Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de vergadering van de classis Utrecht op donderdag 2 oktober 1969 te Utrecht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verslag van de vergadering van de classis Utrecht op donderdag 2 oktober 1969 te Utrecht

5 minuten leestijd

Namens de roepende kerk van Zeist opent ds. M. Baan de vergadering. Na gezang en gebed, leest hij gedeelten uit Marc. 13 en Pred. 10, en spreekt een openingswoord, waarin hij opwekt tot waakzaamheid en werkzaamheid.
Na onderzoek van de lastbrieven wordt de wettigheid van de vergadering vastgesteld en het volgende moderamen gekozen: ds. W. Heerma, praeses; ds. P. Beekhuis, scriba; ds. N. de Jong, assessor; perm, quaestor de aanwezige br. H. van Tricht. Ds. Jac.J. Rebel zal de persverslagen verzorgen.
De aan de kerkeraden in tweevoud rondgezonden notulen van de vergadering van 17 april j.l. worden zonder lezing en zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. De proef in dezen blijkt geslaagd — in het vervolg zal de scriba de gestencilde notulen via de roepende kerk tijdig toezenden.
De kerkeraad van Maarssen verzoekt om de beroepen kandidaat, br. H. de Graaf, overeenkomstig art. 4 D.K.O. het peremptoir examen te willen afnemen. De hiervoor nodige stukken blijken allen ter tafel en in orde. Particuliersynodale deputaten zijn aanwezig. Het examen wordt volgens de door de generale synode gegeven richtlijnen gehouden. Na deliberatie van de classis, advies van de deputaten van de part. synode en stemming, die alle in comité worden gehouden, wordt cand. De Graaf de lastbrief door de voorzitter van de classis uitgereikt na ondertekening van het betreffende verbindingsformulier. De vergadering zingt hem toe Ps. 119:9, gew., de voorzitter van deputaten, ds. J. Kampman spreekt hem toe en dankt en bidt Gods zegen voor de toekomst.
Andere ingekomen stukken: a. Dep. Kas Onderlinge Bijstand attenderen er op, dat een aantal gemeenten binnen de classis een of meer keren niet hebben gekollekteerd voor steun aan hulpbehoevende kerken. De betreffende gemeenten wordt hierop gewezen; b. Een drietal brieven, voorkomende op de agenda, n.l.:
1. Een schrijven van de kerkeraad van Hoogeveen, waarin bezwaar gemaakt wordt tegen het optreden van twee predikanten in de classis, die te Hoogeveen zijn voorgegaan voor een comité dat niet uitgaat van de kerkeraad aldaar;
2. Een schrijven, ondertekend door verschillende leden van de kerk te Woerden, waarin bezwaar gemaakt wordt tegen het aannemen van het vrouwenkiesrecht door de kerkeraad aldaar;
3. Een schrijven van een dooplid van de kerk te Zeist in verband met het doen van openbare belijdenis des geloofs;
worden in comité behandeld; c. Een binnen de classis gehouden conferentie van diakenen stelt, daartoe verzocht door de voorjaarsclassis, een tweetal voor, voor classicaal diakonaal correspondent, t.w. de brs. J. Trommel, Hilversum en Kombrink, Utrecht. De classis benoemt hen, resp. als primus en secundus; d. verslag van de zendingsdag door de zendingskommissie van Zeist. De baten zijn in stijgende lijn. De zendingscie wordt hartelijk dank gezegd. De wijze waarop de zendingsdag is voorbereid en verlopen heeft de algehele instemming van de vergadering; e. de kerkeraad van Eindhoven vestigt de aandacht op het feit, dat de gemeente op 8 november a.s. haar veertig-jarig voortbestaan herdenkt. De consulent ds. Heerma zal de classis vertegenwoordigen.
Een instructie van de kerkeraad van Eindhoven komt in behandeling:
De classis treffe een regeling waardoor de stemmingen ter verkiezing van afgevaardigden naar de particuliere synode sneller kunnen verlopen.
Deze stemmingen nemen op de voorjaarsvergadering van de classis een onevenredig groot gedeelte van de tijd in beslag. Dit zou voorkomen kunnen worden wanneer de classis besloot een regeling te treffen, die er als volgt zou kunnen uitzien:
1. Voor de vergadering van de classis krijgt iedere kerkeraad gelegenheid namen te noemen van één of twee ouderlingen en van een diaken, die men geschikt acht om afgevaardigd te worden naar de particuliere synode.
2. De roepende kerk maakt van deze namen een groslijst op, die met de agenda van de vergadering aan de kerkeraden wordt toegezonden.
3. Bij de verkiezing van de af te vaardigen ouderlingen en diaken kan worden gekozen uit degenen die op de groslijst staan.
Na bespreking wordt deze instruktie bij mondelinge stemming verworpen.
Kerkvisitatie-rapporten van de gemeenten Hilversum-Centrum, Meerkerk, Noordeloos, Vianen en Woerden worden behandeld. Visitatie zal nog worden gehouden door di. Eerland en Rebel in Maarssen en Utrecht-N. en door di. Heerma en De Jong in Zeist.
Verslagen: a. van Dep. Fin. Theol. Hogeschool. Het streefbedrag a ƒ 2,80 dient vóór 31 december a.s. afgedragen te worden; b. van Em. kas. Er wordt op aangedrongen aan het streefbedrag te voldoen; c. van de studiecommissie uit verschillende classes inzake studentenpastoraat.
De conclusie van het onderzoek dat deze commissie instelde is om niet over te gaan tot benoeming van een studentenpredikant, maar dat er voorshands behoefte bestaat aan aktieve werkgroepen, bestaande uit vertegenwoordigers uit gemeenten in universiteitssteden ten einde weekend-conferenties te beleggen tot steun en bezinning voor de studenten in de verschillende faculteiten. De classis besluit te benoemen in een werkgroep ds. van 't Spijker — voor Utrecht, en ds. Steenbergen — voor Eindhoven; d. van de kerkeraden van Utrecht-C. en Mijdrecht in zake ambtsdragers-conferenties binnen de classis. Het voorstel tot het beleggen van twee zulke conferenties per jaar vindt steun in de vergadering. De commissie zal een en ander nader uitwerken.
Verslagen naar art. 41 D.K.O. De gemeente van Leerdam wordt Gods zegen gewenst met de komst van ds. van Zonneveld. De consulent ds. Blom zal bij de bevestiging en intrede de classis vertegenwoordigen. Ds. van 't Spijker zal dat doen in Maarssen.
De volgende classis wordt vastgesteld op donderdag 29 april 1970. De kerk van Ameide zal samenroepster zijn. Geattendeerd wordt op het omzien naar een andere vergaderruimte voor de classis. De kerken van Utrecht-Noord, Woerden en Zeist zullen ook een diaken afvaardigen.
De voorzitter sluit om ruim 7 uur de vergadering.

Rebel

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 oktober 1969

De Wekker | 8 Pagina's

Verslag van de vergadering van de classis Utrecht op donderdag 2 oktober 1969 te Utrecht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 oktober 1969

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken