Bekijk het origineel

Leestafel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Leestafel

3 minuten leestijd

Hoe verzorg ik mijn mond, door A. E. M. Aldus, Tandarts, uitgave van La Rievière & Voorhoeve te Zwolle, prijs f 0.40.

Dit boekje uit de Blauw-Wit Serie No. 13 geeft zeer goede raad voor mondver- zorging. Voor volwassenen zoowel als voor onze jeugd de moeite waard om er kennis van te nemen. Velen denken aan hun gebit als het te laat is, en voor velen is de tandarts een verschrikking. Daarom is het goed zulk een lectuur eens te lezen.


Ontvangen; het Jaarboekje 1939 van de Geref. Vereen. van drankbestrijding.

Dit is een handig Jaarboekje, waarin met de gewone almanak-rubriek, de Statuten der Vereeniging, vele gegevens over de drankbestrijding te vinden zijn. Tevens dient het als propagandamiddel voor de Geref. drankbestrijding. Onder den titel „De intellectueelen en de geheel onthouding”, schrijft Ds. W. Ramaker van Kampen een roerend stukje, dat tot ernstig nadenken stemt. De lezing er van kan ik aanbevelen.


Rondom het land van morgen. Uitgave Spiegel-Serie te Wageningen .Prijs f 4.90 of…. f 1.40.

Dat is toch een groot verschil in prijs! f 4.90 of f 1.40. En toch is het zoo. De abonné’s van de Spiegel-Serie betalen slechts f 1.40. En dat voor zulk een pracht-werk. De inhoud, zoowel ols de zeldzaam schoone foto’s, geven dit boek een bijzondere aantrekeklijkheid. In pakkende tafereelen beschrijft K. Norel het land rondom de Zuiderzee, waar zooveel schoons is te genieten onder de eenvoudige visschersbevolking. Het leven van den jongen Geert, die naar zee wil, wordt in een klimmende verhaaltrant beschreven en geeft een goede kijk op het vis-schersleven, dat zoo langzamerhand aan het wegkwijnen is rondom het land van morgen. De schrijver herinnert er aan, dat dit visschersvolk in de smeltkroes moet nu de wortels van zijn bestaan worden doorgesneden. Maar niet zonder een hoopvol toekomst licht hij erop, dat voor zee land in ruil komt, waar nieuwe bronnen van volkswelvaart en volkskracht worden aangeboord.
Ik hoop zeer, dat de schrijver zich in dit toekomstbeeld niet heeft bedrogen. Maar hoe dit zij, het boek is een schilderstukje van avondschoon en morgen-gloren. Ik kan begrijpen, dat de Uitgever meldde, dat reeds maatregelen getroffen zijn om den derden druk gereed te maken.


De plaats van de Christelijke leeszaal in ons volksleven, door Dr. J. Kaxsemeijer.

Die boekje is een uitgave van den Bond van Chr. Openb. Leeszalen, adres Rozenhof 18, Dordrecht. Nog veel te weinig is ons Christenvolk doordrongen van de groote noodzakelijkheid eener Christelijke leeszaal ter plaatse. Terecht wijst de schrijver er op, dat wij hier staan voor een belangrijk stuk Christelijke volksontwikkeling. Vooral ons opkomend geslacht moet hier geharnast worden in den geestelijken kamp onzer dagen. Er zijn vele, vele gevaren, en de Christelijke leeszaal kan een arsenaal worden. Zij neeft een eigen cachet en zij heeft haar eigen lectuur. Laat de bezoeker van de neutrale leeszaal eens vragen naar alle boeken en brochures de laatste jaren verschenen over ‘t Duizendjarig rijk, over Oxfordbeweging, over geboortebeperking en laat hem dan de proef herhalen bij een Chr. inrichting; het verschil zal frappant zijn, Blz. 6.
Ja waarlijk zoo is het. Op dit terrein is nog veel te doen. Maar het Bestuur van den Bond wil gaarne voorlichting geven over subsidieering en organiseering en samenstelling van Bestuur enz. enz.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 januari 1939

De Wekker | 4 Pagina's

Leestafel

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 januari 1939

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken