Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Moederbelofte 4

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Moederbelofte 4

7 minuten leestijd

„Ik zal vijandschap zetten tusschen u en tusschen deze vrouw en tusschen uw zaad en tusschen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen.” Gen. 3 : 15.

In Christus, het Zaad der vrouw, den tweeden Adam, den nieuwen Mensch, God en mensch in de eenigheid Zijns persoons, is en wordt de moederbelofte vervuld.
God heeft naar Zijn eeuwig welbehagen vijandschap gezet, waar het den mensch onmogelijk zou ziin. en Hii heeft in Zijnen Zoon den mensch het Zaad gegeven, dat machtig was des satans kop te vermorzelen.
Op het Kerstfeest — zoo wij niet in de uiterlijkheden blijven hangen — is het dit inzonderheid, wat wij gedenken, dat God in de volheid des tijds Zijnen Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat Deze de vijandschap, die er door de zonde tegen God en den naaste is, zou teniet doen en de door God beloofde vijandschap tegen den satan zou uitstrijden.
Hij heeft dit gedaan als het Zaad der vrouw voor de vrouw en haar zaad. Want voor menschen is Hij gekomen, voor menschen in wier macht het niet stond de dienstbaarheid aan den vorst der duisternis op te zeggen en den dienst van den eenig Dienenswaardige zelfs ook maar te begeeren.
Hoe Hij dat gedaan heeft, weten we; met een enkel woord stooten wij in ons vorig artikel er iets van aan.
Zullen wij waarlijk Kerstfeest vieren, dan moet het feest zijn in ons hart; dan moet de komst van den Christus in het vleesch voor ons persoonlijk beteekenis ontvangen. Niet voor allen toch is de Christus als het Zaad der gevallene vrouw gekomen, al is het waar, dat allen deelen, vooral zij, die onder de bediening van het genadeverbond leven, in tijdelijke zegeningen, die van het kruis van Christus afdalen.
Naar Gods vrijmacht in de beschikking over de menschheid worden niet allen zalig, gelijk zij in Adam verloren liggen. Alleen de in-Hem-gekenden van voor de grondlegging der wereld zulen deelen in de vrucht van het Middelaarswerk van het Zaad der vrouw, voor hen kan het waarlijk feest zijn.
Het kan! Waarom niet: het is? Omdat die gekenden wel allen de weldaden, voortvloeiende uit die komst zullen deelachtig worden, doch ze daarom nog niet allen bezitten. En zelfs bij bezit er van kan het nog ontbreken aan de rechte erkenning, het rechte inleven en beleven, waardoor de heerlijkheid van Bethlehems kribbe voor het oog des geloofs verduisterd wordt, en er, in plaats van een roemen in de genade Gods, gevonden wordt een klagen, als ware er geene voldoening gebracht door het Zaad der vrouw, of zelfs een koudheid, om niet te zeggen: onverschilligheid, als hadde men het Kindeke van Bethlehem niet noodig.
Geen feest, indien het geen feest is in ons hart, en geen feest in ons hart dan door de inwoning des Heiligen Geestes! Plaats voor Kerstvreugde is er in het wedergeboren hart. Zoolang wij door dit leven gaan, gelijk wij uit onze ouders zijn voortgekomen, dus onbekeerd, als natuurlijk mensch, zal het Kerstfeest voor ons zijne beteekenis missen, al is het, dat wij mogelijk in staat zijn, o, zoo dogmatisch het feit in te denken, of, o, zoo gevoelig ons overgeven aan den indruk, dien de omstandigheden van Christus' geboorte vergezellen; een zekere religieuze sfeer wil tenslotte ieder mensch nog wel eens om zich zien.
Wedergeboorte is noodig! D.i. geboren worden uit den Geest! En wie geboren wordt uit den Geest, wordt Christus daarin ingelijfd, al is het, dat voor den beweldadigde de weldaad nog geen bewust bezit is, evenals hij dan ook ten opzichte zijner wedergeboorte nog tast in het duister en veeleer zich een verlorene noemt dan een, aan wien de arm des Heeren is geopenbaard.
Wat zal zich echter in den zoodanige vertoonen?
Vijandschap, maar eene andere dan die de mensch van nature bezit en voedt!
Hij zal klagen over de vijandschap die hij van nature heeft, de vijandschap tegen God, maar dat klagen over de vijandschap tegen God spreekt van een andere vijandschap, de vijandschap, door den Heere in Zijne genade gezet tegen den satan en wat met den satan verband houdt, de zonde en de ongerechtigheid.
In dat klagen beleeft hij de gemeenschap met den Christus, in Wien hij is ingeplant en uit Wien hij, wat het nieuwe leven betreft, leeft.
Is het nu niet altijd even gemakkelijk vast te stellen, wanneer het geboorteuur der tweede geboorte sloeg, minder moeilijk is na te gaan, wat er leeft in het hart; waar de uitgangen des harten heengaan. Het leven moet niet uit de geboorte, maar de geboorte uit het leven bewezen worden. En nu gaat het in betrekking tot de Kerstvreugde over de vraag, of wij wedergeboren zijn; die vraag kan, omdat zij op zichzelf geen helderheid medebrengt, verontrustend en daarom verduisterend werken.
Wie van harte bekommerd is vanwege zijne zonden, omdat hij tegen den Heere, zijnen God, heeft overtreden, die vraagt niet in de eerste plaats: Ben ik wedergeboren?
Het zal de behoefte zijner ziel zijn, dat zijn rechtvaardige Rechter hem genade bewijze én in de vergeving zijner ongerechtigheid, zijner vijandschap tegen God èn in de wegneming dier vijandschap uit zijn hart!
Voor den zoodanige kan bij hooger licht des Geestes het Evangelie Evangelie zijn; voor hem heeft het Kerstfeest een boodschap, die hij zeker niet zonder toepassing des Geestes zal verstaan, maar die toch voor hem is!
De zelfgenoegzame, de tevredene met zichzelf, de zoeker der wereld en van hare begeerlijkheden, de aanbidder van zichzelf, de werkheilige, de in zijne zonde volhardende, de zich op zijne ervaringen en bevinding verheffende — wat moeten zij doen aan Bethlehems kribbe? Wat beteekenis heeft voor hun leven de komst van het Zaad der vrouw in het vleesch? De een trekt zich van die beteekenis niets aan; de ander maakt het zelf wel in orde; de derde is, zoo hij meent, klaar!
Maar Jezus is niet gekomen voor menschen, die het zelf wel kunnen; ook niet voor menschen, die klaar zijn.
Hij is mensch geworden voor verlorenen, en slechts zij, die hunne vijandschap tegen God en hunne vriendschap jegens den satan hebben leeren kennen en nog voortdurend leeren kennen, zij dus, die uit hunne verlorenheid tot den Heere de toevlucht leerden nemen en nog leeren nemen, zij zullen in Hem vinden, wat Hij is, het Vrouwenzaad, dat den satan den kop vertreedt, het Vrouwenzaad, dat voor hen de vijandschap tegen den satan uitstrijdt, maar ook hen vervult met vijandschap tegen alles, wat tegen God is, als belichaamd in de slang!
Moge het den Heere behagen, ons zulk een behoeftig, bekommerd hart te schenken, dat wij uitzien naar den Heere Jezus Christus als den Vervuiler van onze nooddruft.
Dan zal Bethlehem ons zijn het Broodhuis!
Dan zullen wij drinken van het Water uit de bronput der genade Gods!
Dan zal het feest zijn, want de vreugde zal zich dan niet bepalen tot de aangenaamheid van het feest, maar voortvloeien uit Hem, die het Feest der Zijnen is, het Vrouwenzaad, dat den slangenkop vermorzelt.
Vijandschap! Bezit gij ze mijn lezer? Een van beide, er heerscht vijandschap in uw hart tegen God en wat van God is, of gij kent de vijandschap door den Geest des Heeren, die de Geest der liefde is, doch tegelijk den Geest van den haat tegen den satan en wat dezes is!
Bereiden wij ons voor op het komende feest door onszelf nauw, ja, zeer nauw te onderzoeken, wien we toebehooren!
F. Lengkeek

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 20 December 1929

De Wekker | 4 Pagina's

De Moederbelofte 4

Bekijk de hele uitgave van Friday 20 December 1929

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken