Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Mr. Willem Bilderdijk. (1)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Mr. Willem Bilderdijk. (1)

4 minuten leestijd

Er is een geweldige actie ingezet tot herdenking van dezen groote onder Nederlands zonen, den zoo hoog vereerden, maar ook diep verguisden Mr. Willem Bilderdijk. Niet alleen in ons vaderland, maar verre daarbuiten, vindt hij, een eeuw na zijn verscheiden, nog een breede schare van bewonderaars, mannen, die op wetenschappelijk gebied een klinkenden naam dragen. De wetenschappelijke wereld in ons land heeft de handen in elkaar gelegd om de gedachtenis aan dit „dichterlijk genie” in eere te houden. De professoren onzer Rijksuniversiteiten, met hun collega’s aan de Theologische School te Kampen, en Volksuniversiteiten, hebben met verschillende studentencorpsen een comité gevormd ter zijner huldiging. Zelfs in het buitenland greep deze actie om zich heen. Ook België wilde niet achter blijven in het eeren van Bilderdijk. De Gentsche Hoogeschool, de Antwerpsche Universiteit, waaraan bekende Vlaamsche letterkundigen verbonden zijn, traden tot het Comité toe, onder auspiciën van Frans van Cauwelaert, die een warm aanhanger bleek te zijn. Zelfs in Oostenrijk en Amerika is men vervuld met bewondering wondering den man, die in zijn tijd een eenling op velerlei gebied was.
Omtrent W. Bilderdijk is er veel litteratuur, die zich met zijn persoon en optreden heeft ingelaten. In 1906 hield niemand minder dan Dr. A. Kuyper een rede, waarin hij „Bilderdijk in zijn nationale beteekenis” schetste, een woord, dat naar vorm en inhoud doet denken aan gouden appelen op zilveren gebeelde schalen.
Ook Dr. H. Bavinck legde de gedachten aan Bilderdijk vast in een standaardwerk „Bilderdijk als denker en dichter”. In 13 hoofdstukken teekent Bavinck in fijne distinctie den man, die allereerst christen was, maar dan ook Nederlander als weinigen en warm aanhanger van het Huis van Oranje.
Dr. J.C. van der Does heeft den 23en Maart j.l. voor de Chr. Radio-omroep een rede gehouden: „Bilderdijk’s verbanning en terugkeer”, waarbij liederen van dezen dichter ten gehoore werden gebracht. Op dienzelfden avond sprak ook Prof. Dr. A. Goslinga, Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit van veler liefde tot den man, die zich in een eeuw van ongeloof niet schaamde voor den Naam en zaak van Christus uit te komen.
Er zijn dit jaar twee data, die voor de Bilderdijk-herdenking van bijzondere beteekenis zijn. Allereerst 26 Maart, de dag, waarop Bilderdijk uit zijn ballingschap in het vaderland weerkeerde, en aan boord van het tjalkschip „De Hoop” met stormweer, te Enkhuizen, landde. De bladzijde, hiermede in zijn levensboek geopend, is van een merkwaardige beteekenis. De tweede datum, die stoffe biedt tot herdenken, is 18 December, de sterfdag van Bilderdijk, wiens stof op 22 December werd uitgedragen naar de St. Bavo, waar het den dag der zalige verrijzenis verwacht.
De nu zoo algemeen vereerde man heeft ook de tragiek der groote mannen gekend. Het ging Bilderdijk in zijn leven al niet beter dan Rembrandt, wiens kunstnalatenschap onder den hamer kwam, dan Vondel, die met „een schamel lombard-officie werd afgescheept”.
De miskenning van zijn leven en arbeid lag voor een groot gedeelte in zijn persoonlijkheid. Hij was een markante figuur. Een man, die met woord en daad tegen den geest zijner eeuw heeft geprotesteerd, en dat deed op een wijze, waardoor hij den tegenstander dol van woede maakte. Het was de eeuw der verlichting, waarin men hem schold als een duisterling. De eeuw van het drieste ongeloof, waarin een premie werd uitgereikt aan een ijdele philosophic. Bilderdijk toonde de leegheid en voosheid dezer wereld- en levensbeschouwing, en werd daardoor als een exentriek aangewezen. Tegenover de schare, die danste om de vrijheidsboom, bracht hij openlijk zijn hulde aan het gelief de Oranjehuis, dat hem op verbanning kwam te staan. Wat hem hierbij troostte was de wetenschap, dat hij deelde in den smaad en hoon van den Prins van Oranje, die eveneens zwerveling werd.
Tegenover de roode Jacobijnenmuts tooide hij zich met het evangeliekleed en was een getuigenis te zijner tijd.
Hij heeft de zaak des Heeren verdedigd met een kracht en aangehangen met een trouw, die hem de liefde verzekerde van die kleine schare van Godvreezenden, die in Bilderdijk hun pleitbezorger hadden.

H. (Hilversum) G.

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 mei 1931

De Wekker | 4 Pagina's

Mr. Willem Bilderdijk. (1)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 mei 1931

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken