Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Bedienaar des Genadeverbonds

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Bedienaar des Genadeverbonds

5 minuten leestijd

De Heere Jezus Christus is als tweede Adam niet slechts de Middelaar, maar ook de Bedienaar des Verbonds. In dat opzicht is er ook alweer onderscheid op te merken met het werkverbond. In het werkverbond is geen Borg, geen Middelaar, ook geen Bedienaar. Hoofd des Verbonds is een ander begrip. Daarom zij, die den Heere Jezus zouden willen voorstellen als tweeden Adam zonder meer, ja, zonder goed door te denken wat dit tweede beteekent, en onwillekeurig zouden meenen, dat Adam door Christus is vervangen; n.l. niet anders dan alsof Christus gedaan heeft, wat Adam naliet, ik zeg dezulken loopen een gevaar om den Christus min of meer toch te kort te doen. Christus n.l. heeft nog een gansch ander werk te doen dan Adam, nog bóven en behalve het vervullen van Adamstaak als zoodanig.
Christus heeft, om zoo te mogen zeggen, allerlei te doen wat Adam in het werkverbond niet was opgedragen. Reeds noemden we dan het Middelaarschap en het Borg-zijn. En zoo ook is Christus wat ik hier nog in t' bijzonder wil vermelden, de Bedienaar des Verbonds. Dit is iets wat nog wel eens uit het oog verloren wordt. En wat toch zoo schattenvol dierbaar is.
Christus is wel eens genoemd de Bedienaar in dubbelen zin. In den hemel, bij den Vader; en op aarde bij de Kerk.
Dat wil dit zeggen:. Christus als bedienaar bedient het Verbond, zorgt voor de tenuitvoerlegging, houdt zelfs wacht bij dit Verbond. Hij gaat na, of, en zorgt er voor, dat al de stukken wederzijds getrouwelijk worden vervuld en beleefd.
Hij verwierf, maar deelt ook uit: de weldaden des genadeverbonds. Daartoe heeft Hij den Heiligen Geest verworven. Want de Heilige Geest als zoodanig bezat Hij als Zone Gods. Maar Hij verwierf dien Geest, n.l. om dien Geest als den Geest der liefelijkheid en der vertroosting, der levendmaking en der verlevendiging in Zijn volk te doen werken en wonen.
En nu kan men, zeide ik, op twee manieren over die bediening spreken. Een bediening Boven; en een beneden. Boven, bij God, dan is de Bedienaar des Verbonds bezig om altijd Zijn offer Gode voor te stellen en daarop te eischen de zaligheid der Zijnen, in al de stukken en zaken, die dit inhoudt. Boven bij God, als zoodanig is de Bedienaar wel eens de Wachter bij het verbond genoemd; om toe te zien, of alles toegaat naar de volzalige toezegging Gods, of, met eerbied gezegd, de Heere (ik spreek naar menschelijken trant) ook van Zijne zijde aan Zijn verbond gedenkt.
Een treffend voorbeeld daarvan hebben we in Zacharia 1 : 12. Daar lezen we, hoe de Verbondsengel, de Christus als Bedienaar, Bode en Wachter des Verbonds tot den Vader toetreedt als Jeruzalem geslagen ligt; en dan zegt: Heere der heirscharen hoe lang zult Gij U niet ontfermen over Jeruzalem? Alsof de Middelaar hier den Vader er heiliglijk aan herinneren wilde, dat niet-ontferming het onredelijke, naar den gang des verbonds was; alsof niet-ontferming reden van verwondering, ja van afweer kan baren. Dat kwam krachtens het verbond.
O hoe werd toen het harte Gods des Vaders op dat gebed des Middelaars ontstoken tot ijver over zijn arm volk, Hoe werd dat volk toen door dien Voorbidder los- en vrijgebeden. Hoe klinkt 't straks: Ik zal Jeruzalem nóg verkiezen. Nóg! Niet: weder; maar nóg. 't Ging altijd dóór. De Heere had het niet afgemaakt.
Maar nu omgekeerd, is er ook sprake mogelijk van een Bedienaar des Verbonds beneden, bij ons, bij de Bruidkerk. Dat wil zeggen: de Heere Jezus Christus zoekt door Zijn Geest het volk op, ontdekt, overtuigt, bekeert, zaligt het. En dan voornamelijk dit: Als nu die dierbare verbondssluiting ook onderwerpelijk in het uur der minne heeft plaats gevonden, dan is het de Borg en Middelaar, die door Zijn dierbaren Heiligen Geest het volk steeds bearbeidt om de beloften al dieper te leeren verstaan en omhelzen; om al meer de eischen der godzaligheid lief te krijgen en te beantwoorden. Om ook het volk bij afwijking, met de roede der liefde te bezoeken. Hetzelve te troosten en te lieven. Ja, om bij tijden het volk in te leiden in des Koningsbinnenkameren, en de volle mystieke genietingen van het geestelijk huwelijk in het God beminnen om Zijns zelfs wil te schenken tot voorsmaken van de hemelsche bruiloft, eens in het nieuwe Jeruzalem.
O, wat heeft die Bedienaar dan een werk aan dat volk te verrichten. Alle drie zijn ambten stelt Hij er aan dienstbaar, aan dat bedienen des Verbonds.
Uit de kracht van het Verbond zoekt Hij dat volk telkens weer op; geeft hun gebed, lust, liefde tot den Heere; Hij bedroeft ook op z'n tijd; Hij oefent hen in de gangen des Geestes; Hij verbergt zich zelfs wel eens voor hen, opdat zij de kruimkens van genade zouden leeren waardeeren. Maar ook voert Hij hen in het wijnhuis, opdat zij met het gehemelte der zoete meditatie zouden smaken hoe liefelijk de Heere is.
Apeldoorn.
G. Wisse

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 maart 1929

De Wekker | 4 Pagina's

De Bedienaar des Genadeverbonds

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 maart 1929

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken