Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het verbod met de uilverkorenen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het verbod met de uilverkorenen

5 minuten leestijd

„De WaarheidsvKiend”, het orgaan van den Gereformeerden Bond in de Herv. Kerk heeft in het nummer van 24 Aug. een stukje onder bovenstaand opschrift. Meermalen heeft het mij getroffen, dat in „De Waarheidsvriend” de Gereformeerde belijdenis wordt toegelicht op een wijze, waarmee de Christelijke Gereformeerde Kerk het van harte eens is. De mannen van den Gereformeerden Bond moeten niets hebben van de leer der „Geref. Kerken” wat betreft de veronderstelde wedergeboorte en de daarmee samenhangende verbondsbeschouwing Hierdoor is het, dat onze Gereformeerde broeders en zusters in de Hervormde Kerk op dit punt ons zeer na staan. Maar niet alleen met de „Geref. Kerken”, ook met de verbondsleer van Ds. Kersten in de Geref. Gemeenten is deze Bond het niet eens. Nu verwondert ons dit niet. Wie in deze het Schriftuurlijk standpunt inneemt en geen ideëele speculatieve methode volgt, zooals weleer Dr. Kuyper en nu weer Ds. Kersten, kan niet anders dan positie kiezen zoowel tegenover de Geref. Kerken als tegenover de Geref. Gemeenten.

Uit wat „De Waarheidsvritnd” schriijft, is voor elkea Christelijke Gereformeerden belijder duidelijk, hoe het standpunt der Christelijke Gereformeerde Kerk door den Gereformeerden Bond wordt gedeeld. Ik zou niet gaarne zien, dat de pers der Geref. Kerken het met de verbondsleer der Chr. Geref. Kerk eens was, want dat zou tegelijk een te niet gaan zijn van eigen kerkelijk standpunt. Maar dat de „Saambinder”, orgaan der Geref. Gemeenten ook in deze van ons afwijkt en het meer met de Geref. Kerken eens is, noopt ons tot de vraag: is hier nu onkunde in 't spel of iets anders? „De Waarheidsvriend” schrijft:

„Er wordt veel geschreven over de leer van het Verbond, in de Geref. Kerken, in de Chr. Geref. Kerk, in de Hervormde Kerk; en wij verblijden er ons over. Ook al zullen de verschilpunten wel niet dadelijk alle opgelost zijn.

Er is ook een verschilpunt over de vraag: heeft de Heere Zijn Verbond opgericht met Zijn uitverkorenen alleen? Of valt het Verbond Gods breeder?

Wij zeggen: het valt breeder. Maar er zijn er ook, met name in het midden van de Geref. Kerken, die zeggen: het Verbond heeft God opgericht met Zijn uitverkorenen. Dan zijn de bondelingen de uitverkorenen. Dan zijn de kinderen der bondelingen ver-ondersteld-wedergeboren enz. Bij elke doopsbediening moet dan met een uitverkorene gerekend worden en de uitverkiezing van het te doopen kind verondersteld. Anders heeft de verbondssluiting daar geen zin. Zonder de veronderstelde wedergeboorte heeft de doopplechtigheid daar allen inhoud verloren.

Wij zeggen, dat het foutief is, als men het voorstelt, dat de Heere het Verbond der genade alleen met Zijn uitverkorenen heeft opgericht.

In het Oude Testament wordt ons duidelijk geleerd, dat de God der genade en der zaligheid met Israël Zijn genade- en liefde-Verbond heeft opgericht. Met dat volk in zijn geheel; met de ouders en met hunne kinderen.

Maar nergens staat, dat dan allen wedergeborenen waren of als wedergeborenen moesten worden behandeld of verondersteld.

Niels daarvan.

Het Verbond der genade viel veel breeder dan de verkiezing.

In de verkiezing handelt en wandelt de Heere met de Zijnen persoonlijk.

In het Verbond gaat Hij in de geslachten en komt het altijd weer uit, dat er zijn, die tot de nieuwe gehoorzaamheid komen en dat er ook zijn, die zich verharden en uitvallen.

Het Verbond is veel breeder dan de verkiezing.”

Dit stukje uit „De Waarheidsvriend” onderschrijven wij. Hieruit spreekt u toe de echt Schriftuurlijke verbondsleer! Waar blijft men bij het drijven van een genadeverbond, alleen met de uitverkorenen met het bevel van den Heiland „predik het Evangelie allen creaturen”? Hier schrijf ik een woord af van prof. Lindeboom, die in 1896 tegen de drijvers dezer onsohriftuurlijke Verbondsleer op de volgende kernachtige wijze optrad. „Christus plaatst de menschen voor het Evangelie en vermaant ze te gelooven. Gijlieden, doet gij wel anders dan de menschen plaatsen voor Gods verborgen raad? En uw gebed. — wat kan het anders zijn dan een bede, dat de uitverkorenen wedergeboren worden —. Als dat Gereformeerd is of geacht wordt, dan — 't is mij een behoefte het uit te spreken — wensch ik voor zulk een Gereformeerdheid niet de allerminste verantwoordelijkheid te dragen, tusschen dezulken en mij erken ik een verschil in belijdenis.

Ik heb aan dit woord van prof. Lindeboom niets toe te voegen. Maar mij dunkt, elke Christelijke Gereformeerde of nog breeder, ieder, die de Gereformeerde belijdenis kent, zal begrijpen, dat de Gereformeerde gemeenten door Ds. Kersten een kant worden uitgedreven, waar men er toekomt om naar het woord van prof. Lindeboom, het hart en de longen van de leer der zaligheid te wonden ten doode.

Al dat getrommel van Ds. Kersten, dat hij zooveel bewezen heeft uit Calvijn e. a. is voor iemand, die Calvijn e. a. zelf gelezen heeft, niets dan een klinkend metaal en een luidende schel. Het optimisme bij het lezen van Calvijn speelt ook Ds. Kersten parten. Zij, die hier een theologisch oordeel kunnen vellen, moeten er maar eens op letten, waar Calvijn de leer der uitverkiezing behandelt. Reeds dit ééne is voldoende om de schouders op te trekken, wanneer Ds. Kersten Calvijn er bij sleept om zijn dogmatisme te staven. Wij zijn benieuwd, wat de Geref. gemeenten van deze onschriftuurlijke verbondsleer zullen zeggen ?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 september 1928

De Wekker | 4 Pagina's

Het verbod met de uilverkorenen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 september 1928

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken