Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag voorjaarsclassis Hoogeveen gehouden op 3 maart 1971

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verslag voorjaarsclassis Hoogeveen gehouden op 3 maart 1971

5 minuten leestijd

Namens de roepende kerk te Emmen opent ds. Vogel de vergadering. In zijn openingswoord gegrond op het voorgelezen schriftgedeelte uit 1 Kor. 12 worden we gewezen op de verschillen in de gemeenten. In de meerdere vergaderingen gaat het om de opbouw van de gemeenten. We dienen samen kerk te zijn. Voorts memoreert hij de ziekte van ds. Noort en de komst van twee predikanten ds. Hilbers voor Hoogeveen en kand. Wubs voor Noordscheschut.
Na onderzoek van de lastbrieven wordt de wettigheid van de vergadering vastgesteld.
Het Moderamen wordt gevormd door: ds. R. Toorman, praeses; ds. J. v. Dijken, scriba; ds. J. Vogel, assessor. In de kaskontrole-kommissie worden benoemd de brs. J. Drok en K. Doldersum. Verslaggever voor de kerkelijke pers wordt ds. J.W. de Bruin. In het stembureau voor de afvaardiging naar de P.S. van het Noorden worden benoemd de brs. J. de Jonge en J. Deuten.
De Notulen van de vorige vergadering kunnen na een kleine wijziging goedgekeurd en vastgesteld worden. Hierna worden de notulen van de comité- vergaderingen gelezen.
Ingekomen stukken:
a) schrijven Dep. v. d. Eredienst. De concepten nieuwe liturgische formulieren worden voor kennisgeving aangenomen.
b) Schrijven Dep. Fin. zaken betreffende minimum-predikantstraktementen wordt eveneens voor kennisgeving aangenomen.
c) Schrijven Geref. Sociaal Centrum Drente wordt in handen gegeven van de Kommissie voor Maatsch. Werk.
d) Schrijven Kommissie voorbereiding G.S. 1971 in verband met datum van de najaarsclassis wordt voor kennisgeving aangenomen.
Vergadering gaat in comité, waarin 6 brieven worden behandeld.
Rondvraag naar art. 41 K.O. is bevredigend te noemen. De classis behoeft geen advies te geven.
Instrukties. 1. Van Emmen: De kerk van Emmen verzoekt de klassis „Hoogeveen" om doorzending van deze instruktie naar de P.S. van het Noorden en de G.S. De Part; Synode van het Noorden, kennis genomen hebbende van de concept-formulieren voor de bediening van de H. Doop en het H. Avondmaal, aangeboden door de Dep. v.d. Eredienst, geeft de G.S. in overweging: deze concepten te wijzigen c.q. aan te vullen. De classis heeft deze instruktie aanvaard met enige wijzigingen.
2. De kerk van Emmen verzoekt de classis „Hoogeveen" doorzending van de volgende instruktie naar de P.S. van bet Noorden en de G.S. der Chr. Geref. Kerken (inklusief de toelichting):
a) garanties te geven voor de continuering van de prekenserie „Uit de levensbron".
b) mogelijkheden te scheppen voor de uitgave van een nieuwe serie catechismuspreken.
Toelichting: De uitgave van „Uit de Levensbron" is tot nu toe een particuliere zaak, waarvoor de kerken geen verantwoordelijkheid dragen. O.i. dienen de kerken er voor te zorgen dat de voortgang van de prekenserie, m.n. ten behoeve van de vakante kerken, wordt gewaarborgd. Wat de catechismuspreken betreft, is het duidelijk dat een uitgave op de wijze van „Uit de Levensbron" niet realiseerbaar is. Gezien de kleine oplage zou de prijs te hoog worden. Toch moet het mogelijk zijn de vele vakante kerken aan nieuwe catechismuspreken te helpen. Te denken valt aan een goedkopere wijze van uitgeven en een subsidie uit de generale kas.
Rapporten: Het rapport van de kommissie die benoemd werd in verband met
a) enige moeilijkheden in één der classiskerken wordt aanvaard, en goedgekeurd, waarop de kommissie van haar taak wordt ontheven.
b) Het rapport van de Kommissie voor Diakonale en Maatschappelijke Aangelegenheden van de classis „Hoogeveen" wordt met dank aanvaard.
De vergadering van 26 april D.V. wordt met klem benadrukt. ​
Verslagen: Van belang is het volgende: Deputaat Evangelisatie deelt mede, dat de zaak van de Evangelisatie meer in de gemeenten moet gaan leven. Rekrutenavond voor de militairen zal gehouden worden te Emmen, Zwolle en Hengelo. De beginselverklaring van de Drentse Raad van kerken zal de afgevaardigden voor de najaarsclassis worden toegezonden. In mei zal er nog een vergadering van vorming voor ambtsdragers gehouden worden.
De klassikale zendingsdag zal D.V. 20 mei in Hoogeveen gehouden worden, in de Expansiehal. Leiding berust bij ds. J. Vogel. Organisatie is in handen van br. Wolting. De netto opbrengst zal voor 40% ten goede komen aan de Landelijke Evangelisatie en voor 50% aan de Generale zendingskas, terwijl 10% zal gegeven worden aan de Evangelieverkondiging onder Israël.
In verband met art. 15 K.O. zal Hoogeveen de classis op de hoogte houden.
Regelingen: De kerkvisitaties welke voor de najaarsclassis 1972 gehouden moeten worden, zullen op de najaarsclassis 1971 nader geregeld worden.
Verkiezing afgevaardigden P.S. van het Noorden: Gekozen worden: de di. J. Vogel, J. v. Dijken en R. Toorman. Ds. de Bruin is secundus. Ouderlingen: K. Hagen (sec: br. Oosting); T. Hagen (sec: br. den Hartog); J.W. Driessen (sec: br. Slagter), diaken: J. Meyer (sec: br. Rinik).
Rapport boekencontrole-kommissie. Alles is in goede orde bevonden en de quaesor wordt gedechargeerd.
Volgende vergadering: In verband met het schrijven van de kerkeraad te Noordscheschut betreffende de komst van kand. A.W. Wubs, besluit de classis in voorgezette vergadering samen te komen op D.V. 20 april te Hoogeveen voor het peremptoir examen.
Aanvang: 7 uur n.m. De najaarsclassis zal D.V. gehouden worden op donderdag 7 oktober te Hoogeveen. Roepende kerk is dan Hoogeveen. Het moderamen zal gevormd worden door: Ds. de Brein, praeses; ds. Toorman, scriba; ds. v. Dijken, assessor. De kerken van Lutten, Nieuw Amsterdam en Nieuweroord zullen een diaken afvaardigen.
De rondvraag naar art. 43 K.O. levert geen bijzonderheden op en daarna gaat ds. R. Toorman voor in dankgebed, en wordt de vergadering gesloten.

Verslaggever

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 april 1971

De Wekker | 8 Pagina's

Verslag voorjaarsclassis Hoogeveen gehouden op 3 maart 1971

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 april 1971

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken