Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

7 minuten leestijd

Het verbond der verlossing. Antwoord op de vraag: Twee of drie verbonden? door Prof. J.J. v.d. Schuit. Verschenen bij drukkerij Weissenbach te Sneek. 39 bladz. Prijs ƒ 1,—.
Hier ligt de rede die Prof. v.d. Schuit hield bij de overdracht van het rectoraat aan onze Theol. School in Sept. j.l. voor ons. Het is een eenvoudige keurige uitgave.
Wie meent hier veel geleerdheid en onverteerbare citaten en aanhalingen te vinden heeft het mis. De auteur heeft zich met opzet daarvan onthouden omreden hij in dit woord een bijdrage begeert te leveren tot het gesprek dat over het aangegeven onderwerp gevoerd wordt, een gesprek dat niet alleen tot theologen beperkt blijft, maar waaraan ook deelgenomen wordt door veel eenvoudigen, die belang stellen in de bewaring van het gereformeerd belijden.
Het gaat in dat gesprek over de vraag of er twee of drie verbonden te onderscheiden zijn, n.l. verbond der verlossing, verbond der werken en verbond der genade. In sommige kringen meent men dat verbond der verlossing en verbond der genade vrijwel gelijk te achten zijn. Hier valt met name een verschil tussen Geref. Gemeenten en Chr. Geref. kerken te constateren en ook tussen Kuyperiaanse opvattingen en de belijdenis der Afgescheiden kerken.
Over deze vraag nu wil dit woord licht ontsteken.
Het laat wat van de geschiedenis in verband met deze vraag zien; het wil aanwijzen, hoe op grond van de Schrift deze vraag moet beantwoord worden, en het doet zien van hoe rijke betekenis het geloof in het verbond der verlossing voor de praktijk van het geestelijke leven is.
Of hier nu alle vragen worden opgelost? Wie zal het verwachten? Binnen het bestek van een rede als deze verwacht men dat niet. Het gaat om een visie op de vraag als zodanig.
En dan wordt hier een klaar gezichtspunt geboden. Drie verbonden is het positieve antwoord, dat hier gegeven wordt.
Persoonlijk had ik graag gezien dat de verbanden tussen verbond der verlossing en verbond der genade nog meer waren belicht.
Maar dit is eigenlijk een onderwerp op zichzelf. Wie weet geeft Prof. v.d. Schuit nog niet eens een studie over het genadeverbond. Daar zou hij velen een dienst mee bewijzen.
Laat men hier nu al vast mee beginnen. Naar ik meen ligt de prijs van dit geschrift niet hoog.
Neem en laat u leren!
W. Kremer.


De huidige stand der Oud-Testamentische wetenschap.
Prof. Dr. G.Ch. Aalders gaf 17 November 1950 zijn afscheidscollege. Hij had de leeftijd van 70 jaren bereikt. Deze hoogleraar deed aan de V.U. zijn intree in 1920. Het onderwerp van zijn inaugurale rede luidde: Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap. Als het tij kentert, dan is het tijdstip aangebroken waarop de vloed zijn hoogste stand heeft bereikt, en de val van het water intreedt", sprak Dr. Aalders toen. In zijn afscheidsrede toont hij aan dat de „val" verder is gegaan. Voor de gewone lezers wil dit zeggen dat de Oud-Testamentische wetenschap steeds gunstiger staat tegenover het O.T. zoals wij dit kennen. Dat is om ons dankbaar te stemmen. Steeds meer wordt ook de tekst van het O.T. als juist erkend. Dr. Aalders toont o.a. aan dat al de beschouwingen over het boek Deuteronomium (het zou in de dagen van Josia zijn ontstaan, geheel of gedeeltelijk) van de zijde der critici, te verwerpen zijn. Laten de theologen er goede nota van nemen. De „tij-kentering werkt door. Dr Aalders wijst ook op enkele geleerden, die de eenheid van het boek Jesaja handhaven. Wij zijn er dankbaar voor. Ook voor het feit dat Dr. Aalders zelf die eenheid handhaaft. Wij geloven dat dit juist en Bijbels is. Ook toont hij aan dat er „een terugkeer is naar het begrip openbaring in de Oud-Testamentische wetenschap", maar de vreugde er over kan nog niet onverdeeld zijn. Er blijft dus voor de gereformeerde Oud-Testamentici nog overvloedig werk, ook in dit opzicht. Meer noemen wij maar niet.
Wij hebben de rede met veel genoegen gelezen. De Heere zegene de emeritus-hoogleraar, die nog hard werkt, en geve hem een rijke levensavond. De uitgave is van J.H. Kok, dus, uitstekend.
L.H. van der Meiden


Verleidende geesten, door Ds. A.B.W.M. Kok. Uitgave van J.H. Kok te Kampen. Pr. geb.
ƒ 5.90.
Dit is nu al de derde druk, een bewijs, hoe dit boek alom gevraagd wordt. We lezen in de Schrift „beproef de geesten, of ze uit God zijn". Het is meer dan ooit de tijd, dat oud zoowel als jong zich wat op de hoogte stelt van de „geestelijke" of „buitenkerkelijke" stroomingen waarin velen ondergaan.
Dit boek is een wegwijzer en vertelt U in niet minder dan 18 hoofdstukken veel over de voornaamste bewegingen, die „velen zullen verleiden". Ik noem U: De Soefi-beweging, de Baha'i-beweging, de moderne astrologie, de Mormonen, de Jehova Getuigen, het Spiritisme enz.
Dit boek zal zijn weg vinden. Moge het gezegend worden, opdat velen „den" weg vinden om af te wijken van de paden der hel.
„Verleidende Geesten" herinnert aan het woord uit den Bijbel, dat er zal heerschen een geest der dwaling, opdat zij de leugen zouden gelooven.
Neemt kennis van dit geschrift en gij hebt tevens een gids om de teekenen der tijden te onderkennen.


KALENDER „PRO JUVENTUTE". Uitgave van „Pro juventute" te 's-Gravenhage, Willem de Zwijgerlaan 26. Prijs ƒ 2,75.
H. M. de Koningin heeft van deze kalender gezegd: „Ik hoop, dat deze kalender een plaats in vele gezinnen krijgt". Niet alleen vinden wij hier 13 nieuwe foto's van de vier Prinsessen, die deze kalender verrijken, maar ook om het doel van deze Vereeniging, dat niet anders is dan de ontspoorde jeugd, dan het bedreigde kind te steunen, en ware het mogelijk tot nuttige leden van de Maatschappij op te voeden, is deze kalender zijn plaats in de gezinnen waard. Daarom vraagt deze Vereeniging onze steun, en ge kunt dit toonen door deze mooie kalender met zulke treffende foto's te bestellen.


Leer en vermaan deze dingen, door Dr. H.F. Kohlbrügge. Uitgave van J.P. v.d. Tol te Dordrecht. Prijs geb. ƒ4.50.
Men kan zoo merken, dat de uitgever gevreesd heeft om aan deze uitgave te beginnen. Het zijn een negental preeken van den bekenden Kohlbrügge, maar er staan dingen in, die de uitgever niet al te best vertrouwde, als hij ze toetste aan — ja nu weet ik niet goed wat ik zeggen moet — aan de Schrift of aan zijn lezerskring, Want ook een uitgever heeft een bepaalde kring, gelijk als elk Kerkelijk Blad. Die eerste preek over den doop zat den uitgever wat dwars en hij heeft haar ter beoordeeling gegeven aan Ds. Vroegindewey van Papendrecht. En zie... als zilver is ze uit de smelt kroes gekomen en Van Tol is aan het werk gegaan.
Dit is iets over de geboorte van deze uitgave. Ik zou dit niet genoemd hebben, als de uitgever zelf niet hierop nadrukkelijk gewezen had.
Wie Kohlbrügge leest vindt een begenadigd prediker, maar die de dingen des geestelijken levens op zijn eigen manier zegt. Kohlbrügge laat den mensch neerzinken in „grondelooze modder", maar hij verheft hem in Christus als had zulk een mensch nooit zonde gekend noch gedaan. Wij mogen altijd in des Konings kleederen staan, zegt Kohlbrügge. Maar de meesten staan meestal vóór de kleerenkast, zou Kohlbrügge zeggen. Maar leest die preek eens over het Bruiloftskleed, blz. 45. En als ge die ééne gelezen hebt, komt ge er van zelf toe die andere acht ook te lezen.


DIE DOMME JONA. Prijs ƒ 0,95. DAVID? DE HERDERSJONGEN. Prijs ƒ 0,95.
Beide deze kinderboekjes zijn uitgegeven bij J.H. Kok te Kampen en zijn geschreven door Anne de Vries.
Die sprekende plaatsjes en die pakkende beschrijving zoo geheel naar de bevatting van het kind zijn een welsprekende aanbeveling voor deze boekjes. Ik kan ze U aanbevelen, ouders en kindervrienden, als ge Uw kleintjes wat wilt voorlezen. Wat zullen ze luisteren! Ik weet het uit ervaring, hoe stil die kleuters zitten, als ge uit deze boekjes leest.
Apeldoorn
J.J. van der Schuit

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 maart 1952

De Wekker | 4 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 maart 1952

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken