Bekijk het origineel

De Catechisatie en de ouders

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Catechisatie en de ouders

5 minuten leestijd

De ouders hebben bij den Doop van hun kind een belofte afgelegd. Vader en moeder hebben dit gedaan. Wij, christelijke gereformeerden, zijn er sterk voor, dat de moeder bij den Doop van haar kind aanwezig is. Een der argumenten is, dat de moeder zulk een groot deel in de opvoeding heeft. Wij laten nu die zaak en dat argument rusten, maar waar is zeker, dat de moeder een groot deel van de opvoeding der kinderen te ver-richten heeft. Denkt gij, moeders, nu al-tijd met zooveel ernst aan die taak, als ge met ernst er op aandrong bij den Doop van uw kind aanwezig te zijn in Gods Huis? En hoe staat het met u, vaders? Wanneer we zouden vertellen uit ons ambtelijk leven, dan zouden we heel wat mee kunnen deelen. Wanneer ge een vader wijst op zijn plicht, omdat hij niet zorgt, dat zijn jongen op de catechisatie komt en dan aan dien jongen van 13 jaar hoort vragen: „Wil je nu wel gaan Jan, nu de Ds. het zegt, dan staat ge toch verbaasd. De ouders moeten de kinderen opvoeden in de leering en vermaning des Heeren. De Dordtsche Synode van 1618—’19 wees er in de 17e sessie op, dat het catechiseeren allereerst moet geschieden in de huizen der ouders. De kinderen moeten in de religie vlijtig onderwezen en tot de vreeze Gods ernstig vermaand worden. Die huiscatechisatie moet dienen tot oefening in de heilige geboden. De ouders moeten de Schrift met de kinderen lezen en bespreken en de voornaamste Schriftuurplaatsen laten ten leeren. Bij den Doop hebben de ouders beloofd aan het onderwijzen mee te werken. Calvijn wees ook op dit werk. Hij wijst op de discipline, welke uitge-oefend moet worden door de kerk en schrijft: „Indien deze disciplien hedendaaqs plaats had, voorwaar de traagheid van sommige ouders zou opgescherpt en verbeterd worden, dewelke de onder-wijzing van hun kinderen, die zij nu als een zaak, die hun niet aangaat, zorglooslijk verzuimen, alsdan niet zonder openbare schande achterwege laten”. Calvijn schrijft dit in verband met het afleggen van Geloofsbelijdenis op jeugdigen leeftijd. (Inst. IV, 19, 13). Wij wijzen in dit verband op de plicht der ouders in verband met het catechiseeren. Wij hebben het zoo dikwerf over onze vaderen, maar die vaderen worden wel vaak geprezen, maar niet zoo vaak gelezen en nog minder nagevolgd. En als de catechisatie verwaarloosd wordt, blijven de nadeelige gevolgen er van voor de gemeente niet uit. Meermalen heb ik de klacht gehoord: „De kinderen begrijpen de vragen niet”; of: „de kinderen begrijpen de les, welke zij leeren moeten, niet”. Maar begrijpt gij de les, welke voor de catechisatie is op-gegeven. ouders? Hebt gij in uw jeugd werk gemaakt van het catechetisch onderwijs? Verstaat ge niet, dat gij allereerst met uw kinderen de les moet be-spreken, als zij haar niet begrijpen? Al is het waar, dat er ambtelijk onderwijs is, dat ontslaat u niet van uw plicht. De ouders vergeten dikwerf, dat de kinderen naar de catechisatie moeten en hun les moeten leeren. Zij argumenteeren: „ik heb het te druk in mijn gezin, en te druk met mijn werk; het is ten slotte ook mijn werk niet; de dominee moet er maar voor zorgen. Zou het waarlijk zoo zijn? Heeft vader of moeder geen tien minuten of meer over, als een kind met moeilijke vragen zich tot vader of moeder wendt? Maar het is ook geen zaak van al of niet tijd hebben voor dit werk, de ouders zijn van Gods wegen geroepen hun kinderen mee te onderwijzen. En wanneer de ouders in dit opzicht getrouwer waren, zou het catechetisch onderwijs ook veel meer vrucht dragen. De ouders moeten den ernst van deze dingen verstaan. Het moet bij de kinderen komen tot een nieuwe gehoorzaamheid. Die kunnen de ouders evenmin werken als de ambtsdragers. Maar de Heere werkt middelijk. En de ouders hebben dit ook te verstaan en hun kinderen bidden mee te onderwijzen. Ouders vergeet uw kinderen niet. Vertelt ze al heel vroeg van den Heere en van Zijn dienst. Dringt ze met vaste hand naar Gods Huis. Ik denk niet dat Hanna aan Samuel gevraagd zal hebben: Zeg, Samuel, lieve jongen, wil je wel naar den Tempel? Of blijf je liever thuis? Ben je te moe? Ik denk niet dat Hanna gewouweld heeft: „Als je zoet bent. mag je mee naar den Tempel . Deze Godvruchtige vrouw heeft zich gehouden aan haar gelofte en met vaste hand haar jongen geleid naar Gods Huis en beslist hem onderwezen in de waarheid Gods. Zij heeft dat biddend gedaan en de Heere heeft dat onderwijs, uit genade. gezegend met eeuwigheidsvrucht. Ouders, vergeet uw taak niet. Ouders, vergeet uw kinderen niet. Er is in dit opzicht heel wat schuld te belijden en dus heel wat bekeering noodig, ook in onze kerk. Er is geschreven over reorganisatie van het catechetisch onderwijs. Maar allereerst is er reorganisatie noodig in dit opzicht, dat de ouders weer hun taak verstaan en betrachten. De vrucht er van zal voor de Kerk des Heeren van groote beteekenis zijn en de catecheten zullen met heel wat meer vreugd hun werk ver-richten. Laat een moeder nu eens met dit opwekkend woord winst doen en het niet met een zucht of met wat critiek naast zich neerleggen. Onderwijst uw kinderen beredend, vaders.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 maart 1939

De Wekker | 4 Pagina's

De Catechisatie en de ouders

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 maart 1939

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken