Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verkiezing en Verantwoordelijkheid (3)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verkiezing en Verantwoordelijkheid (3)

6 minuten leestijd

Het adres van de prediking
De verkiezing, zo heeft men wel beweerd, geeft aan het Evangelie maar één adres, en dat is het adres van de uitverkorenen!
Daar Christus niet gestorven is voor alle mensen, maar alleen voor de uitverkorenen, zo geldt ook de blijde boodschap van het Evangelie niet voor alle mensen, maar alleen voor de uitverkorenen!
Al schijnt deze redenering logisch juist, toch is zij niet naar de zin der Schrift.
De Schrift kent maar één adres voor het Evangelie, en dat is het adres van: zondaren!
Tot deze zondaren behoren ook de uitverkorenen.
Zij zijn niets beter of waardiger dan anderen.
In Adam ligt heel de wereld verdoemelijk voor God!
God alleen kent het adres van de uitverkorenen, en daarom moet het Evangelie gepredikt worden aan alle creaturen, en dan zegt onze catechismus: „dat de Zone Gods, uit het ganse menselijke geslacht, zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren. .. door Zijn Geest en Woord in enigheid des waren geloofs, van het begin der wereld, tot aan het einde vergadert".
In de Canones van Dordrecht lezen wij vervolgens: „Voorts is de belofte des Evangelies, dat een iegelijk, die in de gekruiste Christus gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe; welke belofte alle volkeren en mensen, tot welke God, naar Zijn welbehagen. Zijn Evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof".
Zo is het adres van de prediking, het adres van de belofte des Evangelies dus gericht op zondaren!
Zondaren mogen horen over een gekruiste Zaligmaker!
Zondaren mogen horen over Gods vergevende, verzoenende genade in deze gekruiste Zaligmaker!
Neen! Dan mag de inzet van de prediking niet zijn: deze Zaligmaker is voor u gestorven! maar wel: deze Zaligmaker is voor zondaren gestorven!
Alle uitverkoren zondaren zullen dan openbaar komen in de weg van bekering en geloof, vandaar dat die boodschap des Evangelies, dan ook gepaard moet gaan, met het bevel van bekering en geloof!
Afwijzing van deze boodschap, zo zegt onze belijdenis, „daarvan is de schuld niet in het Evangelie, noch in Christus, door het Evangelie aangeboden zijnde, noch in God, die door het Evangelie roept. .. maar in degenen, die geroepen worden".
Dit geschiedt ook niet „door gebrek of ongenoegzaamheid van de offerande van Christus, aan het kruis geofferd, maar door hunne eigene schuld".
„Maar dat anderen, door de bediening des Evangelies geroepen zijnde, komen en bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelven door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen . .. maar men moet het Gode toeschrijven, die gelijk Hij de zijnen van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, alzo ook diezelfden in de tijd krachtiglijk roept, met het geloof en de bekering begiftigt, en uit de macht der duisternis verlost zijnde, tot het rijk Zijns Zoons overbrengt".
Uit die grote gemeenschap van zondaren trekt God alzo, door middel van het gepredikte Evangelie, Zijn uitverkorenen, tot het wonderbare en heerlijke genadelicht!

De verborgen en geopenbaarde dingen
Is het resultaat van de prediking alzo, de zaligheid, alleen van de uitverkorenen, zo zou de vraag op kunnen komen: is de belofte Gods in het Evangelie vervat dan wel geloofwaardig, is zij welmenend?
Staat mijn adres niet in het boek des levens, hoe zou mijn adres dan kunnen staan op de belofte van het Evangelie?
Hier schijnt een moeilijkheid te liggen.
Deze moeilijkheid is alleen maar op te lossen door te lezen en te betrachten wat staat in Deut. 29:29: „De verborgene dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen".
De adressen in het boek des levens zijn voor ons verborgen.
Die adressen kent God alleen!
De adressen op de belofte des Evangelies zijn ons duidelijk geopenbaard!
Al Gods beloften zijn geadresseerd aan zondaren!
Al Gods beloften zijn ook gegarandeerd, want ze zijn in Christus Jezus, ja en amen!
Ze zijn betekend, vergezeld en verzekerd door het verbond der genade!
Hoe geloofwaardig, hoe welmenend zijn alzo al Gods genadebeloften!
Onze belijdenis zegt dan ook: „Doch zovelen als er door het Evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in Zijn Woord, wat Hem aangenaam is; namelijk dat de geroepenen tot Hem komen. Hij belooft ook met ernst allen, die tot Hem komen en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven".
Kan het duidelijker worden gezegd?
En waar moet u nu mee werken?
Met die verborgen dingen?
Met die verborgen adressen?
Of met die geopenbaarde dingen, met die geopenbaarde adressen?
Juist de geopenbaarde waarheid Gods predikt uw verantwoordelijkheid ondanks het leerstuk der verkiezing!
Iemand heeft de verkiezing, en de prediking van het Evangelie eens vergeleken met een zilveren koord, dat is neergelaten van de hemel tot de aarde.
Het éne deel van dat koord hangt zeer hoog.
Het is verbonden aan het boek des levens.
Het andere deel hangt zeer laag.
Het is verbonden aan de prediking des Evangelies, en op dat zeer laag hangende koord staat geschreven: ,,Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, HEERE, zo Ik lust heb in de dood des goddelozen! Maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijne weg en leve. Bekeert u, bekeert u van uwe boze wegen, want waarom zoudt gij sterven o huis Israëls".
Naar welk deel van dat koord zoudt gij nu moeten zien?
Naar het deel dat zo hoog hangt?
Naar het deel dat reikt tot in het boek des levens?
De vorst der duisternis zegt: ja! u moet eerst weten of ge uitverkoren zijt; u moet eerst uw naam zien staan in het boek des levens!
Inmiddels gaat de kostbare genadetijd voorbij en ieder ogenblik kan het te laat zijn.
De Heere zegt daarom in Zijn Woord: „Heden, zo gij Mijn stem hoort, verhardt uw hart niet"! „Ziet nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid". „Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen".
Zie daarom in het heden der genade naar dat deel van dat koord, dat zo laag hangt, waarop ook uw adres als zondaar staat afgeschreven.
„Bekeert u en gelooft het Evangelie"!
Dan zult ge ook eenmaal dat andere eind van dat koord zien en verstaan, dat uw bekering en geloof vrucht was van onwederstandelijke genade, vrucht was van de verkiezende liefde Gods.

Zeist, M. Baan

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 april 1963

De Wekker | 8 Pagina's

Verkiezing en Verantwoordelijkheid (3)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 april 1963

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken