Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Oxfordbeweging (6)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Oxfordbeweging (6)

7 minuten leestijd

Dat er bij deze beweging wat mode-zucht ingeslopen is, is m.i. buiten twijfel. Dat gaat zoo met alle nieuwe religieuze bewegingen. Vooral in tijden van ontwrichting en crisis. Al wat interessant heet, wat afwijkt van het gewone, wat iets „nieuws” is, kan dan rekenen op bijval.

4. Een vraag van zeker niet geringe beteekenis is, hoe de Kerk moet staan tegenover de Groep. Heeft zij van haar te leeren? moet zij zich bij de Groep aanpassen, soms haar (van de Groep) methode overnemen? Hebben wij hier een taak en welke? Men heeft gezegd, de Kerk moet vooral niet volstaan met critiek, maar zij moet vóór alles begrijpen, en de gelegenheid, de kansen aangrijpen. Laten wij hier zeer omzichtig en voorzichtig te werk gaan. Het is een oud verschijnsel, reeds van de dagen der apostelen af, dat allerlei geest de kerk becritiseert; haar wil vervormen of beïnvloeden; en zich met haar wil assimileeren. Maar de apostel heeft ons geleerd, dat wij om te beginnen daar zeer sceptisch en critisch tegenover moeten staan. Geloof niet een iegelijken geest; beproef de geesten of zij uit God zijn. Ook stonde apostelen zeer streng op hun stuk tegenover verkeerde insluipende gevoelens en gebruiken; zij waren te dien opzichte allesbehalve zoo voor fusies als onze tijdgeest. Zij verstonden daartoe te diep, te versch wat de Kerk eigenlijk is. — Al die critische vragen als: hoe dient de Kerk tegenover deze of gene beweging te staan? — zijn in den regel al uitgaande van het standpunt, dat niet de Kerk deze bewegingen heeft te beoordeelen, maar omgekeerd. Dan geven wij ons al goeddeels over aan een verkeerden inzet. Veeleer moest men vragen: hoe vindt de Kerk ons? wat zegt zij, naar den Woorde Gods; en naar de toegezegde leiding des Geestes in alle waarheid, van die en die richting, beweging, actie en wat dies meer zij. Wij moeten als kerk ons niet zoo mat en futloos de teugels uit de handen laten glippen. Het lijkt tegenwoordig wel, of alles en alles bestaansrecht heeft, en de Kerk dan „mag” meedoen, als zij zich….. blieft aan te passen. Het is, alsof de Kerk mag bestaan bij de gratie van de richtingen en bewegingen. En ‘t is armzalig genoeg, dat de Kerk maar al te dikwijls in deze opgezette val schijnt in te loopen. Hier dienen wij met hoogen ernst in kerkelijk zelfrespect om des Heiligen Geestes wil een halt toe te roepen; en weer onszelf te worden. Ik weet wel, dat ge dan van de overzijde den wind van voren krijgt; en men u antiek, kerkistisch, conservatief ,zelfs hooghartig en eigengerechtig, ja farizeesch hoogmoedig noemt. Dit deere ons al te gaar. niets. Dit alles moeten wij veel liever dragen, dan dat wij toelaten, dat de Kerk van haar oorspronkelijke positie en glorie worde beroofd. Ook hier geldt inderdaad, dat wij de smaadheid van Christus grooter rijkdom moeten achten dan de schatten van het Egypte der neoreligie-bewegingen. — Handhaven wij toch om Gods wil het specifieke karakter van de Kerk.
Hier speelt nu juist een geweldige factor een groote rol. Ik bedoel dit: n.l. er wordt veel, ook ten deze, ik zou haast zeggen „gezwamd” over de Kerk, haar taak en plaats, haar kansen, haar „successen” en wat dies meer zij. Maar telkens blijkt, hoe de opvatting over wat de Kerk eigenlijk is, hier scheef gaat. Immers meerendeels is het begrip Kerk niet zuiver gehandhaafd gebleven. Men beschouwt haar vaak te zeer als de „Volkskerk” en niet naar Gods woord en de Geref. Belijdenis, als de „gemeenschap der heiligen”.
Men staat in den regel met zijn kerkbegrip geheel buiten het Verbond. De kerk is voor al deze critici in den regel niet veel anders dan een evangelisatie-vereeniging; een religieuze winkel; men maakt er tegenwoordig practisch soms een soort heilsleger van, op vrij ernstige leest leest dan geschoeid. Zoodoende is het fijne karakteristieke, geestelijke begrip totaal zoek geraakt. En dan krijgt men het: de kerk heeft geen vat meer op de menig-te; de kerk is niet bij, is muf, gaat niet de straat op; is niet smakelijk, niet pakkend genoeg in haar boodschap; zij moet zich herzien, en wel zóó, dat de menigte, vooral de jeugd, haar weer up to date, en vooral interessant vindt; en anders moet de preekstoel maar op straat worden gezet, op ‘t plein vóór de kerk.
Maar met al dat „moois” is men bezig om de kerk als kerk af te breken, haar eigen karakter te vernietigen, en feitelijk haar eigendommelijkheid te verloochenen. In naam van kerk wordt de kerk vernietigd.
Vergeten wij toch niet, dat de kerk als instituut, iets anders is dan de arbeid der evangelisatie, die van haar dient uit te gaan.
Wie b.v. een preek gaat houden in de kerk als de vergadering der geloovigen (want dat is zij toch naar eigendommelijk karakter), op de manier van een revivalmeeting, doet aan de kinderrechten der geloovigen te kort. Getuige dan ook, hoe zij die „spijze” willen hebben als geloovigen, het maar o zoo kort uithouden op groep-sa men kom sten. De bediening des woords en der sacramenten, met die der gebeden incluis, is geheel anders van karakter, dient dit althans te zijn, dan de boodschap, die moet gebracht worden aan de wereld buiten de kerk. Al mag de be-keeringsboodschap niet ontbreken.
Wij kunnen twee dingen constateeren:
1e. Als de kerk aan de vergadering der ware Christen-geloovigen in haar midden het woord bedient, naar den eisch van de kerk en haar wezen zelf, dan zal de buiten-kerkmensch, de wereld met name, daar -weinig of niets aan hebben. Evenmin als b.v. de koeli’s een concert van Mengelberg zullen kunnen waardeeren, maar moet daarom Bach en Beethoven en Wagner niet meer gehoord worden?
2e. Als de kerk de boodschap brengt, naar de draagkracht en mentaliteit van het buiten-kerk-publiek, dan komen de „kinderen der huizes” niet aan hun bekomst toe.
En nu is het een zeer merkwaardig verschijnsel, dat zeer velen, die de Groep-beweging voorstaan, het met het kerkbegrip niet al te nauw nemen, en vandaar dat zij met critiek op de kerk en met allerlei „zieke” ideeën over kerk en prediking naar voren komen.
Men schijnt vaak niet eens homiletisch goed meer te weten, wat „preek” betee-kent, als bediening des woords voor de gemeente Gods. Geen wonder, dat de verwarring Babylonisch is, inzake de verhouding tusschen Groep en Kerk; — ja men in zijn verdooldheid mee holt en mee zingt in ‘t koor: de kerk moet zus en de kerk moet zoo.
Lat men eerst zijn kerkbegrip eens grondig reformeeren; en …… eigen zelf óók. Want waar al op de kerk critiek , moge passen of aanwijzingen van nieuwe richtlijnen van noode zijn, daar vergete men toch nooit, dat de redding der kerk niet moet gezocht worden in revivals, maar in reformatie.
Hier ware nog bijzonder op te merken, dat wij, in onzen tijd met name, de bediening des woords geheel intact moeten laten. Doch daarnaast plaats is voor prediking wel door, zij het ook niet sociaal voor de kerk in engeren zin, taak van den prediker is alereerst om gemeente Gods als zoodanig te wek Maar dit sluit niet uit een prediking apart daartoe ingesteld,voor de „wereld" en evenzeer acht ik het lang niet overbodig om in bijzondere samenkomsten licht van Gods woord op meer intellectueele wijze te doen stralen over de hedendaagsche vraagstukken.
Alles te saam: ontgroeid, aan het zuivere kerkbegrip der Schrift, heeft men geen verstand meer van de „keuken”, die voor de kerk moet dienen.

(Wordt vervolgd.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 oktober 1937

De Wekker | 4 Pagina's

De Oxfordbeweging (6)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 oktober 1937

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken