Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Antwoord aan Ds Rietberg. (2)

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Antwoord aan Ds Rietberg. (2)

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

In het vorig nummer gaven wij de Utrechtsche conclusie, waarin Ds R. de leer der Geref. Kerken ziet uitgedrukt
Welnu, waarmee begint deze conclusie?
Met de verklaring, dat het zaad des Verbonds te houden is voor wedergeboren, totdat bij het opwassen het tegendeel blijkt. Leerden de Wachtermannen dat ook in hunne „vijf stellingen”? Evenmin als de tegenwoordige Christ, Geref. kerk.
In tegenstelling met de Utrechtsche conclusie, „dat de doop de rechtvaardiging en heiligmaking verzegelt als weldaden aan ons zaad „geschonken”, zegt de stelling der Wachtermannen, „dat het derhalve in strijd is met onze belijdenisschriften te stellen: dat niet de belofte1) des Verbonds, maar de inwendige wedergeboorte, het weder geboren zijn van den doopeling in den doop verzegeld wordt.” En dan zeggen die stellingen:
„Er staat geen woord van in de Belijdenisschriften, dat de H, Geest onder en „bij het doopen van een kind, dat reeds „wedergeboren is, als lid in het lichaam „van Christus inlijft, om een leven met „Hem te leven.
Van een „doopsgenade” „is er hoegenaamd geen sprake. Wel, dat „zij, die gedoopt worden „in de Kerke „Gods ontvangen en van alle andere vol-„ken en vreemde religiën worden afgezonderd, om geheel Hem toegeëigend te „zijn. Zijn merk en veldteeken dragende”. „Art. 35, Als grond voor den doop wordt „in onze belijdenisschriften alleen opgegeven: het bevel Gods en de beloften desVerbonds.’’1)
Dat de doop de wedergeboorte onderstelt en „in het verbond zijn”, onderstelt wedergeboren te zijn enz., zooals de conclusie luidt, wordt in de stellingen der Wachtermannen wedersproken met de woorden: „Aan wie van hen en wanneer „door den H. Geest toegezegde beloften „worden toegepast, zoodat zij persoonlijk „werkelijk de vergeving der zonden en de „vernieuwing des harten deelachtig zijn of „worden beslist de Doop niet. Wel geeft „de Doop recht en redenen, om die toe-„passing en personeele mededeeling te „bidden, pleitende op de toegezegde belofte.
Zie Vijf stellingen”, bladz, 19. Dit is andere taal dan die van de Synode 1905.
Een tweede bewijs, dat de leer der onderstelde Wedergeboorte bij den doop door Utrecht 1905 niet is verworpen, blijkt uit de daden der Synode. De protesten tegen die leer werden verworpen en de beschuldiging van Prof. L. Lindeboom tegen Dr A. Kuiper van Makkum, die leerde dat Paulus nog Godslasteraar en vervolger der gemeente zijnde, reeds wedergeboren was, werd eenvoudig afgemaakt met de uitspraak, dat de belijdenis dit niet weerlegt.
De bewijzen uit de H. Schrift door Prof. L. aangevoerd en keurig geëxegetiseerd, kwamen niet in aanmerking. Wie dat proces nagaat in de acta van 1905, staat verwonderd hoe een synode èn de leer van Dr A. Kuiper Jr, kon handhaven èn tegelijk de Wachter-mannen tevreden kon stellen.
En toch was dit mogelijk omdat zij meenden, wij zeggen: meenden, dat de oude Christ. Geref. leer, zooals wij dus nog hebben, op de synode gehandhaafd was. De Neo-Gereform, zagen dit beter in, wat hieruit blijkt, dat zij voortgingen hun doopsleer te prediken en in geschrifte te verdedigen, Immers de leer van „genade in den wortel” was gehandhaafd, zoowel in de uitspraak dat het verbond de wedergeboorte onderstelt als in den afloop van het proces Prof. L. contra de leer van Dr A. Kuiper Jr. De tweeërlei verbonds-en doop. leer was gehandhaafd, ook in de synodale uitspraak dat Prof. L. „in liefde moet dra. gen en dulden” hem, die leert dat Saulus èn godslasteraar èn tegelijk reeds wedergeboren was.
Een derde bewijs voor de handhaving der Neo-Geref. verbondsleer kan Ds R, vinden in de uitspraken van vooraan., staande leeraars in de Geref, kerken. Ds Mulder van ’s-Hertogenbosch schreef kort na die Synode in de kerkbode voor N, Brab. en Limburg:
„De vreeze dat de een den ander het lastig zal maken, als er verschil van opinie is over de bekende punten, die in geschil zijn, is nu geweken. Men behoeft nu niet meer angstvallig de bespreking van de verschillende vraagpunten te vermijden.
De Synode heeft gezorgd, dat althans hierover de broederen niet meer in kerkelijk geding behoeven te gaan.
De Synode heeft ruimte gemaakt voor beide standpunten.1) Daarom dringe niemand aar een ander zijn overtuiging op; men vergenoege zich er mede, dat men zijne overtuiging kan uitspreken.1)
Hoe kon iemand er dat in lezen en dat er uithalen? vraagt Ds R. mij. Alles wat Prof. de Bruin zegt, is onjuist Dan is ook; onjuist wat Ds Mulder schreef.
Gelooft u dat Ds Rietberg?
Vervolgens schreef Ds Mulder: „Wij moeten elkander vrijlaten, dat is de bedoeling geweest van de Synode.”1) „De Wachter” was door zulke woorden destijds zeer verontrust.
Wijlen Ds Vogelaar meende, dat door zulke woorden de span ning zou terugkeeren. Hij meende, dat de oude leer was gehandhaafd en werd nu geschokt door de verklaring, die door Ds M. aan de Utrechtsche uitspraak werd gegeven.
Wij zullen het hier bij laten.

De volgende week volgt het slot.

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juli 1932

De Wekker | 4 Pagina's

Antwoord aan Ds Rietberg. (2)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juli 1932

De Wekker | 4 Pagina's