Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

„Van vier gedragen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Van vier gedragen" (1)

7 minuten leestijd

En daar kwamen sommigen tot Hem, brengende een geraakte, die van vier gadragen werd. Mark. 2 : 3

In de ziekenhuizen wordt nameloos veel ellende geleden. Wie vaak in de zalen verkeerde zag het lijden en hoorde het leed uitklagen. De oorzaak van al de ellende is de zonde. Nu kunnen de liefdehanden de zonde niet wegnemen, maar zij kunnen wel de lijdenden helpen. Hebben de verzorgers en verzorgsters een hart vol liefde tot den Christus, dan zullen zij de zieken en deerniswaardigen zoeken te leiden tot den groten Geneesmeester. Dat is „kranken bezoeken" in de goede zin van het woord. Dit is wat anders dan humanisme, dat in het woord van den Heiland, Matth. 25 : 89, v.v., zijn bestaansgrond meent te vinden. De gerechtigheid wordt niet verkregen door het doen van mensen. Maar wel moet er gearbeid worden in het Koninkrijk Gods. Welgelukzalig allen, die het doen in geloof, in liefde tot God en de naasten. En waar is er geen behoefte aan zulke arbeiders en arbeidsters? Inderdaad dan worden nog overal DRAGERS GEVRAAGD.
Jezus arbeidt in Galilea en is gekomen in zijn stad, te Kapernaüm, aan de noord-westelijke oever van het meer Genesareth, de woonplaats van Petrus en Andreas. Hier deed Jezus vele wonderen: Hij wierp de onreine geest uit; genas de moeder van Simon, wierp duivelen uit, verloste de bloed-vloeiende vrouw en genas ook een lamme. Kapernaüm is door dit alles tot de hemel toe verhoogd.
Of Jezus nu gekomen is in het huis van Simeon, weten wij niet. Hij was ergens in een huis. Hij zelf; Hij, die macht heeft de zonde te vergeven en macht heeft om te genezen. Lukas schreef dat daar de kracht was om te genezen. Er kwamen aldaar zovele ellendigen tot Hem, dat er vóór de deur zelfs geen plaats meer was om te staan. En in dat huis preekt Jezus en doet Hij wonderen. Hij brengt allereerst het Woord Gods. De daden en wonderen van Jezus staan altijd in verband met Zijn woord. Ook in dat huis wordt allereerst het profetische Woord beluisterd.
Onder de prediking van het Woord wordt een lamme vóór Jezus gelegd. Zeer aanschouwelijk stelt Markus het alles voor. Die lamme werd „van vier gedragen" naar het huis, waar Jezus was. Blijkbaar zijn zij de trap, die aan de buitenkant van het huis is, opgeklommen, want de deur was versperd vanwege de menigte. Boven gekomen, nemen zij eerst de dakbedekking weg en breken dan de leemlaag door. Daarna laten zij de lamme, op een matras gelegen, daar neer, waar Jezus is. De lamme lijdt aan een ziekte, welke waarschijnlijk uit het ruggemerg ontstaan is. Hij is geheel hulpbehoevend geworden. Anderen hebben zich over hem ontfermd. De dragers kennen de droeve kwaal van de ellendige; zij weten ook dat Jezus macht heeft om ze te genezen. Zij nemen in geloof de toevlucht tot Hem; Hij kan en zal redden. Zij vertrouwen dat hartelijk. De Heere zal uitkomst geven. Hun geloof wordt beproefd, maar zij volharden; het zoekt een uitweg, het worstelt om met de ellendige bij Hem te komen. Ten spijt van alle staketsels, blijft het aanhouden om het doel te bereiken. Het blijft de weg zoeken naar Jezus en laat zich door niets weerhouden. En alle hinderpalen worden weggeruimd. Gij kunt een kurk onder water duwen, maar laat ge de kurk los, dan is die zo weder boven. Het geloof kan van alle zijden worden verdrukt, maar vernietigd wordt het nooit.
Laten wij er allereerst op letten dat de dragers de ellende van hun medemens goed kennen en dat zij geloven dat Jezus de Redder en grote Geneesmeester is. Daarom houden zij aan. Wie eigen kwaal der zonde niet kent en niet gelooft dat Jezus de Zaligmaker is, zal met zijn zonde en ellende niet tot Hem vluchten onder de prediking van het Woord des heils. Maar waar dat geloof wèl is, zal het toevlucht nemen tot den Heiland, die door Woord en Geest zich openbaart. Het Woord predikt ons wie wij zijn door de zonde; het Woord predikt ons dat wij machteloos en onwillig zijn. Maar het Woord predikt ook dat Jezus de Redder is. Het Woord zegt ons dat Hij is in de samenkomst der gemeente; dat daar de kracht van Hem openbaar wordt. Daarom vluchten wij tot Hem; daarom nemen wij de ellendigen mee, klein en groot; daarom volharden wij, omdat de liefde er toe dringt, omdat het geloof weet: de Heer zal uitkomst geven. Door die genade leren wij aanhouden, al maken alle duivelen zich op om ons tegen te staan en al stelt de hel alle staketsels op, al woedt de wereld en al werkt ons eigen vlees op alle wijze tegen. Hij is in huis; Hij predikt de wonderen; Hij betoont Zijn kracht om te genezen. En Jezus, die dient in Zijn ambt als Middelaar, ziet die worstelaars, die niet kunnen rusten aleer zij bij Hem zijn. Hij ziet hun geloof; het geloof van de dragers, en ook het geloof van de verlamde, Jezus zag hun liefde tot Hem; Jezus hoorde de klop van hun hart, welke riep om Hem, Jezus zag hoe de Vader ook deze ellendige tot Hem trok, hoe ook deze ellendige van den Vader Hem werd gegeven. De grote Hogepriester krijgt ook nu heerlijk werk. Dat verheugt Hem. Zo zal de Vader worden verheerlijkt.
Heerlijk, wanneer wij aan Christus op deze wijze veel werk geven. Erskine schrijft ergens: Hebt gij geen zonde te vergeven? Zeg het Hem, want Zijn naam is Jezus. Hebt gij vele noden? Zeg het Hem, want bij Hem is de volheid der vervulling. Hebt gij vele vragen? Zeg het Hem, want Hij is de grote Uitlegger der Schriften. Gebruik Hem voor u zelf en voor anderen. Verzoek Hem te komen in uw huis, in uw hart, in de kerkelijke samenkomsten. De Heere doet wonderen. Hij vergeeft de zonde. Hij maakt vrij van schuld en vloek, Hij ontfermt Zich over zondaren als een Manasse en een Saulus,
Hoe rijk is dit Evangelie. Het Woord van God laat die rijkdom horen en spreekt ons van de grote wonderen der genade. De dragers geloofden in Jezus; zij kenden de kwaal van de verlamde en vertrouwen op het Woord van Jezus, Hij is de Redder. En zij zijn niet beschaamd uitgekomen, gelijk het kostelijke Evangelie ons meldt. De ontvangst was verassend; de uitkomst was Gode verheerlijkend. Laat dit nu dringen tot arbeiden; laat dit in ons persoonlijk leven ook dringen tot vluchten naar Jezus.
Let allereerst goed op het verband. Jezus sprak het Woord. Hij preekte het Evangelie der behoudenis. Hij deed dat anders dan de Schriftgeleerden, die zich ergerden aan het doen van Jezus. En onder die prediking deed Hij de wonderen. Jezus laat nog prediken; Hij doet nog wonderen. Door Zijn Woord en Geest. Hij doet de wonderen der genade. En wij mogen ook met onze tijdelijken noden tot Hem de toevlucht nemen. Ook als zieken en ook met onze zieken. Al sluit dit de middelen niet uit, Jezus Zelf heeft wel slijk gebruikt, Wij moeten echter de middelen niet boven Hem stellen.
Dan moet het geloof ook goed verstaan dat geloofsbeproeving niet is uitgesloten. Waar de kracht van Jezus aanwezig is om te genezen, werkt de duivel ook. De grote tegenstander werpt alle staketsels op, welke hij aan kan brengen. Het slangenzaad blijft woeden tegen het Vrouwenzaad. De wereld staat Gods kind tegen op allerlei wijze. Ons vlees is vlees, d.w.z. dood, vijandschap tegen God. Wij hebben ons vlees niet mee, nooit mee. Alleen het geloof dat door de liefde werkt, zal volhouden, zal volharden en zal overwinnen. De dragers kwamen niet beschaamd uit; de verlamde kwam niet beschaamd uit, want de Heere geeft de wens van allen, die Hem vrezen; hun bede heeft Hij nimmer afgewezen, Hij heelt de gebrokenen van hart; Hij geneest. Loof Hem, die uw krankheden kent en liefderijk geneest. En meer doet: Die van het verderf uw leven wil verschonen en met goedheid en barmhartigheid u wil kronen.
En vergeet dan uw naaste niet.
L.H. van der Meiden

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 februari 1952

De Wekker | 4 Pagina's

„Van vier gedragen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 februari 1952

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken