één jaar tijds meer dan 60 duizend echtscheidingen plaats.
Zoo zou ik kunnen voortgaan, 't Is in alle landen en overal hetzelfde En Neder land komt met vasten tred achteraan.
De bezoldiging der zonde is de dood.
Dit komt ook uit in den zelfmoord.
In Amerika vonden in één jaar 20 duizend zelfmoorden plaats, op een leeftijd van 5— 103 jaar.
In Parijs verscheen onlangs een boek getiteld: De kunst om te sterven; bevattende wenken aan levensmoeden, om onder een aangename verdooving en liefelijke muziek een gasverstikking te ondergaan.
In Boedapest b.v. 600 zelfmoorden per millioen inwoners
In Berlijn dito.
In Boedapest werd in 1925 een „Club van Haveloozen” ontdekt, waarvan men lid kon worden, slechts op voorwaarde, dat men zich verbond zelfmoord te plegen.
Hoe bet er uitziet op 't gebied van misdadigheid, met name moord, zie daar is niet aan te beginnen, 't Zal wel zoetjes aan zoo worden, dat men straks niet meer opgave krijgt van het aantal misdrijven, maar dat men den toestand gaat beschrijven naar het percentage dergenen, die nog „overeind” zijn gebleven, in den fatsoen lijken levenswandel.
Overigens een enkel staaltje zegt genoeg.
In Dresden was het aantal grootere en kleinere misdrijven bij het begin dezer eeuw ca, 400 per week; 20 jaar later c.a. 1900.
In Amerika zijn vereenigingen die voor 35 dollars menschen „uit den weg ruimen”.
Alleen in New York vonden in 3 maanden tijds 93 moorden plaats. —
Voelen zich duizenden in zulk een wereld ongelukkig, halaas men zoekt in vijandschap tegen God en bij Satans-kunsten zijn heil en troost Zoo b.v. zijn alleen in Parijs 50 duizend bureaux van waarzegging en duivelsche zwarte, geheime kunsten. —
Ja waarlijk, het woord van den Christus klinkt ons hierbij in de ooren: de ongerechtigheid zal vermenigvuldigd worden. Gods Woord, dat al deze dingen reeds voor 20 eeuwen voorspeld heeft, wordt in zijn waarachtigheid bevestigd. Welgelukzalig die dan verstaan mag: Waak! want de Bruidegom komt. —
In zulk een wereld nu leven wij. Of het ook noodig is, dat men zijn ziel berge, dat men strijde tegen wereld en zonde, dat inzonderheid de gemeente des Heeren haar dure roeping versta. — Allereerst tegen over onze jeugd. — Dag en nacht dienen we in 't harnas te staan.
De lendenen omgord, de kaarsen brandende En als al deze dingen ons nu toe roepen, het gaat naar het eind, Jezus komt, zuit ge dan bereid en gereed, Hem te ont moeten? Zij het ons allen dan een roepstem tot bekeering, hetzij bij aanvang, maar ook bij den voortgang. — De tijd is denkelijk voorts kort. En in ons aller hart woont die zondewereld. O Geest van God wederbaar ons dan, en doorwaai den hof van Uw Kerk. —
Maranatha!

Utrecht. Wisse

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1927

De Wekker | 4 Pagina's

Van de Nachtzijde dezer tegenwoordige Wereld

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1927

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken