Bekijk het origineel

Pastorale Brieven

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Pastorale Brieven

4 minuten leestijd

Beste Vriend!
Het stelsel van Karl Marx heet dan historisch materialisme. We kunnen in ons kort bestek er niet aan denken, om den wijsgerigen inhoud van dit stel sei volledig te ontleden. In hoofdzaak, practisch vertolkt, komt het hierop neer: de materie, de stof is alles. Geen hoger Wezen bestaat. De stof is eigenlijk de God, Deze stof belevendigt en ontwikkelt zichzelf door zichzelf. Alle gebeuren, alle verhoudingen, alle toestanden, alles en alles moet verklaard worden uit de stof en haar evoluties (ontwikkelingen uit zichzelf). De stof en de stoffelijke verhoudingen bepalen het wezen, den aard en het verloop der geschiedenis (historisch); zelfs het z.g.n. godsbegrip en de religie zelf moet daaruit verklaard worden. Het geloof in een hoger Wezen buiten en boven de stof is dus contrabande en staat zelfs de zuivere stofontwikkeling, en alzo ook den socialen welstand in den weg. Geef den mensch een socialen welstand en God en religie zijn niet meer nodig; leer den arbeider (ook die „geestelijk” werk verricht) zijn eigenlijken nood, d.i. zijn slaventoestand kennen, en dito zijn sociale verlossing en...... hij zal God en godsdienst als totaal overbodig uitschakelen. Benjamin Kidd heeft destijds (ik heb de Hollandsche vertaling gelezen) getracht uiteen te zetten, dat gedurende den socialen nood en de verlossingspogingen, de religie de taak (slechts) had, om den mensch het dragen van zijn sociaal lot enigszins gemakkelijk te maken. Met de voortgaande evolutie houdt ook gelijken tred de minder wordende behoefte aan God en religie; tot eindelijk met het bereiken van het sociale ideaal alle idee van een Koninkrijk Gods en der hemelen vanzelf wegvalt. Is de verlossing alzo een sociale verlossing, dan is de arbeider zelf in dit proces de verlosser; één arbeider kan uit den aard der zaak dit niet af; daarom arbeiders, proletariërs van alle landen verenigt U; enz. enz.; alles overbekend. De sociaal-democratie is hierdoor gestempeld als principieel anti-God, en anti-religieus. Men zie hierover breder mijn destijds uitgegeven geschrift over: Socialisme en Christelijke religie. Tegenover de belijdenis van God den Vader en onze Schepping stelt men het geloof (want dat is evenzeer, ja in slechten zin, een ......geloof!) in de eeuwige stof.
Tegenover God den Zoon en onze verlossing staat het proletariaat uit alle landen en de louter stoffelijke bevrijding. Tegenover God den Heiligen Geest en onze wederbaring staat de sociale revolutie.
De z.g.n. nieuwe partij van den arbeid welke een versmelting met de Sociaal-democratie bedoelt, kan daarom den consequenten sociaal-democraat niet bevallen. Geheel consequent en principieel is het dan ook, dat de ras-echte sociaal-democraten het in deze halfbakken nieuwe organisatie niet kunnen uithouden.
Dominees behoren niet in een socialistische gemeenschap, maar ook omgekeerd (onzen socialistisch getinten dominees tot een getuigenis!) echte socialisten kunnen geen dominees-juk in hun organisatie verdragen. De nieuw herrezen sociaal-democratie in ons vaderland heeft, van haar standpunt uit gezien, principieel gelijk. Maar dit is tevens een bezegeling van onzen principielen kijk op de dingen. De wijsheid wordt hier gerechtvaardigd van hare kinderen. Het laat dan ook aan duidelijkheid niets te wenschen over, als in de jongste oprichtingsrede (of liever herstellingsrede) bij de herrijzenis der oude ras-echte sociaal-democratie in ons land de voorzitter onder meer deze woorden eerlijk uitsprak:
„Zooals voor de Calvinisten en Geuzen het geloof in Gods voorzienigheid de bron van hun kracht was en is, zoo putten wij kracht uit Marx’ leer, dat met historische noodwendigheid het socialisme komen moet.”
Hier horen we een geluid allen verdoolden en verdwaalden nieuwerwetschen socialen dominees tot een...... „ontdekkende” predicatie. Deze sociaal-democraat is zuiverder in zijn leer en practijk, dan de bedoelde herders in hun leer.
Daarenboven bevat het socialisme zoveel stenen des aanstoots, op oecunomisch en politiek gebied dat er, afgedacht van godsdienst, een reactie moest ontstaan by hen die vaderlands-lievend gezind waren, en tevens anti-communistisch.
 Dit was allereerst het geval in Duitschland, waar men voor 30 jaar den nederlaag van Duitschland weet aan de socialistische. Marxistische beginselen en invloeden. Dit verwekte een reactie onder den beruchten Hitler.
En uit deze reactie ontstond (uit beginselen die evenzeer niet naar Gods Woord waren) de Nationaal- Socialistische beweging. Deze nu was meer uit pantheistische grondwortelen.

De volgende maal hierover D.V. iets meer.
Met broedergroeten, Gode bevolen,
Uw U toegenegen vriend
en broeder,   G. Wisse.

P.S. We hebben nu een feitelijk Roomsch-Roodministerie; dit is in elk geval in strijd met wat Rome, ook in ons land, altijd bij verkiezingen heeft verkondigd, en wat de Paus telkens heeft gezegd, dat er tot genen prijs verbinding kan plaats vinden met de „rooien” (in allerlei nuances). Maar Rome kan in onderscheiding van...... Luther, ......altijd anders. Zie hierover de vrouw op het beest in mijn laatste boek.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 augustus 1946

De Wekker | 4 Pagina's

Pastorale Brieven

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 augustus 1946

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken