Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Pastorale brieven

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Pastorale brieven

5 minuten leestijd

Beste Vriend!

In onze laatste brieven hebben we er over gehandeld, hoe bij gemis van de vreugde des heils, er bij Gods kind vroeg of laat een heimwee ontstaat naar dat zalige eertijds, gemengd met vernieuwde droefheid; een droefheid welke wederom is uit de liefde Gods; en hoe dit gepaard gaat met hartelijke zielsverzuchtigingen; waarop de Heere op Zijn tijd antwoordt.
Vele en dierbaar zijn ten deze de beloften des Heeren, en waaruit zulk een ziel dan moet leven.
Het is zoo liefelijk vertroostend, hoe de meeste beloften zijn voor de "kleinen”; het Woord van God is vol van de alleraangenaamste toezeggingen juist voor de noodruftigen; zelfs als ze moeten komen met de koorden om den hals. De prediker moge daar wel bijzonder aandacht aan schenken, hoe men toch vooral de troost boodschap heeft te brengen aan het bedroefde en bedrukte Sion. Wie dit niet of slechts spaarzamelijk doet, zou bewijs geven van zijn lastbrief niet goed te hebben gelezen. Inderdaad er is veel namaak werk, waartegen dan ook onophoudelijk ernstig moet gewaarschuwd worden; er is eveneens veel doode rechtzinnigheid, slechts verstandelijke bespiegeling; dat is dan niet zoozeer Doopersch, dan wel meer Libertijnsch. Want men vergete niet, hoe tegenover het ware geestelijke reformatorische werk zich twee booze richtingen verhieven; niet alleen de Doopersche, maar ook de Libertijnsche.
Lees er b.v. Calvijn in zijn geschriften maar eens op na. Uit die z.g.n. Libertijnen kwam straks het kerkelijk liberalisme en modernisme op; en allerlei veruitwendiging van het geestelijke werk Gods, Gelijk we die richtingen in onze dagen eveneens zoo kennen.
Calvijn vond dit ook al zóó schrikkelijk, en was daar evenzeer zóó tegen gekant, dat hij er wel van verklaard heeft, dat als het die richting gold, hij zelfs nog liever naast Rome stond, om dat Libertinisme althans te bestrijden. Ja, ja de éénzijdigheid is tweezijdig.
Het is ten deze ernstig te betrachten, om het Woord als een tweesnijdend scherp zwaard te hanteeren. Maar zooals ik zeide, dit alles moet ons met name als predikers, er niet toe verleiden, om de eigenlijke boodschap voor Sion zelf uit het oog te verliezen; n.l. rijke ontsluiting van de goddelijke troostbronnen; gelijk de Heere juist voor de kleinen, de nooddruftigen, de bekommerden, de bedroefden, de zuchters in Jeruzalem groote en dierbare beloften heeft geschonken.
Ik weet wel, alles hangt uiteindelijk ook hier af van de toepassende bediening des Heiligen Geestes. Maar dat is altijd zoo, met elk stuk uit de heilsbediening. Dat geldt precies zoo, ook van de ontdekking; ook het preeken van ’s menschen schuld, ellende en onmacht zal geen effect hebben als de Heilige Geest het niet krachtdadig toepast. Dan kunnen we die ellende-prediking ook wel nalaten, En toch doet men dit in den regel niet. Terecht. Want het is nu eenmaal des Geestes weg om door de prediking er van het beoogde doel te bereiken. En zoo is het dan ook met de vertroosting der naar God weenende zielen Dit moet door den Heiligen Geest geschieden, zeer zeker, maar de Geest doet zulks door middel van de prediking. Daarom zegt de Heere: „troost, troost mijn volk, zegt ulieder God; en: gij verkondigster van goed boodschap. Verkondiging van dien troost wil zeggen, dat die troostboodschap met gezag, in den Naam van den God des heils moet zijn; en dat de prediker die beloften als moet uitstallen en er mêe moet aandringen, en ze op de zielen moet binden.
Die troost is van zoodanigen aard, dat God zelf er op gesteld is, dat die zielen vertroost worden; dit alles opdat we maar zouden bewogen worden, om dezelve beloften toch niet af te wijzen, maar in de kracht des Geesten te omhelzen.
En als dit dan geschiedt, dan keert de vreugde des heils weder. Ook hier geldt weer, dat alle geestelijke zegeningen door het „kanaal des geloofs” tot de ziel worden gevoerd.
De belofte wordt door de kracht der belofte als zoodanig gezien en omhelsd; toegepast en toegeëigend. Dat er zulke beloften zijn, kan reeds zulk een blijde stemming in de ziel verwekken; voorts het zich uitstrekken naar die belofte geeft menigmaal zoete gewaarwordingen; en het omhelzen derzelve laat nooit nà te ervaren, dat er genezende kracht van uitgaat. Laten nu alle ten deze bedroefden dit recht in practijk brengen. Geloof en nogmaals geloof is de weg. Ook hier. Geloof in de beloften. Niet als ik gevoel dat er genezing komt, — geloof ik; maar omgekeerd: door te gelooven geneest de ziel. Dat is juist de aard en werking van de belofte. Het is als met de bloedvloeiende vrouw. Zij geloofde niet, omdat en toen zij genezing ervoer; maar zij genas, toen ze in de dadelijkheid geloofde; al was het „maar” door met den vinger Jezus’ kleed aan te raken. Zoo wordt die dierbare bede geboren: ik geloof Heere kom mijn ongeloovigheid te hulp. Niet maar kom mijn ongeloof, maar mijn ongeloovigheid te hulp; dat is die ons ingeboren hebbelijkheid en neiging uit onze oude natuur, om altijd maar God af te weren, O, wat een zondige aard wordt hier blootgelegd en bekend. Maar als het geloof gelooft, nu in de beloften Gods weer gelooft, dan komt de bloemkelk van de vreugde des heils uit dezen geloofsstengel weer te voorschijn.
O, hoe wordt dan ervaren, dat de Heere Zijn intrede (weder) doet in de ziel met het alvervullende heerlijke woord: Ik ben de God van Bethel, ja dezelfde.
Ditmaal slechts een korte brief.
De volgende maal D.V. misschien wat meer. De Heere zij ons samen tot een God des heils. Met hartelijke groeten,

Uw U toegen. Vr. en Br.,

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 juli 1947

De Wekker | 4 Pagina's

Pastorale brieven

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 juli 1947

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken