Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Examen voor het diploma van ambtenaar van politie (agent van politie, veldwachter, enz.)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Examen voor het diploma van ambtenaar van politie (agent van politie, veldwachter, enz.)

5 minuten leestijd

Het Hoofdbestuur van den Bond van Christelijke Politie-ambtenaren in Nederland maakt bekend, dat het Examen voor het Diploma van ambtenaar van politie (agent van politie, veldwachter, enz.) zal gehouden worden te Utrecht op Dinsdag 10, Donderdag 12 Juni 1930 en eventueel op volgende dagen.
Het programma, dat als bijlage hierbij gaat, is ontleend aan het „Schema van exameneischen voor agent van politie en veldwachter", hetwelk door den Algemeenen Bond van Politie-personeel in Nederland, de Rijks Politie Vereeniging en den Bond van Christelijke Politie-ambtenaren in Nederland aan de Regeering is aangeboden bij het verzoek tot instelling van een Staatsexamen en -diploma.
Het bestaat uit twee gedeelten: Het „Eerste gedeelte" omvattende de Wetenschappelijke, het "Tweede gedeelte" omvattende de Politioneele vakken.
Het examengeld bedraagt ƒ 6.— bij vooruitbetaling (vóór 30 April 1930) te storten op Postrekening „Bond van Chr. Pol.- ambten. in Ned." No. 57692.
Voor leden van den Bond is het bedrag gesteld op ƒ 3.—.
Om tot het examen te worden toegelaten, moet men minstens 21 jaar oud zijn en van goed zedelijk gedrag, ten bewijze waarvan een getuigschrift van zedelijk gedrag bij aanmelding moet worden overgelegd; dit laatste geldt niet voor personen, die reeds in actieven politiedienst zijn.
Schriftelijke opgave tot deelname kan geschieden uiterlijk tot 30 April 1930 aan het Bondssecretariaat, Jekerstraat 58, Amsterdam. Duidelijk te vermelden; naam en voornamen (voluit); datum, jaar en plaats van geboorte, beroep en woonplaats.

Voor het Hoofdbestuur,
B. Reeder, Voorzitter.
W. de Jong, Secretaris.

EXAMEN-PROGRAMMA

Eerste gedeelte.
Schijven. Een duidelijk en loopend handschrift. (Dit zal worden beoordeeld naar het ingeleverde schriftelijk werk.)
Lezen. Behoorlijk kunnen lezen van een niet te moeilijk stuk proza. Het gelezene in het kort mondeling kunnen weergeven, opdat blijke, of het gelezene begrepen is. Hierbij zal worde gelet op eene beschaafde Nederlandsche uitspraak,
Nederlandsche Taal. Het maken van een eenvoudig opstel over een willekeurig onderwerp, waaruit moet blijken, dat de candidaat zijn gedachten juist, gemakkelijk en beschaafd kan uitdrukken.
Bij het mondeling gedeelte moet de candidaat blijk geven op de hoogte te zijn van de voornaamste taalregels.
Rekenen. Grondige kennis van de vier hoofdbewerkingen met geheele getallen en breuken; oplossen van eenvoudige vraagstuk jes; kennis van eenvoudige oppervlakte- en inhoudsberekeningen.
Grondige kennis van het metriek stelsel.
Grondige kennis van ons muntwezen en eenige kennis van vreemde muntstelsels.
Natuurkennis. Bekendheid met eenige der voornaamste toepassingen van electriciteit en stoom en de hoofdpunten van de lichtgasbereiding.
Natuurlijke Historie. Kennis van het menschelijk lichaam, in verband met het verleenen van de eerste hulp bij ongelukken.
Bekendheid met dieren, vogels en visschen, voor zoover kennis vereischt wordt voor de toepassing der desbetreffende wetten.
Aardrijkskunde,
a. Degelijke kennis van Nederland, meer in bijzonder van de Staatkundige indeeling, inzonderheid van de groote verkeerswegen te land en te water; eenige kennis van de mijn-, turf-, landbouw- en nijverheidsstreken; speciaal zal worden gelet op gelijkluidende plaatsnamen.
b. Voldoende kennis van de Overzeesche bezittingen van Nederland.
c. Overzichtelijke kennis van Europa.
d. Eenige bekendheid met de overige werelddeelen en internationale verkeerswegen.
Geschiedenis. Overzicht der VaderlandGeschiedenis, zoodat daaruit blijkt, hoe het Nederlandsche volk tot zijn tegenwoordigen staat is gekomen; meer grondige kennis van de Vaderlandsche Geschiedenis vanaf 1789 tot op heden en eenige kennis van de Algemeene, voor zoover die met de Vaderlandsche, in dit laatste tijdvak, inverband staat,
Staatsinrichting. Kennis van de gronden van de Gemeentelijke-, Provinciale- en Staatsinrichting van Nederland, zooals die in de Grondwet en organieke wetten zijn geformuleerd.
Bekendheid met eenige verschillende regeeringsvormen.
Bekendheid met de Geschiedenis van de Grondwet.
Algemeene kennis. Eenige kennis van algemeene Maatschappelijke Onderwerpen, die zich in het dagelijksch leven voordoen.

Tweede gedeelte.
A. Strafrecht. — Wetboek van Strafrecht. Degelijke kennis van den omvang der werking van de Strafwet; straffen, uitsluiting, vermindering en verhooging der strafbaarheid; poging; deelneming aan- en samenloop van strafbare feiten; indiening en intrekking van klachten; verjaring; de meest voorkomende en de belangrijkste misdrijven en eenige veel voorkomende overtredingen.
B. Wetboek van Strafvordering. Degelijke kennis van het daarin vermelde omtrent opsporingsambtenaren, hulp-officieren, aangiften en klachten en ontdekkingen op heeterdaad en de bewijslevering, zoomede in groote trekken, van den loop van het strafgeding; grondige kennis van het beteekenen van gerechtelijke stukken in strafzaken.
C. Wet op de rechterlijke organisatie. Voldoende bekendheid met de samenstelling der rechtsprekende colleges en de aan hunne kennisneming onderworpen zaken; Eenige kennis van het militair strafrecht.
D. Speciale wetten.
a. Degelijke kennis van; 1, Wet binnentreden van woningen. 2, Wet recht van Vereeniging en Vergadering. 3. Drankwet. 4. Motor- en Rijwielwet. 5. Trekhondenwet. 6. Wapenwet. 7. Vuurwapenwet. 8. Zondagswet. 9. IJkwet. 10. Jachtwet. 11. Visscherijwet. 2, Vogelwet. 13. Nuttige dierenwet. 14. Mollen-, Egels- en Kikvorschenwet. 15, Vreemdelingenwet en Vestigingsverdrag. 16, Boterwet. 17. Wet op de besmettelijke ziekten. 18, Veewet. 19. Wet Openbare vervoermiddelen, 20. Wet op de Woonwagens en Woonschepen.
b. Voldoende kennis van; 1, Steenhouwerswet. 2, Loterijwet. 3. Pandhuiswet. 4. Begraafwet. 5, Arbeidswet, 6. Veiligheidswet. 7. Vleeschkeuringswet. De voor den practischen politiedienst noodige kennis van de uit de hier voren genoemde wetten voortvloeiende algemeene maatregelen van bestuur.
E. Privaatrecht.
a. Eenige kennis van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende; 1, Vaderschap en afstamming der kinderen. 2. Bloedverwant- en Zwagerschap. 3. Ouderlijke macht. 4. Minderjarigheid en Voogdij. 5. Rechten en verplichtingen tusschen eigenaars van naburige erven; erfdienstbaarheid en verjaring.
b. Eenige kennis van de Wet op het Arbeidscontract.
c. Eenige kennis van het Wetboek van Koophandel', betreffende de voorschriften ten opzichte van; kooplieden, daden van koophandel, koopmansboeken, handelsvennootschappen, commissionairs, expediteurs, voerlieden, binnenschippers en de monstering van zeelieden.
F. Geschiedenis en taak der politie. Kennis van het eerste optreden op de plaats des misdrijfs, nemen van vingerafdrukken en voetsporen; van de hulpmiddelen, die de politie bij de opsporing van strafbare feiten ten dienste staan; plaatsbepalingen en persoonsbeschrijving. Eenige kennis van het ontstaan, de inrichting, de taak en de bevoegdheden der Rijks- en Gemeentepolitie, Marechaussee (incl. militaire politie) en van de bijzondere medische of technische politie, welke met de handhaving der hiervoren vermelde bijzondere wetten is belast.
G. Administratie,
a. Het opmaken van een rapport,
b. Het opmaken van een proces-verbaal,
c. Het opmaken van een dienstbrief.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 april 1930

De Wekker | 6 Pagina's

Examen voor het diploma van ambtenaar van politie (agent van politie, veldwachter, enz.)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 april 1930

De Wekker | 6 Pagina's

PDF Bekijken