Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd

Kerstboekenkeur 1960 van de C.G Zondagsschoolver. - Staverdenstr. 23, Den Haag.
Onze Zondagsschoolvereniging beijvert zich ieder jaar in het voorlichting geven aan de plaatselijke zondagsscholen t.a.v. de keuze van de Kerstboekjes.
Het is nog steeds een goede gewoonte om onze kinderen bij de Kerstfeestviering een boekje te geven. Er bestaat op dit gebied een grote verscheidenheid. Vooral drie firma's presenteren zich met hun uitgaven: Callenbach, Meinema en Jan Haan.
Bovengenoemde gestencilde uitgave, 40 pagina's tellend, geeft nu een korte rake beoordeling van de verschillende boekjes. Vooral wordt gelet op het geestelijk gehalte van elk boekje. Zo is deze kerstboekenkeur een betrouwbare gids. De boekjes worden in drie groepen verdeeld, als ik het goed begrepen heb: matig aanbevolen, aanbevolen en hartelijk aanbevolen.
We mogen deze „eigen" voorlichting wel op prijs stellen.
Allen, die in welke kwaliteit ook in de komende weken boeken hebben uit te delen, zullen goed doen deze handige gids te raadplegen. Men geeft dan niet klakkeloos, maar verantwoord. En voor deze gids geldt: hartelijk aanbevolen!

J.H.V.


Excursies door de Bijbel.
Dit is een boekje, dat wil helpen bij de persoonlijke omgang met de Bijbel. Het is uitgegeven door de C.N.I., een commissie, waarin samenwerken de Calvinistische Studentenbeweging, de Christelijke Gereformeerde Studentenbond en Sermo-Delft. De uitgave is in de eerste plaats bedoeld voor studenten, maar van harte beveel ik haar aan een bredere kring aan dan die van studenten alleen. Nog te weinigen zijn er, die zich zetten tot persoonlijke Bijbelstudie. Men mist soms ook een geschikte handleiding. Deze uitgave geeft uitnemende leiding. Aan de hand van een dagelijks Bijbelrooster worden verschillende Bijbelboeken besproken. Soms wordt een globaal overzicht van een Bijbelboek gegeven en zijn plaats in het geheel der Godsopenbaring aangewezen. Vervolgens worden verschillende onderwerpen besproken als b.v.: Verhoort God ons gebed? Hoe moeten we de bergrede lezen? Bijbel en natuur e.a. Een veertiental schrijvers hebben aan de uitgave meegewerkt, o.a. ds. van Zwoll, en de proff. Gispen, Schippers, Herman en Nic. Ridderbos om slechts enkelen te noemen. Sommige excursies werden reeds eerder opgenomen in „Sola Fide", het blad van de Calvinistische Studentenbeweging, maar andere bijdragen zijn nieuw.
Ik wens deze handleiding voor het Bijbellezen in handen van velen en vooral van onze jonge mensen. Het boekje is uitgegeven in zakformaat en kost slechts ƒ 2,50. U kunt bestellen door dit bedrag over te maken op girorekening 208865 t.n.v. fascaat C.S.B., Nic. Maesstraat 38b, Amsterdam- Z.

O.


Dr. P.H. Esser: Alcoholisme, Uitg. J.H. Kok N.V., Kampen. Prijs geb. ƒ 12,75.
De bestudering van het verschijnsel alcoholisme heeft met name na de tweede wereldoorlog een grote vlucht genomen. Vanuit allerlei takken van wetenschap heeft men zich met dit probleem bezig gehouden en getracht tot een nadere begripsvorming omtrent de karakterstructuur van de alcoholist, de gevolgen van de verslaving, de maatschappelijke aspecten van het drinken etc. te komen.
Als grote verdienste van het werk van Dr. Esser moet worden genoemd het feit dat hij er in geslaagd is een samenvatting te geven van de belangrijkste literatuur, die op dit gebied verschenen is, welke getoetst wordt aan de jarenlange ervaring, die de schrijver uit het onderzoek en de behandeling van alcoholisten heeft verworven. De overstelpende hoeveelheid materiaal brengt echter soms als bezwaar met zich mee dat de overzichtelijkheid van het geheel te kort wordt gedaan, hetgeen overigens niets afdoet aan de waardering die men voor dit boek kan hebben, waaruit een grondige kennis van zaken blijkt.
Enkele feiten mogen in deze recensie niet achterwege blijven: Alcoholisme is, in tegenstelling tot het z.g. sociale drinken, een ziekte, die voor behandeling toegankelijk is en als zodanig uitzicht biedt op herstel. Terecht wijst de schrijver er op dat het verslaafd zijn aan de drank gewoonlijk al te gemakkelijk als een kwestie van wilszwakte wordt afgedaan; met een groot aantal factoren moet rekening worden gehouden, wil men de alcoholist op een juiste wijze tegemoet treden en behandelen of reclasseren. Naast de grote verscheidenheid in psychische componenten, die tot de ontwikkeling van deze verslaving kunnen hebben bijgedragen, valt ook de aandacht op de lichamelijke aspecten, waaronder de mogelijkheid van een allergie zeker een nieuw licht op het probleem werpt.
De uitvoerige wijze waarop de schrijver ingaat op de behandeling van de alcoholist en de medicamenteuze therapie, geeft aan zijn boek een belangrijk praktisch nut, de grote betekenis en de zegenrijke invloed die uitgaat van het werk, dat door de A.A. (Anonyme Alcoholisten) wordt verricht, moet hierbij in het bijzonder worden genoemd.
Een uitgebreid literatuur-overzicht en vermelding van de adressen en spreekuren van de medisch-maatschappelijke consultatiebureaus voor alcoholisme bieden tenslotte een schat van gegevens aan ieder die uit hoofde van zijn beroep of uit persoonlijke interesse zich met het alcohol-vraagstuk bezig houdt.

Zuidlaren, Dr. J. Venema

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 december 1960

De Wekker | 8 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 december 1960

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken