Bekijk het origineel

Geestelijk leven (3)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Geestelijk leven (3)

5 minuten leestijd

Omgang met God
De gelovige omgang met God bestaat niet alleen, en gaat niet op in gevoelsaandoeningen, maar gaat evenmin buiten het gevoelsleven om.
Wie het geloof alleen maar verengt tot een werkzaamheid van het verstand en meent in een strak rechtlijnige redenering de omgang met God te kunnen beleven, vergist zich. Hij vergist zich evenzeer als degene, die de ontmoetingen met de Here fundeert op wisselende gemoedstoestanden.
Het zijn vaak de eerlijk naar de Here en Zijn gemeenschap hunkerende harten, die hier een groot struikelblok vinden op hun weg. De vraag: kan het bij mij niet alleen verstandswerk zijn, is het werkelijk wel een zaak van mijn hart voor de Here geworden, is in het leven van velen niet vreemd.
Men mist zo vaak de droefheid over de zonde in zijn leven, men durft zich zo weinig op de genadebeloften Gods in de Here Jezus verlaten en men constateert, dat men soms zo lang in de sleurgang van het leven door kan gaan, zonder de vertroostende en vermanende omgang met God te missen. Zou het niet alleen maar verstandelijke-kennis zijn, daar van jongs af aan de waarheden van Gods Woord zo bekend zijn?
Er kan dan een zekere jaloersheid zijn op anderen, die men zo zeker hoort spreken en roemen in de verlossing en het kindschap Gods. Maar komt men eens met zulken in een vertrouwelijk gesprek over het geloof en de geloofsbeleving, dan hokt het spoedig. Aan rechtlijnige redenering: je bent een kind van het verbond, God heeft het je beloofd, je mag niet twijfelen aan de waarheid van Gods Woord, je moet geloven en je hand leggen op Gods beloften en zeggen dank u Here, dat is ook voor mij, hebben ze niet genoeg.
Het klinkt zo koud, het is zo vanzelfsprekend, zo verstandelijk. Er is zo weinig bewogenheid over het wonder van genade, er klinkt zo weinig ootmoed van een schuldverslagen hart in door. Men gaat dan toch maar liever twijfelmoedig zijn weg, dan in een valse gerustheid te leven.
Wat kan toch de oorzaak zijn van deze moeiten?
Allereerst moeten we duidelijk stellen, dat zowel voor het verstandelijke als voor het emotionele (gevoels)type mens het mogelijk is, dat er uit een zekere religieuze inslag belangstelling voor en een zekere kennis van de dienst des Heren en Zijn wegen kan zijn, waardoor er een zekere bekoring van die dienst uitgaat en men met 's Heren volk optrekt, zonder dat de levendmakende werking van Gods Geest ons hart geopend en verbroken heeft. Men spreekt dan wel over, maar leeft niet uit, wat een bekende uitdrukking typeert als „een arm zondaar en een rijke Christus".
De voorbeelden zijn daarvoor duidelijk uit de Schrift aan te wijzen. Denk maar aan de rijke jongeling of om maar niet meer te noemen de schriftgeleerde waarvan Jezus in Marc. 12:34 zegt: - ziende dat hij verstandig geantwoord had op de vraag wat de Here eist - Gij zijt niet ver van het Koninkrijk Gods!
Hoe komen we nu aan de weet of het alleen maar religieuze belangstelling is, wat verstandelijke beschouwing of wat gevoelige indrukken of dat het het werk Gods in ons leven is?
Dan moeten we niet vergeten dat leven dat geboren is, altijd zichzelf bewijst, zonder dat het pasgeboren leven zelf welbewust kan zeggen dat het leeft.
Het openbaart zich in de functionering van het leven, het beweegt, het laat zich horen, het schreit om voedsel want het heeft honger en wil verzadigd worden, het kent zijn lust- en zijn onlust gevoelens, het zoekt en vindt vrede in de gemeenschap met haar uit wie het geboren is.
Daar waar Gods Geest onze harten levend maakt of we jong zijn of ouder geworden, is de heenkeer naar de Here, is er het vallen onder Zijn Woord in al zijn veroordelende kracht, maar ook een hunkerend verlangen naar de bevrijdende kracht van Zijn genade en liefde in Christus. En de echtheid daarvan komt in de levensopenbaring uit in waarachtige bekering en een begeerte om niet alleen naar sommige maar naar alle geboden Gods te leven.
En waar in dit zoeken van de Here een heenkeer naar Hem is bij en met Zijn eigen Woord, daar weet het eigen hart in die eerlijke uren onder Gods ogen gebogen, dat het waar is, oprecht. Wat anderen er ook van kunnen zeggen, het eigen hart weet van die tijden van een weten en voor waar houden van alles wat de Here zegt en een hartelijk vertrouwen op die genadebeloften Gods in hunkerend uitzien naar de volheid van de volkomen Borg en de zekerheid van Zijn werk.
Wie toch onder de mensen weet wat in de mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is?
Dit spontane eerlijke, zij het zoekend en schuchtere geloofsbeleven raakt de gehele mens.
Als men meent de droefheid om God, de vreugden, de vrede en grote blijdschap in God, die in het zoeken van en het omgaan met de Here het hart van Zijn kinderen vervullen kan te moeten onderbrengen bij een overdreven subjectivisme of valse mystiek, waarin het alleen maar om bevrediging van eigen gevoelens zou gaan, die heeft geen oog voor het werk van de Heilige Geest. Dit levensvernieuwende werk van de Heilige Geest is niet alleen een verlichting van het verstand, maar raakt de totale mens in al zijn levensfuncties en daarvan is het emotionele, het gevoelsleven niet uitgesloten.
We belijden dat die wederbarende werking van de Heilige Geest is „een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking". „De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen; ondertussen stellen zij zich daarin gerust, dat zij weten en gevoelen, dat zij door deze genade Gods met het hart geloven en hun Zaligmaker liefhebben". (D.L. III-IV,12,13)
Het weten en gevoelen van die liefde kent zijn droefheid en zijn vreugden, zijn gemis en eenzaamheid, maar ook het aan de kinderliefde eigen verlangen naar de gedurige omgang met God.

de B.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 januari 1973

De Wekker | 8 Pagina's

Geestelijk leven (3)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 januari 1973

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken