Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Classis Apeldoorn

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Classis Apeldoorn

Kort verslag der gecontin. vergadering cl. Apeldoorn, 8 Mei, gehouden op Dinsdag 25 Juni ’40, te Apeldoorn

10 minuten leestijd

Art. .1 Opening. De voorzitter Ds. L.S. den Boer opent de vergadering. Gezongen wordt Psalm 66:2. Na gebed leest de praeses Johannes 14 vanaf vs. 23, spreekt een welkomstwoord en houdt een korte toespraak in verband met het gelezene. Gewezen wordt op de nieuwe phase, die we zijn ingetreden. Plotseling kwam de nood! Toch niet bevreemdend — want ’t is naar den Woorde Gods en tot een bijzonder doel. „Ik heb ’t U gezegd,eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij gelooven moogt."
Art. 2. Afwezig zijn de afgevaardigden van de gem. Doornspijk, Ermelo, Nunspeet, wegens moeilijke reisgelegenheid en drukken arbeid op het veld.
Art. 3. Rapport studiecommissie splitsing P.S. en classis (Zie K. V. cl. verg. 8 Mei Art. 5-b).
Na eenige bespreking wordt de volgende instructie aangenomen voor doorzending naar de P.S. De classis Apeldoorn gevoelende de onjuistheid in de verhoudingen ten opzichte van de vertegenwoordiging in de P.S. v. h. Midden tegenover de G.S., verzoekt de P.S. wegen aan te wijzen, waarin een evenrediger vertegenwoordiging tot stand komt. Mocht hierdoor splitsing van de classis Apeldoorn noodzakelijk zijn, dan is deze in principe hiertoe bereid.
Art. 4. Ingekomen stukken.
Een tweetal is aanwezig voor kennisgeving aangenomen.
Art. 5. Zendingsdag.
Medegedeeld wordt, dat de overheid geen bezwaar heeft tegen het houden van zendingsdagen. De classis acht ’t zeer noodzakelijk dat ze gehouden worden.Daarom: geen „slappe handen". Nu vooral zijn noodig voor het werk der zending: denkende hoofden, liefdevolle harten, werkzame handen en dragende schouderen!
Waar classic. zend. dag wegens moeilijke reisgelegenheid bezwaarlijk te Apeldoorn kan plaats hebben, bepaalt de classis dat er pogingen moeten worden aangewend om zendingsmiddagen te houden en wel te Apeldoorn, Arnhem en Nunspeet.
Art. 6. Part. Syn. Waar het reizen naar de P.S. te Haarlem moeilijk en langdurig is voor de afgev. der cl. Apeldoorn, zal verzocht worden genoemde vergad. te Utrecht te doen .houden, en wel op17 of 18 Juli.
Art. 7. Rondvraag. Een gemeentevraagt en ontvangt advies in moeilijke zaak. Voorts levert de rondvraag geen bijzonderheden.
Art. 8 Volgende classisvergadering niet 2 Oct. doch D.V. Woensdag 5 Sept roepende gemeente in Apeldoorn.
Art. 9. Sluiting. Ds. Bokhorst laatzingen Psalm 74:2, gaat voor in dank- en smeekgebed, waarna de Praeses de vergaderingsluit.
Namens de classis:
Verslaggever

KORT VERSLAG

der Part. Synode v.h. Zuiden, gehouden Donderdag 27 Juni te ’s-Gravenhage-C.

1. De opening geschiedde door Ds. S.V. d. Molen, voorz. der roepende gemeenteRotterdam-C, die liet zingen Ps. 66 : 3,voorlas Ps. 124, voorging in gebed endaarna naar de gelegenheid des tijds eenernstig openingswoord sprak over 2 Cor.1 :10.

2. Uit het onderzoek der Lastbrievenbleek dat de classes Den Haag, Rotterdamen Dordrecht wettig vertegenwoordigdwaren.

3. In het Moderamen werden gekozenDs. H.Visser, Praeses; S. v. d. Molen, Assessor; M. W. Nieuwenhuijze Scriba enoud. J. V. Dongen Questor.

4. De acta der vorige P. S. werden gelezen en goedgekeurd. In verband hiermee deelde Oud. Nederlof mede, dat de Archieven zoowel van de P. S. als van de G. S. bij het bombardement van Rotterdam verloren zijn gegaan. Voor de P.S. werd thans Rotterdam-W. als archiefbewarende gemeente aangewezen.

5. In samenhang met de notulenbracht Ds. v. d. Molen rapport uit betreffendede zaak van Mevr. v. d. V. en degemeente VI., welk rapport ongewijzigdaanvaard werd.

6. Verslagen der onderscheiden Deputatcn.

Oud. Nederlof brengt verslag uit vande kas der Em. Pr. W. en W. Na breedebespreking werd besloten aan de G. S.voor te stellen om het maandelijks voldoenvan den aanslag der gemeenten verplichtendte stellen.

Ook van de kas E.B.P. bracht oud.Nederlof verslag uit.

Ds. V. d. Molen rapporteerde over den stand der Buitenlandsche Zending.

Over de Jodenzending was geen verslag vanwege het vertrek van den deputaat Ds. Laman. Ook over de kas E.B.P. was geen rapport.

Hierna Pauze. Heropening met het zingen V. d, morgenzang vers. 4.

Ds. Riekel rapporteerde nog als Deputaat Art. 49 D.K.O. over het Emeritaat van Ds. Sluiter op de classis Dordrecht, en zijn plaatsvervanger Ds. de Jong over het examen van candidaat Slofstra op de classis Rotterdam.

Voor het verslag der curatoren werd verwezen naar het verschenen rapport.

Ook aan den penningmeester werd gelegenheid gegeven verslag uit te brengen, waarna zijn boeken door een commissie werden nagezien en accoord bevonden.

7. Verkiezingen. Tot deputaat voorde Jodenzending werd gekozen Ds. A. Dubois pr. en Ds. H. Hoogendoorn, sec. Voor de hulpbehoevende gemeente Ds. Visser pr. en Ds. N. de Jong, sec. Voorart. 49 D.K.O. Ds. J. P. Meyering pr. enDs. M. W. Nieuwenhuijze sec. Voor curatorDs. V. d. Molen pr. en Ds. J. Tolsma.sec. Voor de Buitenl. Zending Oud.J. V. Dongen, aftr.

8. Lastbrief voor de Gen. Synode. Door den Praeses werd allereerst devraag naar voren gebracht hoe de P. S.oordeelt over het al of niet houden van deGen. Synode. Na eenige bespreking gafde P. S. aan den kerkeraad van de roependegemeente Den Haag-C. in ernstigeoverweging om met het oog op de tijdsomstandighedenin 1940 de Gen. ’ Syn.niet bijeen te roepen. Voor het geval detijdsomstandigheden zich mochten wijzigenen de kerkeraad van Den Haag-C.het noodzaak achtte de Syn. alsnog saamte roepen, werden door de P.S. dé volgendeafgev. benoemd:

Ds. S. V. d. Molen

sec. Ds. H. Hoogendoorn

Ds. N. de Jong

sec. Ds. M. W. Nieuwenhuijze’

Ds. J. A. Riekel sec. Ds. L. Kleisen

Ds. K. Groen Sec. Ds. P. Zwier

Ds. D. Driessen sec. Ds. C. Smits

Ds. H. Visser

sec. Ds. J. P. Meijering

Oud. Overduin sec. Starkenburg

Oud. V. Beveren sec. Rijnsburger

Oud. Versteeg sec. v. Doorn

Oud. Alblas. sec. v. Ree

9. Instructiën.

Classis ’s Gravenhage. Een tweetal instructiën, betreffende Zondagsarbeid in Overheidsdienst en het vereenigbaar zijnvan het ambt van Dienaar des Woordsmet het bekleeden van het lidmaatschap van den Gemeenteraad, de Prov. Statenen de Staten Generaal, werden wegens deveranderde omstandigheden van de agendaafgevoerd.

Classis Dordrecht. Een instructie om de conclusie van het rapport Ds. L. Kleisen CS. inzake erkenning van den doop te aanvaarden, werd aangenomen.

Een drietal instructies, op verzoek van den kerkeraad van Vlissingen ingezondenvoor doorzending naar de Gen. Synode,werden niet aanvaard.

Classis Rotterdam. Een tweetal instructies betreffende ’s Zondags reizen eneen z.g.n. mobilisatie-attestatie voor militairenw^erden in verband met de gewijzigdeomstandigheden ingetrokken. In eendrietal andere, die meer interne aangelegenhedenbetroffen, werd door de P.S.advies gegeven.

10. Vaststelling roepende gemeente. Als roepende gemeente voor de P.S. van 1941 D.V. werd Dordrecht aangewezen. 11. Rondvraag en sluiting. Nadat de praeses dank gebracht had aan het moderamenen al de broeders, en de assessorhem bedankt had voor zijn leiding, las hij Ps. 43 en eindigde hij met dankgebed.

Op last van de P.S. v. h. Zuiden.

Ds. M. W. Nieuwenhuijze, scriba. P.S. Mag ik langs dezen weg de scriba der andere P.S. vriendelijk verzoeken mij zoo spoedig mogelijk bericht te sturen hoe hun P.S. oordeelt over het houden van de Gen. Syn.?

Middelharnis, Juni 1940.

Dinsdagavond 25 Juni was de Gemeentevan Middelharnis in grooten getale samengekomen,om de bevestiging van Ds.H. Visser Mz., gekomen van Bunschoten,bij te wonen.

Voor deze plechtigheid was overgekomenhaar geliefde oud-Leeraar Ds. W..F. Laman van Haarlem (C), welke eenkernachtige predicatie hield over Openbaringen1 : 12b en vers 16a.

Thema van Z.Eerw. was:

„Ambtsbevestiging ondanks alles". I. Vanwege den verheerlijkten Christus.

II. Ten nutte van Christus’ Bruidgemeente.

III. Waarom Christus Zijn gezanten blijft zenden.

Ieder punt werd in. den breede en naarde gelegenheid des tijds, maar ook naarde tijdsomstandigheden uitgewerkt, waarnamet een ernstig toepasselijk woordwerd besloten.

Daarna las Z.Eerw. het bevestigingsformulier, waarop een plechtig: „Ja ik, van ganscher harte" weerklonk.

Hierop werd Ds. Visser nog hartelijktoegesproken door Ds. Laman, waarnaZ. Eerw. verzocht hem staande toe tezingen Ps. 20 : 1„waarna deze dienst metdankzegging en gebed werd beëindigd.

Donderdagavond 27 Juni d.a.v. was de Gemeente en zeer vele belangstellenden (de kerk was stampvol) saamgekomenom de intrede van Ds. Visser bij tewonen.

Onder het zingen van Ps. 25 : 2 beklom Z.Eerw. den kansel. Na het votum werd gelezen 2 Cor. 5 van vers 11 tothet einde.

Allereerst deed Z.Eerw. mededeeling, dat zijn bevestiger. Ds. Laman en zijnEchtgenoote ’s middags plotseling naarHaarlem vertrokken waren, daar desnachts een bomaanval had plaats gehadniet ver van hun woning, maar dat door’s Heeren goedheid hun kinderen warengespaard gebleven. Z.Eerw. sprak dewensch uit, dat de Heere hem vergezellenmocht op de reis en voor verdere onheilenmocht bewaren.

Als tekstwoord had Z.Eerw. voor deze plechtige ure gekozen: 2 Cor. 5 : 1 en 20.

Na het voorwoord gaf hij als hoofdgedachte:„De verzoening met God".

I. Gegrond in God.

II. Verworven door Christus.

III. Gepredikt door Zijn knechten.

Ieder punt werd in den breede ontwikkeld, waarna met een ernstig woord vooral tot de jeugd der Gemeente werd besloten.

Vervolgens dankt hij zijn bevestiger Ds. Laman voor zijn bereidwilligheid hem alhier te bevestigen en bidt hem ’s Heeren zegen toe in zijn ambtelijk werk.

Ds. Groen, consulent, en afgevaardigde van Classis, konden niet aanwezig zijn wegens de Part. Synode. Hij hoopte echter ook in dit ressort tot heil van Gods Kerk te mogen samenwerken.

Catechisanten, koster en organist werdeneveneens hartelijk toegesproken. B.en W. waren door ambtsbezigheden verhinderd.De Gem. Secr., de WelEd. HeerBloot, werd ook toegesproken. Vervolgensde Hoofden der Chr. School te Sommelsdijken Middelharnis.

Onder ademlooze stilte en ontroering sprak Z.Eerw. ook zijn ouders toe, die nog steeds in het onzekere verkeeren omtrenthun oudsten zoon en zijn broeder.

Ten slotte richtte Z.Eerw. zich tot de Gemeente en allen, die zooveel gedaan hadden om zijn komst alhier, ondanks de droevige omstandigheden, zoo aangenaam mogelijk te maken. Hij sprak de hartewensch uit, dat Gods volk voor hem zou bidden, opdat hij in staat mocht zijn, deschatten van Christus te prediken.

Br. Mans vertolkte de hartelijke blijdschapvan Kerkeraad en Gemeente, datde Heere den weg gebaand had, waardoorZ. Eerw. tot ons mocht overkomen,en bad hem namens Kerkeraad en Gemeentetoe, dat hem in zijn ambtelijke bedieningalles geschonken mocht worden,wat hij noodig had uit de eeuwige volheid,die voor den armen zondaar inChristus Jezus is. Staande zong de Gemeenteop zijn verzoek haar nieuwenLeeraar toe Ps. 90 : 9.

Ds. Visser eindigde met dankzeggingen liet ten slotte zingen: Ps. 72 : 11.

Onder het verlaten van den kansel viel het orgel in en zong de Gemeente Z. Eerw. toe: Ps. 134 : 3.

Het waren aangename uren voor onze Gemeente, daar de Heere in Zijn onuitsprekelijke goedheid ons na een vacature van 10 maanden weer een eigen Herder en Leeraar kwam schenken. Stelle Hij hem in ons midden tot een rijken zegen.Zijn Naam tot eer.

Namens den Kerkeraad

J. KNAPE Azn., Scriba.

JAARBOEKJE

Scriba van den kerkeraad te Papendrechtis: Jac. v. d. Linden, Westeinde 90.

Beroepen.

te Amsterdam (W.) L. S. den Boer te Arnhem,

te Maassluis. Cand. H. van Leeuwen te Rijswijk,

te Steenwijk. J. M. Visser te Midwolda. te Werkendam: Cand. P. v. d. Bijl te Sliedrecht.

Tweetal.

te Ermelo: Cand. P. v. d. Bijl te Sliedrechten Cand. H. van Leeuwen te Rijswijk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 juli 1940

De Wekker | 4 Pagina's

Classis Apeldoorn

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 juli 1940

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken