Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Vader der gelovigen .

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Vader der gelovigen .

5 minuten leestijd

De Heere nu had tot Abram gezegd: „Ga uit Uw land en uit Uwe maagschap en uit Uws vaders huis naar het land dat Ik U wijzen zal en Ik zal U tot een groot volk maken en U zegenen en Uw naam groot maken en wees een zegen.” Gen, 12 : 1—2

Zijn roeping.
Ik weet niet, of het al eens Uwe aan dacht getrokken heeft, hoe de Heilige Schrift er zoo teekenend op wijst, dat wij met de geschiedenis van Abraham een nieuw tijdperk zijn ingetreden in de ontwikkelingsgang der heilsopenbaring, Hebt ge nooit eens verschil opgemerkt, wanneer ge hetgeen aan hoofdstuk 12 voorafgaat vergelijkt, met wat daarna volgt?
Ik bedoel hier nu niet het verschil aan inhoud, maar ik heb op de uitgebreidheid het oog,
Dan treffe het den lezer, dat wat in twee duizend jaren na de schepping der wereld is geschied, in enkele hoofdstukken van den Bijbel wordt verhaald.
Heel het ontstaan van hemel en aarde, het ontzettende feit der zonde die wij als den val in Adam kennen, het vreeselijk gebeuren van den zondvloed, het wordt alles in een elftal hoofdstukken medegedeeld.
En nu komen wij aan Genesis 12 …. en opeens wordt de Heilige Schrift zoo uitvoerig, en geeft de Heilige Geest zulk een stof aan den schrijver der Godsopenbaring, dat meer hoofdstukken alleen aan het leven van Abraham worden gewijd, dan aan de beschrijving van schepping en val en zondvloed saam.
Dat is niet bloot toeval, maar deze breede opzet staat in verband met de beteekenis, die Abraham heeft voor de ontwikkeling van het Koninkrijk Gods.
De Heere begint bij Abraham den stroom der genade een geheel nieuwe wending te geven.
Tot hiertoe waren het verschillende volken, die wandelden onder de zegenhoede van den God van Sem. Van nu voortaan zou het slechts één volk zijn, dat met den gouden keten van Gods heilsbelofte werd verrijkt.
En daartoe zondert God een man af uit al de volkeren der wereld.
De heilsopenbaring Gods die tot heden op zulk een breede basis was opgetrokken, begint zich van nu aan te begrenzen tot het bijzonder erfdeel van Gods verkiezing. En dat moest, want de Allerhoogste wil niet, dat de heiligheden van Zijn verbond ten onder gaan in de zonden van vermenging en wereldgelijkvormigheid.
Men kan reeds hieruit Ieeren, dat, wanneer de Heere zelf niet voor Zijn eigen eer en de heiliging van zijn naam zorgde, er op de wereld noch van die eer noch van dien naam iets meer overbleef.
Zeker, wij menschen hebben het dikwerf heel druk over de eere Gods, maar hoe veel maal is dit een frase, een klank, een term?
Als wij ons eigen hart in al zijn arglistigheid kennen en al dieper Ieeren kennen, hoeveel maal zitten wij er dan zelf tusschen met ons vleesch, met ons vrome vleesch, ook al noemen wij de eere Gods erbij?
Als God zelf niet meer voor Zijn eer opkwam, dan wij er voor opkomen, dan was geen Abraham noch één van Gods volk er ooit toegekomen om te gaan een pad, dat vleesch en bloed niet op wil en dat toch zal moeten betreden worden om te Ieeren, wat de Heere bij monde van den profeet Ezechiel zegt: „Ik doe het niet om Uwentwil, gij, huis Israels, maar om mijnen heiligen naam”.
Ja, dat is de diepste reden, waarom God Abraham roept. Het ging hier veel meer om God dan om Abraham. Ook hier valt Abraham weg. Hier zijn geen verdienste in den vader der geloovigen. Ook hier: het is vrije gunst, die eeuwig God bewoog.
Ook hier moet triomfeeren het alles overwinnende woord: want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen, Hem zij de heerlijkheid en de kracht van nu aan tot in eeuwigheid.
Om de heiliging van Zijn naam en van Zijn verbond, daarom roept de Heere Abraham uit Ur der Chaldeen.
Dat was een landstreek, waar de afgoderij welig tierde en waar al meer de kennis van den waren God gansch te loor ging.
Snel was onder Noach’s nakomelingen de verbastering toegenomen van den waren dienst des Heeren.
Wel was bijv. in Terah’s huis de kennis van den waren God niet geheel uitgebluscht en wordt Lot een rechtvaardige genoemd; wel vond men bij Abimelech en Melchizedek eerbied en vreeze voor Jehovah, maar toch woekerde het polytheïsme of het veelgodendom zoo sterk voort, dat het licht der kennis van den eenigen waren God al meer verduisterde.
Wat een Darwinistische-Hegeliaansche school ons wil wijs maken, dat het monotheïsme of het dienen van één God uit het polytheïsme is ontstaan, wordt telkens door de feiten geloochenstraft.
De geschiedenis der openbaring leert ons, dat de volken van het dienen van veel goden niet tot telkens minder, maar tot telkens meerdere goden zijn gekomen.
De akker des harten door de kweekende hand Gods verlaten, heeft eens een denker gezegd, en die akker overgegeven aan den vloek der verwildering, brengt vanzelf dat veel godendom voort, zoodat spoedig het zaad van den waren godsdienst verstikt wordt.
Te midden van deze afgoderij woonde ook Abraham.
Gesteld, dat Gods genadige roeping niet een nieuwe wending aan zijn leven had gegeven, had dan ook niet Abraham in den draaikolk van afgoderij verzwolgen geworden?
Immers wij zijn het hierin wel met elkander eens, dat Abraham nooit uit zich zelf zijn land en zijn maagschap had verlaten.
Hier zien wij, dat genade niet alleen vrij, maar ook krachtdadig en alles overwinnend is.
Genade rekent niet, maar volgt en gelooft.
Hoe ’heerlijk teekent zich dat af in de roeping van Abraham.

Apeldoorn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 augustus 1932

De Wekker | 4 Pagina's

De Vader der gelovigen .

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 augustus 1932

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken