Bekijk het origineel

Alles Volbracht (slot)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Alles Volbracht (slot)

7 minuten leestijd

Joh. 19:30m. Het is volbracht.

Het is volbracht.
Dat is slechts één woord.
Hij moet dit woord spreken. Dit is de justificatio, de rechtvaardiging, van de Borg, door de Borg. Jezus moet dit woord NU spreken, want straks buigt Hij het hoofd en geeft Hij Zijn geest in de handen van Zijn Vader. De Profeet staat niet in Zijn katheder, maar hangt aan het vloekhout; aan dat vloekhout roept de Profeet het zesde kruiswoord uit. Alles is volbracht tot . . . . in de vloekdood. Zo heeft Jezus Zijn werk voleindigd, (4 : 84) Zijn opdracht vervuld. (17 : 4).
Jezus heeft dus ook vervuld wat de profeten van Hem getuigden. Lees daarbij alleen maar eens Jes. 53. Welk een hoofdstuk. Gods raad is ook vervuld. ALLES is volbracht.
In het gebruikte werkwoord zit de gedachte van: het doel is bereikt. Alles is vervuld. Aan alle eisen is voldaan. God is voldaan; de schuld is betaald. De wet is volbracht. Het éne, allesomvattende, offer is gebracht. (Hebr. 10 : 14)
Wij vielen in de eerste Adam. Wie verlost ons uit die val? Wie torst Gods toorn? Wie maakt ons vrij van de Rechter? Wie slaakt de boeien der zonde en des satans? Wie verwerft de vrijbrief? Wie voldoet in mijn plaats? Wie doorlijdt in mijn plaats wat ik eeuwig in de hel zou moeten lijden? Wie legt de wet het zwijgen op, zodat zij mij niet meer kan vervloeken? Wie schrijft die wet in zijn hart, zodat ik met lust Gods liefdedienst volbreng? Wie neigt mijn hart tot de vreze Gods en hoe kan dat? Op al die vragen, en op vele meer, geeft het zesde kruiswoord het antwoord.
Nader Golgotha met ontschoeide voeten. Vraag of het schijnsel van het zesde kruiswoord u verlicht. En luister, luister eerbiedig, luister met een open hart. Het is volbracht. Hij is om onze overtredingen verwond; om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Het Lam is ter slachting geleid. ALLES is volbracht.
Nu is aan Gods rechtvaardige eis voldaan. De grote Hogepriester heeft volbracht de dingen, welke bij God te doen waren. Deze grote Hogepriester is de enige Scheidsman, Die tussen de Rechter en de goddeloze zondaar Zich stelt. Hij legt de hand op beiden. Hij is de Deur tot de stal der schapen. Hij is de Poort tot het nieuwe paradijs. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. ,
Volbracht is ook alles, wat reeds in de schaduwdienst werd geopenbaard. Brandoffers voldeden niet; die brachten het doel niet aan. Zij konden slechts afschaduwen. Jezus heeft alles volbracht, tot het hoogste doel gebracht.
Alles volbracht.
De levende kerk op aarde en de verloste kerk in de hemelen kan naar de harpen grijpen en het loflied der volkomen verlossing aanheffen. „Hoort het, zondaar met verkwikking". „Die gekruiste. Die Verwonde, Die tot vloek gemaakte en zonde, is de Temmer van de hel, is de Vorst der hemellingen." Hij heeft alles volbracht, „'t Is Gods Woord, dat hier vervuld wordt! 't Is Gods Raad, die hier onthuld wordt! 't Is Gods wil, die hier geschiedt!"
Zo zong onze Da Costa. Terecht wees hij er op dat de Christus leed voor de zonden der verkoornen, in hun strafschuld gans verloornen. Immers: 't Recht van God, op 't felst geschonden, eist voldoening van de zonden. Maar Zijn bloed koopt zondaars vrij. Gerechtigheid en vrede stemmen hier tot vrijspraak mede.
„Ja! volbracht zijn al de woorden,
die de Godsprofeten hoorden!
Ja! vervuld is 't recht der wet!
Onze wonden zijn verbonden,
onze zonden zijn verslonden
en de slangenkop verplet".

Dat is de roem van het kruis. Christus droeg als de grote Plaatsbekleder de vloek der Zijnen. Hij heeft de rijkdom der schuldvergiffenis voor hen verworven. Voor ons, zo wij waarlijk in Hem geloven. Is dit heil onze schat? Is dit heil ons levensbrood? Zalig allen, die in Hem geborgen zijn.
Hoe worden wij van dit heil, deze weldaden, deelgenoot?
Wie tot deze weldaad wordt bearbeid zal leren alles verzondigd te hebben. Wij hebben niet een der geboden van Gods wet gehouden; tegen alle hebben wij zwaarlijk gezondigd. Zo God dus in het recht treedt met ons, kunnen wij niet bestaan. In Zijn weegschaal worden wij te licht bevonden. Wanneer de Heere ons taxeert naar wat wij hebben verdiend, naar wat wij waard zijn, moeten wij verwezen worden naar de hel.
Voor Gods gericht kunnen wij alleen bestaan wanneer de grote Plaatsbekleder tussentreedt. De Rechter ziet dan Zijn WAARDIJ aan. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Zijn gerechtigheid is volmaakt. Zijn leven is eeuwig leven. Zijn voorbede is van onvergelijkelijke kracht. Zijn offerande is tot volkomen verzoening. Hij is van Gode gegeven tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomen verlossing.
Nu weet ik wel dat ik moet komen tot geloven in Hem. Ik weet ook dat ik dan in Christus ben. Ik weet dat ik mij met Christus moet bekleden en dat ik dan voor God rechtvaardig ben. Maar hoe kan ik in dit geweldige tot helderheid komen? De HEERE zegt: Troost, troost Mijn volk; spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe: alles is volbracht. Een iegelijk die in Christus gelooft heeft vergeving van zonden. (Hnd. 10 :43) Maar de ziel van Gods kind heeft niet dadelijk 't volle licht in deze zaken en niet dadelijk de volle kracht des geloofs. In mijn gemis, geheel ontroerd onder de wet des doods, zie ik alleen dat ik voor Gods gericht niet kan bestaan. Nodig heb ik het werk van Gods Geest, Die door het evangeliewoord mijn ziel overbuigt tot geloven. Dan geniet ik niet alleen iets van de vrucht van het volbrachte borgwerk, maar zie ik ook de rijkdom van de vervangingswaarde van dit werk. Dit geeft een gestalte van vrede in de ziel. Naarmate ik op Christus mag zien, zwijgen de beschuldigers. En wanneer God door Zijn Woord en Geest mij verzekert: Ik ben het Die uw overtredingen uitdelg en Ik gedenk uw zonden niet, dan dalen in mijn ziel vrede en vreugde, liefde en blijdschap.
De Heere kan Zijn Woord, ook een bepaald woord, zo krachtig op mijn ziel toepassen, met veel overbuigende en overtuigende genade, dat ik roemen mag: ik ben verzekerd dat. . . . niets mij zal scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. Wij willen met dit alles zeggen dat wij in ons geloofsleven volstrekt afhankelijk van Gods Geest zijn.
Historisch geloof verbindt ons niet met Christus. Oprecht geloof is reeds vrucht uit Christus. Dan is Christus IN ONS.
Toen dé Heere alles geschapen had, zag Hij dat alles zeer goed was.
Wanneer ik IN Christus ben ingelijfd, dan deel ik het alomvattende, volbrachte borgwerk van Christus.
Tussen Genesis (wording) en de Openbaring van Christus aan Johannes, staat het Kruis, waaraan de Christus sprak: Het is volbracht.
Heeft de Heere het goede werk in ons begonnen, dan zal Hij dit ook voleinden.
Hij verlaat niet wat Zijn hand begon.
Heel rijk is, wanneer Gods kind dit gelovig mag inleven. Dat is verkwikking uit de beek van Gods wellusten.
Lezers, buiten dit volbrachte borgwerk missen wij alles. Elke grond der hoop buiten dit volbrachte werk, is een zandgrond, welke eens wegspoelt.
Zolang wij, als kinderen Gods, nog iets willen zijn, nog iets willen doen, nog iets van onszelf in rekening willen brengen, nog op iets in ons onze grond des geloofs zoeken, komen wij niet tot volle vrede. Maar wanneer wij aan ons kruis sterven, gelijk die ene moordenaar, en alleen op Hem zien. Die alles heeft volbracht, dan daalt de vrede in ons hart en spreekt Jezus : Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

„Looft Hem, Die de hel verplette!
Looft Hem, Die Zijn volk ontzette!
Looft uw Koning aan het Kruis!"

v.d. M.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 maart 1959

De Wekker | 4 Pagina's

Alles Volbracht (slot)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 maart 1959

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken