Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Pinksterprediker. (1)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Pinksterprediker. (1)

7 minuten leestijd

Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij joodsche mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijne woorden tot uwe ooren ingaan.Handel. 2:14.

Maar Petrus. . . .
Wat zijn de wegen en de handelingen des Heeren toch wonderlijk! Petrus, is de jonger, die den Heere verloochende. Zeker, Petrus is door Jezus na Zijn opstanding opgezocht en de Heere heeft hem in zijn ambt heerlijk hersteld. Maar waarom wordt Petrus nu juist verwekt om de pinksterpreek te houden? Petrus is de vurige apostel; hij houdt zijn eigen karakter, doch door genade geheiligd. De Heere heiligt de gaven en talenten, welke wij bezitten en door de zonde verdorven hebben, door Zijn wederbarende genade. Dat zien we in Petrus. De vurige jonger is nu heilig aangevuurd, aangevuurd door den Geest, Die onder de vuurteekenen was gekomen. De Trooster was gekomen en we kunnen verzekerd zijn, dat ook Petrus vertroost is geworden door den Geest des Heeren. Wij moeten niet meenen, dat Petrus nu optreedt om zijn bevinding te vertellen. Niet, dat dit niet tot verheerlijking des Heeren zou geweest zijn; Gods kinderen moeten tot eere des Heeren Zijn daden vertellen. Mochten wij maar meer hooren: Komt, luistert toe, gij Godsgezinden, gij die den Heere van harte vreest; hoort, wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest…. Maar de Heere verwekte Petrus hier tot hoogere dingen. Het gaat hier om de heilsopenbaring. De Geest, Die uitgestort is, verklaart bij monde van Petrus het heerlijk feit. Toen Jezus opgestaan was, verklaarde Hij de Schriften om aan te toonen, dat alles alzóó moest geschieden, gelijk het gebeurd was. En als de Heilige Geest uitgestort is, drijft Hij Petrus aan om het machtig wonder te prediken en te verklaren. Natuurlijk heeft Petrus de vrucht er van genoten. We zullen wel doen op elk Pinksterfeest, als we letten op het nauwe verband tusschen Geest en Woord, opdat ook onze zielen recht onderwezen worden ten eeuwige leven. Daartoe moeten ook wij vervuld worden met den Heiligen Geest. Dan zullen we, als Petrus, kunnen staan, tegenover allen en alles, wat God en Zijn werk tegenstaat. Dan zullen we vertroost worden met Petrus, hoe diep we ook gevallen zijn.
Maar Petrus….
De eens voortvarende en zichzelf overschattende Petrus is nu de uitverkoren prediker; de man, die eens moest hooren: ga achter Mij, gjj satanas, staat nu voor Jezus om Hem te prediken in Zijn volheid en heerlijkheid; de man, die eens naar het zwaard greep in den hof van Gethsemane om Jezus te verdedigen tegen Zijn vijanden, grijpt nu naar het zwaard des Geestes om den Christus te preeken, ook voor het oor der spotters. Petrus doet dit als het wondere heilsfeit geschied is, als de Heilige Geest is uitgestort. Petrus zal getuigen van de wonderen des heils, door den Pinkster-Geest Zelf bekwaamd. Petrus kan daarom niet zwijgen; de steenen zouden gesproken hebben, als hij gezwegen zou hebben. Zwijgen kon hij, als hij persoonlijk bespot zou worden; maar hier wordt de Heilige Geest bespot, zoo niet gelasterd. Tegen die spotters treedt hij op, bindt hij den strijd aan, getuigt hij en protesteert hij. Zoo leert ook elke levende ziel doen. Persoonlijke spot kunnen we desnoods stil verdragen, maar tegenover spotters met het werk des Heeren kunnen en mogen we niet zwijgen. Als Petrus optreedt, aangedaan met kracht uit de hoogte, dan zien we in hem een actie van den Geest, Die pas is uitgestort. Wij zien de openbaring van de kracht uit de hoogte, tegen de kracht uit de diepte. De geest uit den afgrond zoekt zich te meten met den Geest uit den hemel. Wij zien ook hier dus den geestelijken strijd, die zich op elk levensterrein openbaart. Welzalig allen, in wie zich de actie des Heiligen Geestes openbaart. Zij kennen en openbaren de vrucht van Pinksteren.
Maar Petrus….
Zie, daar rijst hij van zijn zetel en staat hij in het midden der mededienaren. Hij beheerscht allen: godvruchtige joden en jodengenooten, trouwe geloovigen en grinnikende spotters. Petrus zal spreken en in hem spreekt de Heilige Geest; in hem spreekt ook de gemeente van Christus, die vervuld is met dien Geest. Vurig spreekt hij, doch bezonken, de Pinksterprediker. Lees met aandacht zijn preek. Schijnbaar is deze preek heel niet in orde. Maar op den Pinksterdag blijkt reeds duidelijk de vervulling van Jezus’ woord, hetwelk Hij van den Geest gesproken had: Deze zal Mij verheerlijken. En dat komt in de Pinksterpreek zoo heerlijk uit, en daarom is deze preek zoo rijk, zoo troostvol, zoo God-verheerlijkend. En daarom is deze preek zoo beschamend voor het ongeloof.
Petrus spreekt staande…. Hij staat vast, rotsvast; hij staat ingeworteld in den Christus en vervuld met den Geest Gods. Hij staat sterk door de kracht uit de hoogte en hij spreekt vrijmoedig door de ondersteuning van den Heiligen Geest. Hij zinkt nu niet en roept nu niet: Heere help mij, want ik verga. Hij ziet nu op den Christus en vreest de kokende golven der helsche woede niet. En dit is dezelfde Simon, die eens vreesde voor een dienstmaagd. Hij staat hier in majesteit der rust, als een die weet, welke dingen hij zijn tegenstanders te zeggen heeft. Het heilige vuur brandt in zijn binnenste en slaat uit in vlammende woorden. Welk een prediker is deze staande Petrus.
Maar Petrus….
Hoe blijkt ook hier, wat de Heilige Geest maakt van gevallen zondaren. Petrus lag ook dood in de misdaden en de zonden. Het was reeds enkele jaren geleden, dat de Heere hem riep om Hem te volgen en apostel te zijn. Wij allen worden niet tot het ambt geroepen, maar wij allen moeten wel met een zaligmakende roeping geroepen worden. En wie zoo geroepen wordt leert zich door Woord en Geest een ellendige, een ledig vat kennen; die leert zoo goed verstaan hoe nameloos ongelukkig hij is; die leert, wat het zeggen wil, onverzoend tegenover God te staan en voor eigen rekening te leven. Wie zaligmakend bearbeid wordt, wordt een volgeling van Jezus; een biddende en bedelende volgeling. Dan is de liefde Gods in ons hart uitgestort door den Heiligen Geest. O we zeggen met Petrus, dat we zeker volgen zullen, waar de Heere ons ook roept. We kunnen wel over de golven gaan. Maar…. als de Heere spreekt van opgaan om te lijden; als we in de lijdenszaal zijn en het lijden en het sterven komt op ons aan…. dan blijkt, hoe zwak we zijn en hoe gemakkelijk we ook den Heere verloochenen. Wie kent niet de tijden van bittere smart over deze zonden en de tijden van zieleweelde na het opzoeken van Jezus? Maar Pinksteren geeft nog zooveel meer. O Die Geest vervult; Die Geest heft op, leidt in, brengt tot het mondige kindschap en tot zekerheid des geloofs. Nu vreest Petrus niet. Nu staat hij, tegenover de vijanden en de vijandschap. Nu staat hij als apostel en als kind.

Den Haag. v.d. MEIDEN.

Heerlijke weldaad. Staan ook wij zoo in de practijk des levens? Kennen en beleven wij zoo de vrucht van Pinksteren? Dan genieten wij ook den troost, welke deze Trooster biedt. Wij leven in een tijd, in welken alles zoo wankel-baar, zoo onvast is. Velen worden door twijfelzucht aangegrepen en hebben geen houvast voor den tijd en voor de eeuwigheid. Welzalig, die met Petrus, door de werking des Geestes vast staan, onwankelbaar vast, voor tyd en eeuwigheid.

Den Haag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 3 June 1938

De Wekker | 4 Pagina's

De Pinksterprediker. (1)

Bekijk de hele uitgave van Friday 3 June 1938

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken